25.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/1


VERORDENING (EU) 2015/647 VAN DE COMMISSIE

van 24 april 2015

houdende wijziging en rectificatie van de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat het gebruik van bepaalde levensmiddelenadditieven betreft

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen, levensmiddelenaroma's en voedingsstoffen goedgekeurde levensmiddelenadditieven, en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(3)

Die lijsten kunnen volgens de uniforme procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) hetzij op initiatief van de Commissie, hetzij ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt.

(4)

De EU-lijst van levensmiddelenadditieven is opgesteld op basis van levensmiddelenadditieven waarvan het gebruik in levensmiddelen is toegestaan overeenkomstig de Richtlijnen 94/35/EG (3), 94/36/EG (4) en 95/2/EG (5) van het Europees Parlement en de Raad en na een beoordeling van de overeenstemming ervan met de artikelen 6, 7 en 8 van Verordening (EG) nr. 1333/2008. De EU-lijst rangschikt levensmiddelenadditieven aan de hand van de categorieën levensmiddelen waaraan die additieven mogen worden toegevoegd.

(5)

Wegens moeilijkheden bij het onderbrengen van levensmiddelenadditieven in het nieuwe, in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 vastgestelde categorisatiesysteem, zijn bepaalde fouten achterhaald die moeten worden gerectificeerd; andere bepalingen moeten verder worden verduidelijkt.

(6)

In bijlage II zijn de verschillende vormen waaronder een levensmiddelenadditief kan worden gebruikt, niet opgenomen; sorbitol (E 420) bestaat bijvoorbeeld in de vorm van sorbitol (E 420 (i)) of sorbitolsiroop (E 420 (ii)); natriumcitraten (E 331) bestaan in de vorm van mononatriumcitraat (E 331 (i)), dinatriumcitraat (E 331 (ii)) en trinatriumcitraat (E 331 (iii)). In Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (6) staan die vormen precies omschreven. Er dient te worden verduidelijkt dat die verschillende vormen van de goedgekeurde levensmiddelenadditieven kunnen worden gebruikt.

(7)

Canthaxanthine (E 161 g) mag niet rechtstreeks aan de consument worden verkocht. Daarom dient bijlage II, deel A, afdeling 2, punt 5, van Verordening (EG) nr. 1333/2008 te worden gewijzigd.

(8)

Konjac (E 425) mag niet worden gebruikt voor de productie van gedehydrateerde levensmiddelen waarvan het de bedoeling is dat ze gerehydrateerd zijn bij inname. Daarom dient in bijlage II, deel C, afdeling 1, groep I, bij de gegevens betreffende E 425 voetnoot 2 te worden opgenomen.

(9)

In de levensmiddelencategorieën 01.7.2 „Gerijpte kaas” en 01.7.6 „Kaasproducten (met uitzondering van producten die onder categorie 16 vallen)” dient te worden verduidelijkt dat natamycine (E 235) alleen mag worden gebruikt voor de externe behandeling van ongesneden kaas en ongesneden kaasproducten.

(10)

Een consistente aanpak moet worden gevolgd ten aanzien van de formulering van de voetnoten die verwijzen naar de maximale grenswaarden voor aluminium uit aluminiumlakken opgelegd door Verordening (EU) nr. 380/2012 van de Commissie (7). De zin „Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt” moet worden opgenomen in alle voetnoten die verwijzen naar bepaalde levensmiddelenadditieven in de categorieën: 01.7.3 „Eetbare kaaskorsten”, 01.7.5 „Smeltkaas”, 04.2.5.2 „Jam of confituur, gelei en marmelade alsmede kastanjepasta, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG”, 08.2 „Vleesbereidingen als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004”, 08.3.1 „Niet-warmtebehandelde vleesproducten”, 08.3.2 „Warmtebehandelde vleesproducten”, 08.3.3 „Darmen, afdeklagen en versieringen voor vlees” en 09.3 „Viskuit”.

