23.9.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 315/40


REGLEMENT VAN ORDE

van de vaste commissies van de Parlementaire Vergadering Euronest aangenomen door de Parlementaire Vergadering Euronest op 3 mei 2011 en gewijzigd op 29 mei 2013 in Brussel en op 18 maart 2015 in Jerevan

(2015/C 315/08)

Op grond van artikel 25, lid 3, van het reglement van orde van de Parlementaire Vergadering Euronest en gelet op het voorstel van Bureau, neemt de Parlementaire Vergadering Euronest hierbij het reglement van orde van de vaste commissies aan.

Artikel 1

Toepassingsgebied

1.   Het reglement van orde van de vaste commissies regelt de gemeenschappelijke werkwijze voor alle vier vaste commissies van de Parlementaire Vergadering Euronest (hierna: commissies):

de commissie Politieke Zaken, Mensenrechten en Democratie;

de commissie Economische Integratie, Wettelijke Aanpassing en Convergentie met EU-beleid;

de commissie Energiezekerheid;

de commissie Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur en Maatschappelijk Middenveld.

2.   Het reglement van orde van de Parlementaire Vergadering Euronest geldt mutatis mutandis voor de commissievergaderingen, onverminderd het bepaalde in het reglement van orde van de vaste commissies.

Artikel 2

Samenstelling

1.   Een commissie is samengesteld uit maximaal 30 leden en bestaat uit:

15 leden van het Europees Parlement;

15 leden van elk van de deelnemende parlementen van de Oost- Europese partners (1).

Deze samenstelling weerspiegelt die van de Parlementaire Vergadering Euronest.

2.   Elk lid van de Parlementaire Vergadering Euronest heeft het recht om lid te worden van een van de vaste commissies. In uitzonderlijke gevallen kan een lid zitting nemen in twee vaste commissies.

3.   De leden worden aangesteld op grond van de door elk van de parlementen ingestelde procedures. Dit geschiedt op zodanige wijze dat het zo veel mogelijk een weerspiegeling vormt van de verdeling van de diverse vertegenwoordigde fracties en delegaties in respectievelijk het Europees Parlement en de Oost-Europese partnercomponent.

4.   De omvang en samenstelling van de commissies worden goedgekeurd door de Parlementaire Vergadering Euronest, op voorstel van het Bureau.

Artikel 3

Voorzitters en Bureau

1.   De commissies kiezen uit hun leden een Bureau dat is samengesteld uit twee covoorzitters van gelijke rang (een van elke component) en vier ondervoorzitters (twee van elke component). De duur van deze mandaten en de verkiezingsprocedure worden vastgesteld door elke component afzonderlijk.

2.   De covoorzitters nemen in onderlinge overeenstemming een besluit over de volgorde van het voorzitterschap van de vergaderingen van de commissie.

Artikel 4

Plaatsvervangende leden

1.   Vaste leden die verhinderd zijn een commissievergadering bij te wonen kunnen worden vervangen door een plaatsvervanger van dezelfde component van de vergadering, na overeenstemming tussen die twee leden. De voorzitter van de commissie wordt voor het begin van de vergadering in kennis gesteld van eventuele vervangingen.

2.   Plaatsvervangende leden hebben in de commissie dezelfde rechten en plichten als vaste leden.

Artikel 5

Vergaderingen

1.   De commissies komen, na convocatie door hun covoorzitters, bijeen voor maximaal twee bijeenkomsten per jaar, waarvan er één plaatsvindt tijdens de zitting van de Paritaire Vergadering Euronest.

2.   Op voorstel van het Bureau van de commissie stelt de covoorzitter voor elke commissievergadering de ontwerpagenda op.

3.   De commissievergaderingen worden gehouden in de werktalen van de Parlementaire Vergadering Euronest. Tenzij een commissie anders beslist, zijn alle vergaderingen openbaar.

4.   De voorzitter van de commissie leidt de werkzaamheden, zorgt voor de naleving van het reglement, handhaaft de orde, verleent het woord, verklaart de beraadslagingen voor gesloten, brengt onderwerpen in stemming en maakt de uitslag van de stemmingen bekend.

5.   Een lid mag alleen het woord nemen indien de voorzitter van de commissie hem dit heeft verleend. Een spreker mag niet in de rede worden gevallen, tenzij voor een punt van orde. Indien een spreker van het onderwerp afwijkt, roept de voorzitter hem tot de orde en kan hem de tweede maal voor de verdere beraadslaging over hetzelfde onderwerp het woord ontnemen.

6.   De voorzitter roept een lid van de commissie dat de vergadering verstoort, tot de orde. Bij herhaling kan de voorzitter het lid voor de verdere duur van de vergadering uit de vergaderzaal verwijderen.

7.   Twee of meer commissies kunnen, bij afspraak tussen hun Bureaus, gezamenlijke vergaderingen houden over onderwerpen van gemeenschappelijk belang.

