30.1.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 24/5


VERORDENING (EU) 2015/140 VAN DE COMMISSIE

van 29 januari 2015

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 wat de steriele cockpit betreft en tot rectificatie van die verordening

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (1), en met name van artikel 8, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Exploitanten en personeel die betrokken zijn bij de exploitatie van bepaalde luchtvaartuigen moeten voldoen aan de relevante essentiële eisen die zijn uiteengezet in punt 8, onder b) van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 216/2008.

(2)

In Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie (2) zijn de voorwaarden voor een veilige vluchtuitvoering vastgesteld.

(3)

Ter vermijding van het risico dat de cockpitbemanning fouten maakt doordat zij tijdens bepaalde vluchtfasen wordt gestoord of afgeleid, moeten exploitanten verzekeren dat bemanningsleden tijdens kritieke fasen van de vlucht geen andere taken dienen te verrichten dan die welke voor het veilige gebruik van het luchtvaartuig zijn vereist.

(4)

Verordening (EU) nr. 965/2012 begrenst het aantal personen dat tijdens gespecialiseerde vluchtuitvoeringen aan boord mag worden genomen. Die begrenzing is echter niet gerechtvaardigd door veiligheidsoverwegingen. Derhalve moet artikel 5, lid 7, worden aangepast.

(5)

Verordening (EU) nr. 71/2014 van de Commissie (3) heeft in Verordening (EU) nr. 965/2012 een artikel 9 bis ingevoegd. Verordening (EU) nr. 83/2014 van de Commissie (4) heeft vervolgens een tweede artikel 9 bis ingevoegd, dat eigenlijk artikel 9 ter had moeten zijn. Ter wille van de duidelijkheid en de rechtszekerheid dient dat artikel 9 bis, zoals ingevoegd bij Verordening (EU) nr. 83/2014, te worden vervangen en juist te worden genummerd.

(6)

Ter wille van de rechtszekerheid en ter verzekering van de coherentie met de termen in Verordening (EG) nr. 216/2008, moeten bepaalde termen in bepaalde taalversies van Verordening (EU) nr. 965/2012 worden gerectificeerd.

(7)

Verordening (EU) nr. 965/2012 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn gebaseerd op het advies (5) van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, overeenkomstig artikel 17, lid 2, onder b), en artikel 19, lid 1, van Verordening (EG) nr. 216/2008.

(9)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 65 van Verordening (EG) nr. 216/2008 ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 965/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

b)

in lid 5 wordt punt b) vervangen door:

„b)

andere vliegtuigen en helikopters, alsmede luchtballonnen en zweefvliegtuigen, overeenkomstig de bepalingen van bijlage VII.”

;

c)

in lid 7 wordt de tweede zin vervangen door:

„Naast de bemanning mogen geen andere dan voor de opdracht onmisbare personen worden meegevoerd aan boord.”.

2)

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in lid 2 wordt de eerste zin vervangen door:

„2.   Bij wijze van uitzondering op artikel 5, lid 1, worden de in artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 216/2008 vermelde luchtvaartuigen, in het geval van vliegtuigen, geëxploiteerd onder de voorwaarden die zijn uiteengezet in Besluit C(2009) 7633 van de Commissie van 14 oktober 2009 wanneer deze luchtvaartuigen worden gebruikt voor commerciële luchtvervoersactiviteiten.”

;

b)

in lid 4 bis wordt de aanhef vervangen door:

„4 bis   In afwijking van artikel 5, leden 1 en 6, mogen de volgende vluchtuitvoeringen met andere dan complexe motoraangedreven vliegtuigen en helikopters, luchtballonnen en zweefvliegtuigen worden uitgevoerd overeenkomstig bijlage VII;”

.

3)

Artikel 9 bis, zoals ingevoegd bij Verordening (EU) nr. 83/2014, wordt vervangen door:

„Artikel 9 ter

Monitoring

Het Agentschap monitort ononderbroken de doelmatigheid van de in de bijlagen II en III opgenomen bepalingen inzake de vlieg- en diensttijdbeperkingen en rustverplichtingen. Uiterlijk op 18 februari 2019 stelt het Agentschap een eerste verslag op over de resultaten van die monitoring.

Die monitoring gebeurt op basis van wetenschappelijke kennis en op basis van operationele gegevens die, met behulp van de lidstaten, over een langere periode vanaf de datum van toepassing van deze verordening zijn verzameld.

Bij de monitoring wordt nagegaan in hoeverre ten minste de volgende factoren de alertheid van het boordpersoneel beïnvloeden:

a)

diensten van meer dan 13 uur tijdens de gunstigste perioden van de dag;

b)

diensten van meer dan 10 uur tijdens minder gunstige perioden van de dag;

c)

diensten van meer dan 11 uur voor bemanningsleden die zich in een onbekende staat van acclimatisatie bevinden;

d)

diensten die een groot aantal vluchten (meer dan 6) omvatten;

e)

wachtdiensten, zoals paraatheids- of reservediensten, gevolgd door vluchtdiensten, alsmede

f)

ontregelende arbeidsroosters.”