(11)

In categorie 02.1 „Vrijwel watervrije oliën en vetten (met uitzondering van watervrij melkvet)” mogen bepaalde additieven niet in oliën van eerste persing en olijfolie worden gebruikt.

(12)

In 04.2.3 „Groente- en fruitconserven in blik of in glas” dient het gebruik van zwaveldioxide en sulfieten (E 220 — 228) in verwerkte paddenstoelen te worden toegestaan.

(13)

In levensmiddelencategorie 05.2 „Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem” en in levensmiddelencategorie 05.4 „Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallende vullingen op basis van fruit” moet het maximumgehalte voor neotaam (E 961) gebruikt als smaakversterker in snoepgoed op basis van zetmeel worden vastgesteld op 3 mg/kg.

(14)

In levensmiddelencategorie 05.4 „Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallende vullingen op basis van fruit” dient het gebruik van cyclaamzuur en natrium- en calciumcyclamaat (E 952) in spuitbussen met gearomatiseerde room te worden toegestaan.

(15)

In levensmiddelencategorie 06.4.4 „Gnocchi van aardappelen” moet het gebruik van additieven in verse, gekoelde gnocchi van aardappelen worden beperkt tot een beperkt aantal additieven behorende tot groep I.

(16)

In levensmiddelencategorie 07.2 „Banketbakkerswaren” dient het gebruik van zwaveldioxide en sulfieten (E 220 — 228) te worden verduidelijkt.

(17)

In levensmiddelencategorie 08.2 „Vleesbereidingen als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004” moet de vermelding kaliumacetaat (E 261) worden veranderd in kaliumacetaten.

(18)

In levensmiddelencategorie 08.3.1 „Niet-warmtebehandelde vleesproducten” moet de dubbele vermelding van erythorbinezuur (E 315) en natriumerythorbaat (E 316) worden verwijderd.

(19)

In de levensmiddelencategorieën 08.2 „Vleesbereidingen als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004”, 08.3.1 „Niet-warmtebehandelde vleesproducten”, 08.3.2 „Warmtebehandelde vleesproducten” en 08.3.4 „Traditioneel vervaardigde gezouten vleesproducten waarvoor specifieke bepalingen inzake nitrieten en nitraten gelden” moet de formulering van de maximumgehalten voor nitrieten (E 249 — 250) en/of nitraten (E 251 — 252) worden verduidelijkt.

(20)

In levensmiddelencategorie 08.3.2 „Warmtebehandelde vleesproducten” moet het gebruik van gallaten, TBHQ en BHA (E 310 — 320) worden toegestaan in gedehydrateerd vlees.

(21)

In levensmiddelencategorie 08.3.3 „Darmen, afdeklagen en versieringen voor vlees” moet het nummer van voetnoot (80) worden veranderd in (89).

(22)

In levensmiddelencategorie 08.3.4.2 „Traditioneel vervaardigde drooggezouten producten” moet het maximumgehalte voor nitrieten (E 249 — 250) ook worden ingevoerd voor jamón curado, paleta curada, lomo embuchado en cecina en soortgelijke producten.

(23)

In de levensmiddelencategorieën 09.1.2 „Onverwerkte schaal- en weekdieren” en 09.2 „Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren” moet worden verduidelijkt dat de eenheden die de maximale grenswaarden voor zwaveldioxide en sulfieten (E 220 — 228) bepalen, per kilogram zijn uitgedrukt en moet de voetnoot met betrekking tot 4-hexylresorcinol (E 586) worden verduidelijkt en gerectificeerd.

(24)

In levensmiddelencategorie 09.2 „Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren” dient het gebruik van titaandioxide (E 171) en ijzeroxiden en ijzerhydroxiden (E 172) tot gerookte vis te worden beperkt.

