14.8.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 215/6


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1390 VAN DE COMMISSIE

van 13 augustus 2015

tot 233e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft bij vier besluiten van respectievelijk 22 mei 2015, 15 juni 2015, 26 juni 2015 en 10 juli 2015 besloten de gegevens te wijzigen van zeven natuurlijke personen en van vier entiteiten van de lijst van natuurlijke personen, rechtspersonen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren. Op 6 augustus 2015 besloot het Sanctiecomité één entiteit aan de lijst toe te voegen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.

(4)

Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 13 augustus 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden gewijzigd in de lijst „Natuurlijke personen”:

a)

de vermelding: „Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (ook bekend als: a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) Doctor, b) Dr. Geboortedatum: 19.6.1951. Geboorteplaats: Giza, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Paspoortnummer: a) 1084010 (Egyptisch paspoort), b) 19820215. Overige informatie: a) voormalig operationeel en militair leider van de Egyptische Islamitische Jihad, thans nauw bondgenoot van Usama Bin Laden, b) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Aiman Muhammed Rabi Al-Zawahiri (ook bekend als: a) Ayman Al-Zawahari, b) Ahmed Fuad Salim, c) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz, d) Al Zawahiri Ayman, e) Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor, f) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi, g) Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie, h) Al Zawahry Aiman Mohamed Robi, i) Dhawahri Ayman, j) Eddaouahiri Ayman, k) Nur Al Deen Abu Mohammed, l) Ayman Al Zawahari, m) Ahman Fuad Salim, n) Abu Fatma, o) Abu Mohammed). Titel: a) Doctor, b) Dr. Geboortedatum: 19.6.1951. Geboorteplaats: Giza, Egypte. Nationaliteit: Egyptisch. Paspoortnummer: a) 1084010 (Egyptisch paspoort), b) 19820215. Overige informatie: a) leider van Al Qaida, b) voormalig operationeel en militair leider van de Egyptische Islamitische Jihad, was een nauwe bondgenoot van Usama Bin Laden (overleden), c) houdt zich vermoedelijk op in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.1.2001.”;

b)

de vermelding: „Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (ook bekend als Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adres: Duitsland. Geboortedatum: 20.11.1973. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Nationaliteit: Staatloze Palestijn. Paspoortnummer: a) 939254 (Egyptisch reisdocument), b) 0003213 (Egyptisch paspoort), c) 981358 (Egyptisch paspoort), d) C00071659 (vervangingspaspoort afgegeven door de Bondsrepubliek Duitsland). Overige informatie: a) in gevangenschap in Duitsland; b) broer van Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh (ook bekend als Yasser Mohamed Abou Shaweesh). Adres: Duitsland (in hechtenis). Geboortedatum: 20.11.1973. Geboorteplaats: Benghazi, Libische Arabische Republiek. Nationaliteit: Staatloze Palestijn. Paspoortnummer: a) 939254 (Egyptisch reisdocument), b) 0003213 (Egyptisch paspoort), c) 981358 (Egyptisch paspoort), d) C00071659 (vervangingspaspoort afgegeven door de Bondsrepubliek Duitsland). Overige informatie: a) veroordeeld tot 5 jaar en 6 maanden hechtenis in Duitsland op 6.12.2007. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.12.2005.”;

c)

