23.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/20


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/961 VAN DE RAAD

van 22 juni 2015

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 36/2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 36/2012 van de Raad van 18 januari 2012 betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Syrië en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 442/2011 (1), en met name artikel 32, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 januari 2012 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 36/2012 vastgesteld.

(2)

Eén persoon dient verwijderd te worden van de in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 vervatte lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen.

(3)

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 16 van 19.1.2012, blz. 1.


BIJLAGE

De naam van de volgende persoon en de bijbehorende vermelding worden geschrapt van de lijst in bijlage II bij Verordening (EU) nr. 36/2012:

A.   Personen

12.

Fawwaz (

Image

) Al-Assad (

Image

).