17.1.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 11/65


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/64 VAN DE COMMISSIE

van 16 januari 2015

tot 224e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met het Al Qaida-netwerk (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2)

Het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad heeft op 2 januari 2015 besloten twee natuurlijke personen te schrappen van de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Voorts heeft het Sanctiecomité van de VN-Veiligheidsraad op 24 november, 12 december en 30 december 2014 besloten zeven vermeldingen op de lijst aan te passen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 dient daarom dienovereenkomstig te worden bijgewerkt,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 januari 2015.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Hoofd van de dienst Instrumenten voor het buitenlands beleid


(1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.


BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermeldingen worden geschrapt van de lijst „Natuurlijke personen”:

a)

„Ismail Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Geboortedatum: 10.3.1977. Geboorteplaats: Benghazi, Libië. Nationaliteit: staatloze Palestijn. Paspoortnummer: a) 0003684 (Egyptisch reisdocument); b) 981354 (Egyptisch paspoort). Overige informatie: a) gedetineerd sinds 22.5.2005, b) broer van Yasser Mohamed Ismail Abu Shaweesh. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 2.8.2006.”

b)

„Aqeel Abdulaziz Aqeel Al-Aqeel (ook bekend als a) Aqeel Abdulaziz Al-Aqil, b) Ageel Abdulaziz A. Alageel). Adres: Saudi-Arabië (situatie april 2009). Geboortedatum: 29.4.1949. Geboorteplaats: Uneizah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: a) C 1415363 (afgegeven op 21.5.2000 (16/2/1421H)), b) E 839024 (afgegeven op 3.1.2004, vervallen op 8.11.2008). Overige informatie: Gedetineerd in Saudi-Arabië (situatie november 2010). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.7.2004.”

.

2)

De vermelding: „Doku Khamatovich Umarov (ook bekend als Умаров Доку Хаматович). Geboortedatum: 12.5.1964. Geboorteplaats: Kharsenoy, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Nationaliteit: a) Russisch, b) USSR (tot 1991). Overige informatie: a) verblijft in de Russische Federatie (situatie november 2010); b) een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd in 2000; c) naar verluidt overleden in april 2014. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.3.2011.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Doku Khamatovich Umarov (ook bekend als a) Умаров Доку Хаматович, b) Lom-ali Butayev (Butaev)). Geboortedatum: a) 13.4.1964, b) 13.4.1965, c) 12.5.1964, d) 1955. Geboorteplaats: Kharsenoy, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Republiek Tsjetsjenië, Russische Federatie. Nationaliteit: a) Russisch, b) USSR (tot 1991). Paspoortnummer: 96 03 464086 (Russisch paspoort, afgegeven op 1.6.2003). Overige informatie: fysieke beschrijving: 180 cm groot, donker haar, litteken van 7-9 cm op het gelaat, deel van de tong ontbreekt, heeft een spraakgebrek. Woonachtig in de Russische Federatie (situatie november 2010). Een internationaal arrestatiebevel is uitgevaardigd in 2000. Naar verluidt overleden (situatie april 2014). De speciale kennisgeving van Interpol bevat biometrische informatie. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 10.3.2011.”.

3)

De vermelding: „Aris Munandar. Geboortedatum: a) 1.1.1971, b) tussen 1962 en 1968. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Aris Munandar. Geboortedatum: a) 1.1.1971, b) tussen 1962 en 1968. Geboorteplaats: Sambi, Boyolali, Java, Indonesië. Nationaliteit: Indonesisch (situatie december 2003). Overige informatie: voortvluchtig (situatie december 2003).”.

4)

De vermelding: „Yassin Sywal (ook bekend als a) Salim Yasin, b) Mochtar Yasin Mahmud, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Abu Seta, g) Mahmud, h) Abu Muamar). Geboortedatum: Rond 1972. Nationaliteit: Indonesisch.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Yassin Syawal (ook bekend als a) Salim Yasin, b) Yasin Mahmud Mochtar, c) Abdul Hadi Yasin, d) Muhamad Mubarok, e) Muhammad Syawal, f) Yassin Sywal, g) Abu Seta, h) Mahmud, i) Abu Muamar, j) Mubarok). Geboortedatum: rond 1972. Nationaliteit: Indonesisch. Overige informatie: voortvluchtig (situatie december 2003).”.