de vermelding: „Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (ook bekend als: a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser Abdulkarim Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) Abdul Kareem Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Geboortedatum: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Islamitische kalender). Geboorteplaats: Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 40483 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 5.1.1997). Overige informatie: bevond zich in de gevangenis in Jemen van 2003 tot 2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi (ook bekend als: a) Nasir al-Wahishi, b) Abu Basir Nasir al-Wahishi, c) Naser 'Abdel Karim al-Wahishi, d) Nasir 'Abd al-Karim al-Wuhayshi, e) Abu Basir Nasir Al-Wuhayshi, f) Nasser 'Abdulkarim 'Abdullah al-Wouhichi, g) Abu Baseer al-Wehaishi, h) Abu Basir Nasser al-Wuhishi, i) 'Abdul Kareem 'Abdullah Al-Woohaishi, j) Nasser 'Abdelkarim Saleh Al Wahichi, k) Abu Basir, l) Abu Bashir). Geboortedatum: a) 1.10.1976, b) 8.10.1396 (Islamitische kalender). Geboorteplaats: Jemen. Nationaliteit: Jemenitisch. Paspoortnummer: 40483 (Jemenitisch paspoort afgegeven op 5.1.1997). Overige informatie: a) sinds 2007 leider van Al Qaida in Jemen (AQY), b) sinds januari 2009 leider van Al Qaida in het Arabische schiereiland, actief in Jemen en Saudi-Arabië, c) heeft banden met belangrijke leiders van Al Qaida, d) beweert secretaris te zijn geweest van Usama Bin Laden (overleden) vóór 2003, e) gearresteerd in Iran en uitgeleverd aan Jemen in 2003, aldaar uit de gevangenis ontsnapt in 2006 en nog steeds voortvluchtig (stand januari 2010). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.”;

d)

de vermelding: „Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (ook bekend als: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adres: Jemen. Geboortedatum: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Islamitische kalender). Geboorteplaats: Riyad, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F654645 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 30.4.2005, vervallen op 7.3.2010, datum van afgifte volgens de Islamitische kalender 24.6.1426, vervaldatum volgens de Islamitische kalender 21.3.1431). Nationaal identificatienummer: 1028745097 (Saudi-Arabisch civiel identificatienummer). Overige informatie: a) activist en voornaamste bommenmaker van Al Qaida op het Arabische schiereiland; b) vermoedelijk ondergedoken in Jemen in maart 2011; c) gezocht door Saudi-Arabië; d) oranje kennisgeving van INTERPOL (dossier #2009/52/OS/CCC, #81) tegen hem uitgevaardigd; e) onderhoudt banden met Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Said Ali al-Shihri, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi en Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.3.2011.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri (ook bekend als: a) Ibrahim Hassan Tali Asiri, b) Ibrahim Hasan Talea Aseeri, c) Ibrahim Hassan al-Asiri, d) Ibrahim Hasan Tali Asiri, e) Ibrahim Hassan Tali Assiri, f) Ibrahim Hasan Tali'A 'Asiri, g) Ibrahim Hasan Tali al-'Asiri, h) Ibrahim al-'Asiri, i) Ibrahim Hassan Al Asiri, j) Abu Saleh, k) Abosslah, l) Abu-Salaah). Adres: Jemen. Geboortedatum: a) 19.4.1982, b) 18.4.1982, c) 24.6.1402 (Islamitische kalender). Geboorteplaats: Riyad, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F654645 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 30.4.2005, vervallen op 7.3.2010, datum van afgifte volgens de Islamitische kalender 24.6.1426, vervaldatum volgens de Islamitische kalender 21.3.1431). Nationaal identificatienummer: 1028745097 (Saudi-Arabisch civiel identificatienummer). Overige informatie: a) activist en voornaamste bommenmaker van Al Qaida op het Arabische schiereiland; b) vermoedelijk ondergedoken in Jemen in maart 2011; c) gezocht door Saudi-Arabië; d) onderhoudt tevens banden met Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, Qasim Yahya Mahdi al-Rimi en Anwar Nasser Abdulla Al-Aulaqi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.3.2011.”;

e)