(25)

In levensmiddelencategorie 09.2 „Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren” moet worden verduidelijkt dat het maximumgehalte voor sorbinezuur — sorbaten en benzoëzuur — benzoaten (E 200 — 213) van toepassing is op de individuele additieven of de som van de combinatie ervan en dat de gehalten worden uitgedrukt als vrij zuur.

(26)

In categorie 10.2 „Verwerkte eieren en eiproducten” moet het maximumgehalte voor triëthylcitraat (E 1505) enkel van toepassing zijn op gedroogd eiwit.

(27)

In de levensmiddelencategorieën 14.2.7.1 „Gearomatiseerde wijnen” en 14.2.7.2 „Gearomatiseerde dranken op basis van wijn” moet het gebruik van kleurstoffen die bij groep II en groep III horen, worden gerectificeerd overeenkomstig het gebruik van kleurstoffen toegestaan volgens Richtlijn 94/36/EG.

(28)

In levensmiddelencategorie 17.1 „Voedingssupplementen in vaste vorm, waaronder capsules, tabletten en soortgelijke vormen, met uitzondering van kauwtabletten” moet het nummer van voetnoot (79) worden gewijzigd en opgenomen in de gegevens betreffende het levensmiddelenadditief dimethylpolysiloxaan (E 900).

(29)

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moeten in deel 4 „Levensmiddelenadditieven, met inbegrip van draagstoffen, in levensmiddelenaroma's” de maximale grenswaarden voor octenylbarnsteenzuurgemodificeerde Arabische gom (E 423) van toepassing zijn op het eindproduct. In deel 6 „Definiëring van groepen levensmiddelenadditieven voor de toepassing van de delen 1 tot en met 5”, moet in tabel 7 „Alginezuur — Alginaten” calciumalginaat (E 404) worden vermeld.

(30)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 moet de Commissie het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) inwinnen met het oog op het bijwerken van de EU-lijst van levensmiddelenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, tenzij die bijwerking waarschijnlijk geen gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de mens. Aangezien de EU-lijst wordt gewijzigd teneinde gebruiken van additieven op te nemen die al zijn toegestaan overeenkomstig Richtlijn 94/35/EG, Richtlijn 94/36/EG en Richtlijn 95/2/EG, gaat het om een bijwerking van de lijst die geen gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens. Daarom hoeft het advies van de EFSA niet te worden ingewonnen.

(31)

De bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(32)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 24 april 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1).

(3)  Richtlijn 94/35/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994 inzake zoetstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 3).

(4)  Richtlijn 94/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 1994 inzake kleurstoffen die in levensmiddelen mogen worden gebruikt (PB L 237 van 10.9.1994, blz. 13).

(5)  Richtlijn 95/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 1995 betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PB L 61 van 18.3.1995, blz. 1).

(6)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(7)  Verordening (EU) nr. 380/2012 van de Commissie van 3 mei 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven (PB L 119 van 4.5.2012, blz. 14).


BIJLAGE I

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

I.

Deel A wordt als volgt gewijzigd:

1)

In afdeling 1 wordt het eerste streepje vervangen door:

„—

de naam van het levensmiddelenadditief en het E-nummer; meer specifiek E-nummers en benamingen die in Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (*) zijn opgenomen, mogen als alternatief worden gebruikt, met uitzondering van synoniemen, zo de genoemde levensmiddelenadditieven zijn toegevoegd aan een bepaald levensmiddel;

(*)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).”"

2)

In afdeling 2 wordt punt 1 vervangen door:

„1.

Alleen de in deel B opgenomen stoffen, als bedoeld in Verordening (EU) nr. 231/2012, mogen als additieven in levensmiddelen worden gebruikt, tenzij meer specifiek voorzien in deel E.”

3)

In afdeling 2 wordt punt 5 vervangen door:

„5.

De kleurstoffen E 123, E 127, E 160b, E 161 g, E 173 en E 180 en combinaties daarvan mogen niet rechtstreeks aan de consument worden verkocht.”

II.