5)

De vermelding: „Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Adres: a) 23, 50th Steet, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L191609 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienummer: 04643632 afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: DAOMMD74T11Z352Z, b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamad, c) uitgewezen naar Tunesië op 1.12.2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als a) Mohamed Ben Belkacem Aouadi, b) Fathi Hannachi). Geboortedatum: 11.12.1974. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) L 191609 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2. 2001), b) 04643632 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 18 juni 1999), c) DAOMMD74T11Z352Z (Italiaans fiscaal nummer). Adres: 50th Street, nr. 23, Zehrouni, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) hoofd van de veiligheidsdienst van Ansar al-Shari'a in Tuniesië (AAS-T), b) de naam van zijn moeder is Ourida Bint Mohamad, c) op 1 december 2004 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, d) gearresteerd in Tunesië in augustus 2013. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.”.

6)

De vermelding: „Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane (ook bekend als Zakariya). Adres: Tunesië. Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M408665 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: BNSDLA70L14Z352B, b) uit Italië naar Tunesië uitgewezen op 28.2.2004. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi (ook bekend als a) Adel ben al-Azhar ben Youssef ben Soltane, b) Zakariya). Geboortedatum: 14.7.1970. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) M408665 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 4.10.2000, vervallen op 3.10.2005), b) W334061 (Tunesisch nationaal identiteitsnummer, afgegeven op 9.3.2011), c) BNSDLA70L14Z352B (Italiaans fiscaal nummer). Adres: Tunesië. Overige informatie: a) op 28 februari 2004 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, b) zit een 12-jarige gevangenisstraf uit in Tunesië voor lidmaatschap van een terreurorganisatie in het buitenland (situatie januari 2010), c) gearresteerd in Tunesië in 2013, d) veranderde in 2014 legaal zijn familienaam van Ben Soltane naar Hamdi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 3.9.2002.”.

7)

De vermelding: „Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (ook bekend als a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Adres: 6 Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, Tunesië. Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K929139 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.2.1995, vervallen op 13.2.2000). Nationaal identificatienummer: 00319547 (afgegeven op 8.12.1994). Overige informatie: a) Italiaans fiscaal nummer: SSDSBN68B10Z352F, b) de naam van zijn moeder is Beya Al-Saidani, c) uitgewezen uit Italië naar Tunesië op 2 juni 2008. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid (ook bekend als a) Omar El Mouhajer, b) Saber). Geboortedatum: 10.2.1968. Geboorteplaats: Menzel Jemil Bizerte, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) K929139 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 14.2.1995, verlopen op 13.2.2000), b) 00319547 (Tunesisch paspoort, afgegeven op 8.12.1994), c) SSDSBN68B10Z352F (Italiaans fiscaal nummer). Adres: Ibn Al-Haythman Street, nr. 6, Manubah, Tunis, Tunesië. Overige informatie: a) moeders naam is Beya Al-Saidani, b) op 2 juni 2008 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, c) gearresteerd in Tunesië in augustus 2014. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.”.

8)

De vermelding: „Mohamed Aouani (ook bekend als a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Abu Abda, e) Abu Obeida). Geboortedatum: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Nationaliteit: Tunesisch. Geboorteplaats: a) Tripoli, Libië, b) Tunis, Tunesië. Overige informatie: Professor chemie, b) uit Italië naar Tunesië uitgewezen op 27.8.2006. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.” op de lijst „Natuurlijke personen” wordt vervangen door:

„Mohamed Lakhal (ook bekend als a) Lased Ben Heni, b) Al-As'ad Ben Hani, c) Mohamed Ben Belgacem Awani, d) Mohamed Aouani, e) Mohamed Abu Abda, f) Abu Obeida). Geboortedatum: a) 5.2.1970, b) 5.2.1969. Geboorteplaats: a) Tripoli, Libië, b) Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: W374031 (Tunesisch nationaal identiteitsnummer, afgegeven op 11.4.2011). Overige informatie: a) professor chemie, b) op 27 augustus 2006 door Italië uitgeleverd aan Tunesië, c) veranderde in 2014 legaal zijn familienaam van Aouani in Lakhal. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 24.4.2002.”.