29.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/22


VERORDENING (EU) 2015/1298 VAN DE COMMISSIE

van 28 juli 2015

tot wijziging van de bijlagen II en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, lid 1,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

3-benzylideenkamfer is momenteel toegestaan voor gebruik als uv-filter in cosmetische producten in een maximale concentratie van 2,0 %. De stof is opgenomen onder referentienummer 19 van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009.

(2)

In zijn advies van 18 juni 2013 heeft het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) (2) geconcludeerd dat wegens een veiligheidsmarge van minder dan 100 het gebruik van 3-benzylideenkamfer als uv-filter in cosmetische producten in een maximale concentratie van 2,0 % als onveilig wordt beschouwd.

(3)

Om te garanderen dat zonnebrandmiddelen veilig zijn voor de volksgezondheid moet 3-benzylideenkamfer worden geschrapt uit de lijst van uv-filters die in cosmetische producten zijn toegestaan in bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009.

(4)

Gelet op het feit dat 3-benzylideenkamfer niet alleen bekend is als uv-filter maar ook als uv-absorber, moet het gebruik ervan in cosmetische producten worden verboden.

(5)

De bijlagen II en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De toepassing van die beperking moet worden uitgesteld om de bedrijven in staat te stellen de nodige aanpassingen in hun productformuleringen aan te brengen. In het bijzonder moeten ondernemingen nadat deze verordening in werking is getreden, zes maanden de tijd krijgen om producten die aan de eisen voldoen in de handel te brengen en om producten die niet langer aan de eisen voldoen uit de handel te nemen.

(7)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen II en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Vanaf 18 februari 2016 worden alleen cosmetische producten die aan de eisen van deze verordening voldoen op de markt van de Unie aangeboden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  Besluit 2008/721/EG van de Commissie van 5 augustus 2008 tot instelling van een adviesstructuur van wetenschappelijke comités en deskundigen op het gebied van consumentenveiligheid, volksgezondheid en het milieu en tot intrekking van Besluit 2004/210/EG (PB L 241 van 10.9.2008, blz. 21).


BIJLAGE

Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage II wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Ref. nr.

Chemische benaming/INN

CAS-nummer

EG-nummer

„1379

3-benzylideenkamfer

15087-24-8

239-139-9”.

2)

In bijlage VI wordt de vermelding met referentienummer 19 geschrapt.