In deel C, afdeling 1 — groep I worden de gegevens betreffende E 425 vervangen door:

„E 425

Konjac

i)

Konjacgom

ii)

Konjacglucomannaan

10 g/kg, afzonderlijk of in combinatie (1) (2) (3)”

III.

Deel E wordt als volgt gewijzigd:

1)

In categorie 01.7.2 „Gerijpte kaas” worden de gegevens betreffende E 235 als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende E 235 worden vervangen door:

 

„E 235

Natamycine

1 mg/dm2 oppervlakte (niet aanwezig op een diepte van 5 mm)

 

alleen externe behandeling van ongesneden harde, halfharde en halfzachte kaas”

b)

voetnoot 8 wordt geschrapt.

2)

In categorie 01.7.3 „Eetbare kaaskorsten” wordt voetnoot 67 vervangen door:

„(67)

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 cochenille, karmijnzuur, karmijn, en E 180 litholrubine BK: 10 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van deze verordening is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

3)

In categorie 01.7.5 „Smeltkaas” wordt voetnoot 66 vervangen door:

„(66)

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van deze verordening is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

4)

In categorie 01.7.6 „Kaasproducten (met uitzondering van producten die onder categorie 16 vallen)” worden de gegevens betreffende E 235 vervangen door:

 

„E 235

Natamycine

1 mg/dm2 oppervlakte (niet aanwezig op een diepte van 5 mm)

 

alleen externe behandeling van ongesneden harde, halfharde en halfzachte producten”

5)

Categorie 02.1 „Vrijwel watervrije oliën en vetten (met uitzondering van watervrij melkvet)” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende E 270 worden vervangen door:

 

„E 270

Melkzuur

quantum satis

 

alleen voor producten die bestemd zijn voor bakken en/of braden of voor de bereiding van jus, met uitzondering van oliën van eerste persing en olijfoliën”

b)

de gegevens betreffende E 300 worden vervangen door:

 

„E 300

Ascorbinezuur

quantum satis

 

alleen voor producten die bestemd zijn voor bakken en/of braden of voor de bereiding van jus, met uitzondering van oliën van eerste persing en olijfoliën”

c)

de gegevens betreffende E 472c worden vervangen door:

 

„E 472c

Mono- en diglyceriden van vetzuren, veresterd met citroenzuur

quantum satis

 

alleen voor producten die bestemd zijn voor bakken en/of braden of voor de bereiding van jus, met uitzondering van oliën van eerste persing en olijfoliën”

6)

In categorie 04.2.3 „Groente- en fruitconserven in blik of in glas” wordt de eerste vermelding betreffende E 220 — 228 vervangen door:

 

„E 220 — 228

Zwaveldioxide — Sulfieten

50

(3)

alleen witte groenten, met inbegrip van peulvruchten en verwerkte paddenstoelen”

7)

In categorie 04.2.5.2 „Jam of confituur, gelei en marmelade alsmede kastanjepasta, als omschreven in Richtlijn 2001/113/EG” wordt voetnoot 66 vervangen door:

„(66)

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van deze verordening is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

8)

In categorie 05.2 „Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem” wordt de vijfde vermelding betreffende E 961 vervangen door:

 

„E 961

Neotaam

3

 

alleen snoepgoed op basis van zetmeel, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers, als smaakversterker”

9)

Categorie 05.4 „Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallende vullingen op basis van vruchten” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de tweede vermelding betreffende E 961 wordt vervangen door:

 

„E 961

Neotaam

3

 

alleen snoepgoed op basis van zetmeel, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers, als smaakversterker”

b)

de volgende nieuwe gegevens betreffende E 952 worden ingevoegd na de gegevens betreffende E 951:

 

„E 952

Cyclaamzuur en natrium- en calciumcyclamaat

250

(51)

alleen spuitbussen met gearomatiseerde room, met verlaagde energetische waarde of zonder toegevoegde suikers”

10)