.

4)

De bijlagen I, III, IV, VI en VIII worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EU) nr. 965/2012 wordt als volgt gerectificeerd:

1.

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

2.

De bijlagen II, III, IV, VII en VIII worden gerectificeerd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 1, punt 3, is echter van toepassing met ingang van 18 februari 2016.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 januari 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 296 van 25.10.2012, blz. 1).

(3)  Verordening (EU) nr. 71/2014 van de Commissie van 27 januari 2014 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 23 van 28.1.2014, blz. 27).

(4)  Verordening (EU) nr. 83/2014 van de Commissie van 29 januari 2014 houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 965/2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 28 van 31.1.2014, blz. 17).

(5)  Advies nr. 05/2013 van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart van 10 juni 2013 voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van de uitvoeringsvoorschriften voor steriele cockpitprocedures.


BIJLAGE I

De bijlagen I, III, IV, VI en VIII bij Verordening (EU) nr. 965/2012 worden als volgt gewijzigd:

1)

In bijlage I wordt het volgende punt 109 bis ingevoegd:

„109 bis.   „Steriele cockpit”: elk tijdvak waarin de cockpitbemanning niet wordt gestoord of afgeleid, behalve voor zaken die cruciaal zijn voor de veilige bediening van het luchtvaartuig of de veiligheid van de inzittenden.”

.

2)

In bijlage III (Deel-ORO):

a)

wordt in ORO.GEN.110, onder f), vervangen door:

„f)

De exploitant stelt procedures en voorschriften vast voor de veilige bediening van elk luchtvaartuigtype, met daarin een beschrijving van de taken en verantwoordelijkheden van het grondpersoneel en de bemanningsleden, voor alle werkzaamheden op de grond en in de lucht. Deze procedures en voorschriften mogen van de bemanningsleden niet vereisen dat zij werkzaamheden verrichten tijdens cruciale vluchtfasen, tenzij deze noodzakelijk zijn voor de veilige bediening van het luchtvaartuig. Deze procedures en voorschriften omvatten tevens de procedures en voorschriften voor een steriele cockpit.”

;

b)

wordt in ORO.MLR.105, onder a), vervangen door:

„a)

Er wordt een minimumuitrustingslijst (MEL) opgesteld, zoals gespecificeerd in punt 8.a.3 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 216/2008, op basis van de relevante basisminimumuitrustingslijst (MMEL) zoals gedefinieerd in de gegevens die zijn vastgesteld in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 748/2012. Indien geen MMEL is opgesteld als onderdeel van de gegevens betreffende operationele geschiktheid, mag de MEL worden gebaseerd op de relevante MMEL die is aanvaard door het land van de exploitant of het land van registratie, al naargelang van toepassing.”

.

3)

In bijlage IV (Deel-CAT) wordt het volgende punt ingevoegd:

„CAT.GEN.MPA.124   Taxiën van luchtvaartuigen

De exploitant stelt procedures op voor het taxiën van luchtvaartuigen, teneinde de veilige exploitatie te garanderen en de veiligheid van de start- en landingsbanen te verbeteren.”

.

4)

In bijlage VI (Deel-NCC) wordt het volgende punt ingevoegd:

„NCC.GEN.119   Taxiën van luchtvaartuigen

De exploitant stelt procedures op voor het taxiën van luchtvaartuigen, teneinde de veilige exploitatie te garanderen en de veiligheid van de start- en landingsbanen te verbeteren.”

.

5)

In bijlage VIII (Deel-SPO) wordt het volgende punt ingevoegd:

„SPO.GEN.119   Taxiën van luchtvaartuigen

De exploitant stelt procedures op voor het taxiën van luchtvaartuigen, teneinde de veilige exploitatie te garanderen en de veiligheid van de start- en landingsbanen te verbeteren.”

.

BIJLAGE II

De bijlagen II, III, IV, VII en VIII bij Verordening (EU) nr. 965/2012 worden als volgt gerectificeerd:

1)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

2)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

3)

In bijlage IV:

a)

wordt in CAT.GEN.MPA.180, onder b), de aanhef vervangen door:

„b)

Onverminderd het bepaalde onder a) mogen de volgende documenten en informatie in plaats daarvan worden bewaard op het luchtvaartterrein of de operationele locatie voor VFR-vluchten overdag met andere dan complexe motoraangedreven luchtvaartuigen die binnen 24 uur op hetzelfde luchtvaartterrein of dezelfde exploitatievestiging opstijgen en landen, of die binnen een plaatselijk gebied blijven zoals aangegeven in het vluchthandboek:”

;

b)

wordt in CAT.OP.MPA.100, onder b), punt 1, vervangen door:

„1.

VFR-vluchten overdag van andere dan complexe motoraangedreven vleugelvliegtuigen;”

;

c)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

d)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

e)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

f)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

4)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]

5)

[betreft niet de Nederlandse taalversie]