de vermelding: „Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (ook bekend als: a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Geboortedatum: 2.3.1984. Geboorteplaats: Bahrein. Nationaliteit: Bahreins. Paspoortnummer: 1632207 (Bahreins). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2008.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Adil Muhammad Mahmud Abd Al-Khaliq (ook bekend als a) Adel Mohamed Mahmoud Abdul Khaliq; b) Adel Mohamed Mahmood Abdul Khaled). Geboortedatum: 2.3.1984. Geboorteplaats: Bahrein. Nationaliteit: Bahreins. Paspoortnummer: 1632207 (Bahreins). Overige informatie: a) heeft gehandeld namens en financiële, materiële en logistieke steun verleend aan Al Qa'ida en de Libyan Islamic Fighting Group (LIFG); b) gearresteerd in de Verenigde Arabische Emiraten in januari 2007 op beschuldiging van lidmaatschap van Al Qaida en LIFG; c) na zijn veroordeling in de Verenigde Arabische Emiraten eind 2007 uitgeleverd aan Bahrein begin 2008 om de rest van zijn straf uit te zitten; d) na zijn vrijlating in 2008 is hij weer begonnen fondsen in te zamelen voor Al Qaida, ten minste tot 2012; e) zamelde ook fondsen in voor de Taliban. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.10.2008.”;

f)

de vermelding: „Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (ook bekend als: a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Al-Libi). Adres: Johannesburg, Zuid-Afrika. Geboortedatum: 1966. Geboorteplaats: al Aziziyya, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: 203037 (Libisch paspoort afgegeven in Tripoli). Overige informatie: a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC), de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) en de Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Ibrahim Ali Abu Bakr Tantoush (ook bekend als a) Abd al-Muhsin, b) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, c) Abdul Rahman, d) Abu Anas, e) Ibrahim Abubaker Tantouche, f) Ibrahim Abubaker Tantoush, g) Abd al-Muhsi, h) Abd al- Rahman, i) Abdel Ilah Sabri (valse identiteit in verband met vervalst Zuid-Afrikaans identificatienummer 6910275240086 verbonden met Zuid-Afrikaans paspoort nummer 434021161, beide documenten werden in beslag genomen)). Adres: Tripoli, Libië (stand februari 2014). Geboortedatum: 2.2.1966. Geboorteplaats: al Aziziyya, Libië. Nationaliteit: Libisch. Paspoortnummer: a) Libisch paspoort nummer 203037, afgegeven te Tripoli, Libië, b) Libisch paspoort nummer 347834, afgegeven op naam van Ibrahim Ali Tantoush, vervallen op 21.2.2014. Overige informatie: a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC), de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS) en de Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Foto en vingerafdrukken beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.”;

g)

de vermelding: „Zulkifli Abdul Hir (ook bekend als: a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan). Adres: Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië. Geboortedatum: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Geboorteplaats: Muar Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleis. Paspoortnummer: A 11263265. Nationaal identificatienummer: 660105-01-5297. Overige informatie: a) moeders naam is Minah Binto Aogist Abd Aziz, b) rijbewijsnummer: D2161572, afgegeven in Californië, USA. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Zulkifli Abdul Hir (ook bekend als: a) Musa Abdul Hir, b) Muslimin Abdulmotalib, c) Salim Alombra, d) Armand Escalante, e) Normina Hashim, f) Henri Lawi, g) Hendri Lawi, h) Norhana Mohamad, i) Omar Salem, j) Ahmad Shobirin, k) Bin Abdul Hir Zulkifli, l) Abdulhir Bin Hir, m) Hassan, n) Hogalu, o) Hugalu, p) Lagu, q) Marwan (hoofdzakelijk gekend als)). Adres: a) Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Maleisië (vroeger adres), b) Maguindanao, Filippijnen (stand januari 2015). Geboortedatum: a) 5.1.1966, b) 5.10.1966. Geboorteplaats: Muar Johor, Maleisië. Nationaliteit: Maleis. Paspoortnummer: a) A 11263265, b) nationaal identificatienummer: 660105-01-5297, c) rijbewijsnummer: D2161572, afgegeven in Californië, USA. Overige informatie: a) de rechtbank van het noordelijke district van Californië, USA, vaardigde een arrestatiebevel tegen hem uit op 1 augustus 2007; b) zijn overlijden in Maguindanao, Filippijnen in januari 2015 is bevestigd; c) moeders naam is Minah Binto Aogist Abd Aziz. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 9.9.2003.”.