Categorie 06.4.4 „Gnocchi van aardappelen” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende groep I worden vervangen door:

 

„Groep I

Additieven

 

 

behalve verse, gekoelde gnocchi van aardappelen”

b)

de volgende nieuwe gegevens worden toegevoegd na de gegevens betreffende E 200 — 203:

 

„E 270

Melkzuur

Quantum satis

 

alleen verse, gekoelde gnocchi van aardappelen

 

E 304

Vetzuuresters van ascorbinezuur

Quantum satis

 

alleen verse, gekoelde gnocchi van aardappelen

 

E 330

Citroenzuur

Quantum satis

 

alleen verse, gekoelde gnocchi van aardappelen

 

E 334

Wijnsteenzuur (L(+)–)

Quantum satis

 

alleen verse, gekoelde gnocchi van aardappelen

 

E 471

Mono- en diglyceriden van vetzuren

Quantum satis

 

alleen verse, gekoelde gnocchi van aardappelen”

11)

Categorie 07.2 „Banketbakkerswaren” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende E 220 — 228 worden vervangen door:

 

„E 220 — 228

Zwaveldioxide — sulfieten

50

(3)

alleen droge koekjes en biscuits”

b)

de volgende voetnoot 3 wordt ingevoegd na voetnoot 2:

„(3)

De maxima worden uitgedrukt als SO2 en hebben betrekking op de totale hoeveelheid, uit alle bronnen; een SO2-gehalte van niet meer dan 10 mg/kg of 10 mg/l wordt verwaarloosbaar geacht.”

12)

Categorie 08.2 „Vleesbereidingen als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende E 249 — 250 en E 261 worden vervangen door:

 

„E 249 — 250

Nitrieten

150

(7)

alleen lomo de cerdo adobado, pincho moruno, careta de cerdo adobada, costilla de cerdo adobada, Kasseler, Bräte, Surfleisch, toorvorst, šašlõkk, ahjupraad, kiełbasa surowa biała, kiełbasa surowa metka en tatar wołowy (danie tatarskie)

 

E 261

Kaliumacetaten

quantum satis

 

alleen voorverpakte bereidingen van vers gehakt vlees en vleesbereidingen waaraan andere ingrediënten dan additieven of zout zijn toegevoegd”

b)

voetnoot 7 wordt vervangen door:

„(7)

Maximumhoeveelheid die tijdens de vervaardiging mag worden toegevoegd, uitgedrukt als NaNO2 of NaNO3.”

c)

voetnoot 7′ wordt geschrapt

d)

voetnoot 66 wordt vervangen door:

„(66)

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van deze verordening is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

13)

Categorie 08.3.1 „Niet-warmtebehandelde vleesproducten” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende gegevens betreffende E 315 en E 316 worden geschrapt:

 

„E 315

Erythorbinezuur

500

 

alleen gezouten vleesproducten en verduurzaamde vleesproducten

 

E 316

Natriumerythorbaat

500

 

alleen gezouten vleesproducten en verduurzaamde vleesproducten”

b)

voetnoot 7 wordt vervangen door:

„(7)

Maximumhoeveelheid die tijdens de vervaardiging mag worden toegevoegd, uitgedrukt als NaNO2 of NaNO3.”

c)

voetnoot 66 wordt vervangen door:

„(66)

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van deze verordening is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

14)

Categorie 08.3.2 „Warmtebehandelde vleesproducten” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende nieuwe gegevens betreffende E 310 — 320 worden ingevoegd na de gegevens betreffende E 316:

 

„E 310 — 320

Gallaten, TBHQ en BHA

200

(1) (13)

alleen gedehydrateerd vlees”

b)

voetnoot 7 wordt vervangen door:

„(7)

Maximumhoeveelheid die tijdens de vervaardiging mag worden toegevoegd, uitgedrukt als NaNO2 of NaNO3.”

c)

de volgende voetnoot 13 wordt ingevoegd na voetnoot 9:

