20.3.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 76/42


VERORDENING (EU) 2015/463 VAN DE COMMISSIE

van 19 maart 2015

tot wijziging van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven wat betreft de specificaties van polyvinylalcohol (E 1203)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad (1) van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven, en met name artikel 14,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's, en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (3) bevat de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven.

(2)

Die specificaties kunnen volgens de in artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 bedoelde uniforme procedure worden bijgewerkt op initiatief van de Commissie of na een aanvraag.

(3)

Op 7 september 2011 is een aanvraag tot wijziging van de specificaties van het levensmiddelenadditief polyvinylalcohol (E 1203) ingediend. Deze aanvraag is overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 ter kennis van de lidstaten gebracht.

(4)

Wat de oplosbaarheid van het levensmiddelenadditief polyvinylalcohol (E 1203) betreft, luidt de huidige specificatie „Oplosbaar in water, weinig oplosbaar in ethanol”. Het Instituut voor de gezondheid en de veiligheid van de consument (IHCP) van het gemeenschappelijk onderzoekscentrum van de Europese Commissie heeft een onderzoek (4) naar de oplosbaarheid van polyvinylalcohol verricht met het oog op de actualisering van de bestaande specificaties van de Unie wat de oplosbaarheid in ethanol betreft.

(5)

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid („de EFSA”) heeft de resultaten van het IHCP-onderzoek naar de oplosbaarheid van polyvinylalcohol en de door de aanvrager verstrekte informatie beoordeeld (5). De EFSA is van oordeel dat de wijziging van de specificatie van de oplosbaarheid van polyvinylalcohol in ethanol geen weerslag heeft op de veiligheid van polyvinylalcohol als levensmiddelenadditief.

(6)

Gezien de ingediende aanvraag, de door het IHCP verrichte onderzoeken en de beoordeling door de EFSA moet de aanduiding van de oplosbaarheid van het levensmiddelenadditief polyvinylalcohol (E 1203) in ethanol (≥ 99,8 %) worden gewijzigd in „nagenoeg onoplosbaar of onoplosbaar”.

(7)

Verordening (EU) nr. 231/2012 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(4)  João F. A. Lopes en Catherine Simoneau, 2014. Solubility of Polyvinyl Alcohol in Ethanol. EFSA supporting publication 2014:EN-660, 20 blz.

(5)  EFSA Journal 2014;12(9):3820.


BIJLAGE

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt de specificatie voor de oplosbaarheid voor de vermelding voor E 1203 Polyvinylalcohol vervangen door:

„Oplosbaarheid

Oplosbaar in water, nagenoeg onoplosbaar of onoplosbaar in ethanol (≥ 99,8 %)”