25.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 54/1


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/281 VAN DE COMMISSIE

van 26 november 2014

tot vervanging van de bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (1), met name artikel 77,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1215/2012 voorziet in het vrije verkeer van beslissingen, authentieke akten en gerechtelijke schikkingen in de Unie. Zij zal vanaf 10 januari 2015 van toepassing zijn.

(2)

In de bijlagen I en II van Verordening (EU) nr. 1215/2012 zijn een formulier voor het certificaat betreffende een beslissing in burgerlijke en handelszaken en een formulier voor het certificaat betreffende een authentieke akte of een gerechtelijke schikking vastgesteld.

(3)

Letland heeft op 1 januari 2014 de euro ingevoerd. Daarom moeten alle verwijzingen naar de vroegere valuta van Letland uit de formulieren worden geschrapt. Litouwen zal op 1 januari 2015 de euro invoeren. Daarom moeten alle verwijzingen naar de valuta van Litouwen uit de formulieren worden geschrapt.

(4)

Kroatië is op 1 juli 2013 tot de Unie toegetreden. Daarom moeten de verwijzingen naar Kroatië en zijn valuta in de formulieren worden opgenomen.

(5)

Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, dat aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is gehecht, heeft Denemarken niet deelgenomen aan de aanneming van Verordening (EU) nr. 1215/2012 en is deze derhalve niet bindend voor, noch van toepassing in deze lidstaat.

(6)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Denemarken heeft Denemarken de Commissie op 20 december 2012 per brief in kennis gesteld (2) van zijn besluit om de inhoud van Verordening (EU) nr. 1215/2012 ten uitvoer te leggen. Daarom moeten de verwijzingen naar Denemarken en zijn valuta in de formulieren worden opgenomen.

(7)

Met het oog op de duidelijkheid dienen de bijlagen I en II te worden vervangen.

(8)

Verordening (EU) nr. 1215/2012 dient bijgevolg dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlagen I en II bij Verordening (EU) nr. 1215/2012 worden vervangen door de tekst in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

Gedaan te Brussel, 26 november 2014

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 351 van 20.12.2012, blz. 1.

(2)  PB L 79 van 21.3.2013, blz. 4.


BIJLAGE

BIJLAGE I

Image

Image

Image

Image

BIJLAGE II

Image

Image

Image