„(13)

Maximum op basis van het vetgehalte.”

d)

voetnoot 66 wordt vervangen door:

„(66)

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van deze verordening is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

15)

Categorie 08.3.3 „Darmen, afdeklagen en versieringen voor vlees” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende E 339 worden vervangen door:

 

„E 339

Natriumfosfaten

12 600

(4) (89)

alleen in natuurlijke darmen voor worsten”

b)

voetnoot 78 wordt vervangen door:

„(78)

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 cochenille, karmijnzuur, karmijn: 10 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van deze verordening is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

c)

voetnoot 80 wordt vervangen door:

„(89)

Overdracht in het eindproduct mag niet meer bedragen dan 250 mg/kg.”

16)

Categorie 08.3.4.1 „Traditionele in een pekelbad gezouten producten (vleesproducten die in een pekeloplossing van nitrieten en/of nitraten, zout en andere bestanddelen worden gedompeld)” wordt als volgt gewijzigd:

a)

voetnoot 7 wordt vervangen door:

„(7)

Maximaal toegevoegde hoeveelheid, uitgedrukt als NaNO2 of NaNO3.”

b)

voetnoot 39 wordt vervangen door:

„(39)

Maximaal restgehalte, restgehalte aan het eind van het productieproces, uitgedrukt als NaNO2 of NaNO3.”

17)

Categorie 08.3.4.2 „Traditioneel vervaardigde drooggezouten producten (bij droogzouten wordt de buitenkant van het vlees droog ingewreven met een pekelmengsel dat nitrieten en/of nitraten, zout en andere bestanddelen bevat, gevolgd door stabilisatie/rijping)” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de derde vermelding betreffende E 249 — 250 wordt vervangen door:

 

„E 249 — 250

Nitrieten

100

(39)

alleen presunto, presunto da pa en paio do lombo en soortgelijke producten: drooggezouten gedurende 10 à 15 dagen, gevolgd door een stabilisatieperiode van 30 à 45 dagen en een rijpingsperiode van ten minste twee maanden; jamón curado, paleta curada, lomo embuchado en cecina en soortgelijke producten: drooggezouten met een stabilisatieperiode van ten minste tien dagen en een rijpingsperiode van meer dan 45 dagen”

b)

voetnoot 39 wordt vervangen door:

„(39)

Maximaal restgehalte, restgehalte aan het eind van het productieproces, uitgedrukt als NaNO2 of NaNO3.”

18)

Categorie 08.3.4.3 „Overige traditioneel vervaardigde gezouten producten (combinatie van zouten in een pekelbad en droogzouten, of waarbij nitrieten en/of nitraten bestanddeel zijn van een samengesteld product of waarbij de pekeloplossing in het product wordt ingespoten voordat het wordt gekookt)” wordt als volgt gewijzigd:

a)

voetnoot 7 wordt vervangen door:

„(7)

Maximaal toegevoegde hoeveelheid, uitgedrukt als NaNO2 of NaNO3.”

b)

voetnoot 39 wordt vervangen door:

„(39)

Maximaal restgehalte, restgehalte aan het eind van het productieproces, uitgedrukt als NaNO2 of NaNO3.”

19)

Categorie 09.1.2 „Onverwerkte schaal- en weekdieren” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende E 220 — 228 en E 586 worden vervangen door:

 

„E 220 — 228

Zwaveldioxide — sulfieten

150

(3) (10)

alleen verse, bevroren en diepgevroren schaaldieren en koppotigen, schaaldieren van de families Penaeidae, Solenoceridae en Aristaeidae, tot 80 eenheden per kilogram

 

E 220 — 228

Zwaveldioxide — sulfieten

200

(3) (10)

alleen schaaldieren van de families Penaeidae, Solenoceridae en Aristaeidae, tussen 80 en 120 eenheden per kilogram

 

E 220 — 228

Zwaveldioxide — sulfieten

300

(3) (10)

alleen schaaldieren van de families Penaeidae, Solenoceridae en Aristaeidae, meer dan 120 eenheden per kilogram

 

E 586

4-Hexylresorcinol

2

(90)

alleen in verse, bevroren en diepgevroren schaaldieren”

b)

voetnoot 42 wordt vervangen door:

„(90)

Als residu in het vlees.”