2)

De volgende vermeldingen worden gewijzigd in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten”:

a)

de vermelding: „Revival of Islamic Heritage Society (ook bekend als: a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, c) Jamia Ihya Ul Turath, d) RIHS). Adres: a) Pakistan; b) Afghanistan. Overige informatie: a) alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan van deze entiteit worden aangewezen; b) in verband gebracht met Abu Bakr al-Jaziri en Afghan Support Committee (ASC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Revival of Islamic Heritage Society (ook bekend als: a) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent, b) Jamia Ihya ul Turath, c) RIHS, d) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, e) Al-Furqan Foundation Welfare Trust, f) Al-Furqan Welfare Foundation). Adres: a) Pakistan, b) Afghanistan. Overige informatie: a) alleen de kantoren in Pakistan en Afghanistan van deze entiteit worden aangewezen; b) in verband gebracht met Abu Bakr al-Jaziri en Afghan Support Committee (ASC). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 11.1.2002.”;

b)

de vermelding: „Al-Haramain Islamic Foundation (Somalië). Adres: Somalië. Overige informatie: Opgericht en voordien geleid door Aqeel Abdulaziz Aqeel al-Aqeel. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2002.” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Al-Haramain Islamic Foundation (Somalië). Adres: Somalië. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 13.3.2002.”;

c)

de vermelding: „Al-Qaida in the Arabian Peninsula (ook bekend als: a) AQAP, b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-Arab, d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al-Qaida in Yemen, i) AQY). Overige informatie: Locatie: Jemen of Saudi-Arabië. Ansar al-Shari'a is begin 2011 opgericht door AQAP. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Al Qaida in the Arabian Peninsula (ook bekend als: a) AQAP, b) Al Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, c) Tanzim Qa'idat al-Jihad fi Jazirat al-'Arab, d) Al Qaida Organization in the Arabian Peninsula, e) Al Qaida in the South Arabian Peninsula, f) Ansar al-Shari'a, g) AAS, h) Al Qaida in Yemen, i) AQY). Overige informatie: a) locatie: Jemen of Saudi-Arabië (2004-2006), b) opgericht in januari 2009 toen Al Qaida in Jemen samensmolt met de activisten van Al Qa'ida in Saudi-Arabië, c) de leider van AQAP is Nasir 'abd-al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi, d) Ansar al-Shari'a werd begin 2011 door AQAP opgericht en heeft talrijke aanvallen in Jemen opgeëist tegen regerings- en civiele doelen. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 19.1.2010.”;

d)

de vermelding: „Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (ook bekend als: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Overige informatie: a) Tehrik-e Taliban is gebaseerd in de stamgebieden langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan; b) opgericht in 2007, geleid door Hakimullah Mehsud; c) Wali Ur Rehman is de Emir van TTP voor Zuid-Waziristan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.7.2011.” in de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten” wordt vervangen door:

„Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) (ook bekend als: a) Tehrik-I-Taliban Pakistan, b) Tehrik-e-Taliban, c) Pakistani Taliban, d) Tehreek-e-Taliban). Overige informatie: a) Tehrik-e Taliban is gebaseerd in de stamgebieden langs de grens tussen Afghanistan en Pakistan; b) opgericht in 2007, geleid door Hakimullah Mehsud. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 29.7.2011.”.

3)

De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst „Rechtspersonen, groepen en entiteiten”:

a)

„The Army Of Emigrants And Supporters (ook bekend als: a) Battalion of Emigrants and Supporters, b) Army of Emigrants and Supporters organization, c) Battalion of Emigrants and Ansar, d) Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar (JAMWA)). Adres: Regio Jabal Turkuman, gouvernoraat Lattakia, Arabische Republiek Syrië. Overige informatie: Opgericht door buitenlandse terreuractivisten in 2013. Locatie: Arabische Republiek Syrië. Heeft banden met de Islamitische Staat in Irak en de Levant, in de lijst opgenomen als Al Qaida in Irak en Al-Nusrah Front for the People of the Levant. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.8.2015.”.