11.4.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 96/7


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/576 VAN DE COMMISSIE

van 10 april 2015

tot 229e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), artikel 7 bis, lid 1, en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 31 maart 2015 besloten één natuurlijke persoon te schrappen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren. Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 7 april 2015 besloten één natuurlijke persoon toe te voegen aan de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt.

(4)

Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 april 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermelding wordt toegevoegd aan de lijst „Natuurlijke personen”:

„Maulana Fazlullah (ook bekend als: a) Mullah Fazlullah, b) Fazal Hayat, c) Mullah Radio). Geboortedatum: 1974. Geboorteplaats: gemeente Kuza Bandai, Swatvallei, provincie Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adres: grensgebied Afghanistan/Pakistan. Overige informatie: Commandant van Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) sinds 7.11.2013. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 7.4.2015.”

.

2)

De volgende vermelding wordt geschrapt van de lijst „Natuurlijke personen”:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali (ook bekend als: a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali, c) Abd al-Rahman Jaffir Ali, d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali, e) Abdulrahman Mohammad Jaffar, f) Ali Al-Khal, g) Abu Muhammad Al-Khal). Geboortedatum: 15.1.1968. Geboorteplaats: Muharraq, Bahrein. Nationaliteit: Bahreins. Overige informatie: a) financier uit Bahrein en steunverlener van Al Qaida, b) in januari 2008 veroordeeld door het Hoge Strafhof in Bahrein voor financiering van terrorisme, het volgen van een opleiding tot terrorisme, steun voor reizen van anderen om in het buitenland opleiding tot terrorisme te krijgen, en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Vrijgelaten na veroordeling en volbrengen van de strafmaat, c) gevestigd in Bahrein (mei 2008).”

.