20)

Categorie 09.2 „Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de derde vermelding betreffende E 171 wordt vervangen door:

 

„E 171

Titaandioxide

quantum satis

 

alleen gerookte vis”

b)

de tweede vermelding betreffende E 172 wordt vervangen door:

 

„E 172

IJzeroxiden en ijzerhydroxiden

quantum satis

 

alleen gerookte vis”

c)

de derde vermelding betreffende E 200 — 213 wordt vervangen door:

 

„E 200 — 213

Sorbinezuur — sorbaten; Benzoëzuur — benzoaten

6 000

(1) (2)

alleen Crangon crangon en Crangon vulgaris, gekookt”

d)

de tweede vermelding betreffende E 220 — 228 wordt vervangen door:

 

„E 220 — 228

Zwaveldioxide — sulfieten

135

(3) (10)

alleen gekookte schaaldieren van de families Penaeidae, Solenoceridae en Aristaeidae, tot 80 eenheden per kilogram”

e)

de derde vermelding betreffende E 220 — 228 wordt vervangen door:

 

„E 220 — 228

Zwaveldioxide — sulfieten

180

(3) (10)

alleen gekookte schaaldieren van de families Penaeidae, Solenoceridae en Aristaeidae, tussen 80 en 120 eenheden per kilogram”

f)

de vijfde vermelding betreffende E 220 — 228 wordt vervangen door:

 

„E 220 — 228

Zwaveldioxide — sulfieten

270

(3) (10)

alleen gekookte schaaldieren van de families Penaeidae, Solenoceridae en Aristaeidae, meer dan 120 eenheden per kilogram”

21)

In categorie 09.3 „Viskuit” wordt voetnoot 68 vervangen door:

„(68)

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 123 amarant: 10 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van deze verordening is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

22)

Levensmiddelencategorie 10.2 „Verwerkte eieren en eiproducten” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de eerste vermelding betreffende E 1505 wordt geschrapt;

b)

de tweede vermelding betreffende E 1505 wordt vervangen door:

 

„E 1505

Triëthylcitraat

quantum satis

 

alleen gedroogd eiwit”

23)

Levensmiddelencategorie 14.2.7.1 „Gearomatiseerde wijnen” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de volgende gegevens betreffende groep II, groep III en de levensmiddelenadditieven E 104, E 110, E 124 en E 160d worden geschrapt:

 

„Groep II

Kleurstoffen in quantum satis-hoeveelheid

 

 

behalve americano, bitter vino

 

Groep +III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

 

behalve americano, bitter vino

 

E 104

Chinolinegeel

50

(61)

behalve americano, bitter vino

 

E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(61)

behalve americano, bitter vino

 

E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(61)

behalve americano, bitter vino

 

E 160d

Lycopeen

10

 

 

b)

de volgende gegevens betreffende E 163 wordt ingevoegd na E 160d:

 

„E 163

Anthocyanen

quantum satis

 

alleen americano

24)

Levensmiddelencategorie 14.2.7.2 „Gearomatiseerde dranken op basis van wijn” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende groepen II en III en betreffende E 160d worden geschrapt;

b)

de gegevens betreffende E 104 worden vervangen door:

 

„E 104

Chinolinegeel

50

(61)

alleen bitter soda

c)

de gegevens betreffende E 110 worden vervangen door:

 

„E 110

Zonnegeel FCF/oranjegeel S

50

(61)

alleen bitter soda

d)

de gegevens betreffende E 124 worden vervangen door:

 

