10.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 293/20


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1974 VAN DE COMMISSIE

van 8 juli 2015

tot vaststelling van de frequentie en de vorm van de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (1), en met name artikel 122, lid 2, zesde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De lidstaten moeten onregelmatigheden melden op grond van artikel 122, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1970 van de Commissie (2).

(2)

De financiële belangen van de Unie moeten op dezelfde wijze worden beschermd, ongeacht het fonds dat wordt gebruikt voor de verwezenlijking van de doelstellingen waarvoor het is opgericht. Te dien einde is bij Verordening (EU) nr. 1303/2013, en bij de Verordeningen (EU) nr. 1306/2013 (3), (EU) nr. 223/2014 (4) en (EU) nr. 514/2014 (5) van het Europees Parlement en de Raad de Commissie de bevoegdheid verleend om voorschriften vast te stellen voor de rapportage over onregelmatigheden. Om te waarborgen dat dezelfde voorschriften gelden voor alle fondsen die onder die verordeningen vallen, moet de onderhavige verordening dezelfde bepalingen bevatten als de Uitvoeringsverordeningen (EU) 2015/1975 van de Commissie (6), (EU) 2015/1976 (7) en (EU) 2015/1977 (8).

(3)

Om te verzekeren dat onregelmatigheden doeltreffend worden geanalyseerd en aangepakt, moeten de lidstaten de Commissie regelmatig en tijdig relevante informatie mededelen over vastgestelde onregelmatigheden. Ter bescherming van de financiële belangen van de Unie moeten eenvormige voorwaarden worden vastgesteld voor de mededeling van die informatie, in het bijzonder wat de frequentie en de vorm ervan betreft.

(4)

Om te voorkomen dat een onregelmatigheid gevolgen heeft buiten het grondgebied van de rapporterende lidstaat, moet die lidstaat dergelijke onregelmatigheden onverwijld aan de Commissie melden.

(5)

Om de voordelen van het gebruik van elektronische middelen voor het uitwisselen van informatie ten volle te benutten en tegelijk een veilige uitwisseling te garanderen, moeten de lidstaten gebruikmaken van het daartoe ontworpen Irregularity Management System (IMS), dat wordt aangeboden op het platform van het antifraude-informatiesysteem van de Commissie.

(6)

De lidstaten en de Commissie moeten ervoor zorgen dat de uitwisseling van gegevens via het Irregularity Management System veilig verloopt, zodat de beschikbaarheid, volledigheid, echtheid en vertrouwelijkheid van de informatie worden gewaarborgd.

(7)

Ter verzekering van de vergelijkbaarheid van de gerapporteerde informatie is het gebruik van de euro als enige munteenheid voor de rapportage over onregelmatigheden noodzakelijk. Voor de lidstaten die niet de euro als munteenheid hebben, moet de wisselkoers worden bepaald voor de omrekening van de betrokken bedragen in euro, alsook de wisselkoers voor de omrekening van uitgaven die niet in de boekhouding van de certificeringsautoriteit zijn opgenomen.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 150, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 opgerichte Coördinatiecomité voor de Europese structuur- en investeringsfondsen.

(9)

Omdat voor de betrokken fondsen reeds betalingen zijn verricht en onregelmatigheden zich kunnen hebben voorgedaan, moet deze verordening onmiddellijk van toepassing zijn. Deze verordening moet derhalve in werking treden op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voorwerp

Deze verordening stelt de frequentie en de vorm vast van de rapportage over de in artikel 122, lid 2, zesde alinea, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde onregelmatigheden.

Artikel 2

Frequentie van de rapportage over onregelmatigheden

1.   Binnen twee maanden na afloop van elk kwartaal zenden de lidstaten de Commissie een in artikel 3 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1970 bedoelde eerste verslag over onregelmatigheden.

2.   De lidstaten zenden de Commissie zo spoedig mogelijk nadat de nodige informatie is verkregen het in artikel 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1970 bedoelde voortgangsverslag.

3.   Een lidstaat stelt de Commissie onverwijld in kennis van vastgestelde of vermoede onregelmatigheden en, indien die onregelmatigheden gevolgen kunnen hebben buiten het eigen grondgebied, welke andere lidstaten betrokken zijn.

Artikel 3

Vorm van de rapportage

De in de artikelen 3 en 4 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1970 bedoelde informatie wordt elektronisch medegedeeld via het door de Commissie ingestelde Irregularity Management System.

Artikel 4

Gebruik van de euro

1.   De door de lidstaten gerapporteerde bedragen worden uitgedrukt in euro.

2.   De lidstaten die op de datum van indiening van het in artikel 3, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1970 bedoelde verslag niet de euro als munteenheid hebben, rekenen de bedragen in de nationale munteenheid om in euro overeenkomstig artikel 133 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 of, in voorkomend geval, overeenkomstig artikel 28 van Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad (9). Voor uitgaven die niet in de rekeningen van de certificeringsautoriteit zijn geboekt, is de wisselkoers de meest recente maandelijkse boekhoudkundige wisselkoers die de Commissie elektronisch bekendmaakt op het ogenblik van het eerste verslag.

Artikel 5

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 8 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/1970 van de Commissie van 8 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1303/2013 met specifieke bepalingen inzake de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).

(3)  Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549).

(4)  Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (PB L 72 van 12.3.2014, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 112).

(6)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1975 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vaststelling van de frequentie en de vorm van de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Europees Landbouwgarantiefonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad (zie bladzijde 23 van dit Publicatieblad).

(7)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1976 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vaststelling van de frequentie en de vorm van de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad (zie bladzijde 26 van dit Publicatieblad).

(8)  Uitvoeringsverordening (EU) 2015/1977 van de Commissie van 8 juli 2015 tot vaststelling van de frequentie en de vorm van de rapportage over onregelmatigheden aangaande het Fonds voor asiel, migratie en integratie en aangaande het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing, overeenkomstig Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad (zie bladzijde 29 van dit Publicatieblad).

(9)  Verordening (EU) nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 259).