„E 124

Ponceau 4R, cochenillerood A

50

(61)

alleen bitter soda

e)

de gegevens betreffende E 150a-d worden vervangen door:

 

„E 150a-d

Karamels

quantum satis

 

behalve sangria, claria, zurra

25)

Categorie 17.1 „Voedingssupplementen in vaste vorm, waaronder capsules, tabletten en soortgelijke vormen, met uitzondering van kauwtabletten” wordt als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens betreffende E 900 worden vervangen door:

 

„E 900

Dimethylpolysiloxaan

10

(91)

alleen voedingssupplementen in de vorm van bruistabletten”

b)

voetnoot 79 wordt vervangen door:

„(91)

Het maximumgehalte geldt voor het opgeloste voedingssupplement, klaar voor consumptie, wanneer verdund met 200 ml water.”BIJLAGE II

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In deel 4 „Levensmiddelenadditieven, met inbegrip van draagstoffen, in levensmiddelenaroma's” worden de gegevens betreffende E 423 „octenylbarnsteenzuurgemodificeerde Arabische gom” vervangen door:

„E 423

Octenylbarnsteenzuurgemodificeerde Arabische gom

Aromatische olie-emulsies gebruikt in de categorieën 03: Consumptie-ijs; 07.2: Banketbakkerswaren; 08.3: Vleesproducten, alleen verwerkt pluimveevlees; 09.2: Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren, en 16: Desserts, met uitzondering van producten die onder de categorieën 1, 3 en 4 vallen.

500 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel

Aromatische olie-emulsies gebruikt in de categorieën 14.1.4: Gearomatiseerde dranken, alleen gearomatiseerde dranken die geen vruchtensappen bevatten en koolzuurhoudende gearomatiseerde dranken die vruchtensappen bevatten, en 14.2: Alcoholhoudende dranken, inclusief hun alcoholvrije en alcoholarme pendanten.

220 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel

Aromatische olie-emulsies gebruikt in de categorieën 05.1: Cacao- en chocoladeproducten als omschreven in Richtlijn 2000/36/EG; 05.2: Ander snoepgoed, inclusief microproducten ter verfrissing van de adem; 05.4: Versieringen, afdeklagen en vullingen, met uitzondering van onder categorie 4.2.4 vallende vullingen op basis van fruit; 06.3: Ontbijtgranen.

300 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel

Aromatische olie-emulsies gebruikt in categorie 01.7.5: Smeltkaas.

120 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel

Aromatische olie-emulsies gebruikt in categorie 05.3: Kauwgom.

60 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel

Aromatische olie-emulsies gebruikt in de categorieën 01.8: Zuivelanalogen, inclusief koffiewitmakers; 04.2.5: Jam of confituur, gelei en marmelade en soortgelijke producten; 04.2.5.4: Notenboter en notenpasta; 08.3: Vleesproducten; 12.5: Soepen en bouillons; 14.1.5.2: Overige, alleen oploskoffie en thee en in kant-en-klaargerechten op basis van granen.

240 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel

Aromatische olie-emulsies gebruikt in categorie 10.2: Verwerkte eieren en eiproducten.

140 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel

Aromatische olie-emulsies gebruikt in de categorieën 14.1.4: Gearomatiseerde dranken, alleen niet-koolzuurhoudende gearomatiseerde dranken die vruchtensappen bevatten; 14.1.2: Vruchtensappen als omschreven in Richtlijn 2001/112/EG en groentesappen, alleen groentesappen, en 12.6: Sauzen, alleen jus en zoete sauzen.

400 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel

Aromatische olie-emulsies gebruikt in categorie 15: Kant-en-klare hapjes en snacks.

440 mg/kg in het uiteindelijke levensmiddel”

2)

In deel 6, tabel 7 „Alginezuur — alginaten” wordt een nieuw punt E 404 ingevoegd na de gegevens betreffende E 403:

„E 404

Calciumalginaat”