Artikel 6

Verslagen en dringende onderwerpen

1.   De commissies kunnen rapporteurs benoemen voor de behandeling van specifieke onderwerpen die onder hun bevoegdheden vallen, en om verslagen op te stellen ter voorlegging aan de Parlementaire Vergadering Euronest, na goedkeuring door het Bureau. Het aantal verslagen is in beginsel beperkt tot een verslag per commissie per zitting. Het Bureau kan op verzoek van de covoorzitters van de commissies beslissen hoeveel verslagen per zitting ter stemming worden gebracht, afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden voor het opstellen ervan.

2.   In uitzonderlijke gevallen kan een commissie een dringend onderwerp aan de Parlementaire Vergadering Euronest voorstellen. Het aantal dringende onderwerpen is beperkt, ingevolge artikel 9, lid 2, onder b), van het reglement van orde van de Parlementaire Vergadering Euronest.

3.   De vaste commissies kunnen andere punten van de agenda behandelen zonder verslag en kunnen het Bureau van de Parlementaire Vergadering Euronest schriftelijk doen weten dat deze onderwerpen besproken zijn.

4.   De commissies brengen aan de vergadering verslag uit van hun werkzaamheden.

Artikel 7

Quorum en stemming

1.   Een commissie heeft haar quorum bereikt indien ten minste een derde van de leden van elke component aanwezig is.

2.   Alle stemmen zijn geldig ongeacht het aantal stemmers. Ieder lid kan echter verzoeken om vaststelling van het quorum voordat de stemming begint. Wanneer na dit verzoek het quorum niet kan worden vastgesteld, wordt de stemming uitgesteld.

3.   De besluiten van de commissie worden genomen met een tweederdemeerderheid van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen. Ieder lid kan amendementen indienen ter behandeling in een commissie. De stemming in de commissie vindt plaats bij handopsteken, waarbij ieder lid één persoonlijke, niet-overdraagbare stem heeft.

4.   Het tellen van de stemmen wordt gedaan door de Telcommissie, die bestaat uit twee gelijke delen van vertegenwoordigers van de secretariaten van de twee componenten van de Parlementaire Vergadering Euronest. De Telcommissie wordt benoemd door het Bureau (of de covoorzitters van de commissie) voor aanvang van de betrokken vergadering en zij zal de uitkomst van het tellen van de stemmen rechtstreeks rapporteren aan de covoorzitters.

5.   Ieder lid kan amendementen indienen ter behandeling in een commissie, binnen de door de covoorzitters gestelde termijn. De amendementen moeten betrekking hebben op de te wijzigen tekst en moeten schriftelijk worden ingediend. Mondelinge amendementen worden alleen toegelaten wanneer zij strekken tot verbetering van feitelijke of taalkundige onjuistheden. Andere mondelinge amendementen zijn niet toegestaan.

6.   Indien vóór het begin van de stemming door ten minste drie leden van de commissie die behoren tot ten minste twee fracties van het Europees Parlement of tot ten minste twee delegaties van de Oost-Europese component van de Parlementaire Vergadering Euronest, een verzoek is ingediend om een gescheiden stemming, vindt een stemming plaats waarbij de vertegenwoordigers van de Oost-Europese component en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement gescheiden, zij het gelijktijdig, stemmen. De desbetreffende tekst wordt slechts geacht te zijn aangenomen indien het een tweederdemeerderheid van de afzonderlijk in beide componenten uitgebrachte stemmen heeft behaald.

7.   Wanneer de in stemming te brengen tekst verschillende bepalingen bevat, betrekking heeft op verschillende onderwerpen of te splitsen is in verschillende delen met een eigen betekenis en/of regelende waarde, kan door een fractie van het Europees Parlement of ten minste één lid van de Parlementaire Vergadering Euronest verzocht worden om stemming in onderdelen. Het verzoek wordt de dag vóór de stemming, om uiterlijk 18.00 uur, schriftelijk bij de covoorzitters ingediend, tenzij de covoorzitters een ander tijdstip bepalen, en wordt in beginsel geacht te zijn ingewilligd.

Artikel 8

Andere regelingen

1.   Het parlement dat de organisatie van een commissievergadering op zich neemt, is verantwoordelijk voor de praktische regelingen, assistentie en de kosten in verband met de organisatie van de vergadering.

2.   Op voorstel van het Bureau kan de Parlementaire Vergadering Euronest de aanbeveling doen dat de andere parlementen in de kosten voor de organisatie van een commissievergadering bijdragen.

Artikel 9

Interpretatie van het reglement van orde

De covoorzitters of, op hun verzoek, het Bureau van een commissie zijn gerechtigd uitspraak te doen over alle kwesties rond de uitlegging van het reglement van orde van de vaste commissies.

Artikel 10

Wijziging van het reglement van orde van de vaste commissies

1.   Besluiten tot wijziging van het reglement van orde worden genomen door de Parlementaire Vergadering Euronest aan de hand van voorstellen van het Bureau.

2.   De besluiten van de commissie worden genomen met een tweederdemeerderheid van de leden die aan de stemming hebben deelgenomen. Indien vóór het begin van de stemming door ten minste één tiende van de leden die behoren tot ten minste twee fracties van het Europees Parlement of tot ten minste twee delegaties van de Oost-Europese component van de Parlementaire Vergadering Euronest, een verzoek is ingediend om een gescheiden stemming, vindt een stemming plaats waarbij de vertegenwoordigers van de Oost-Europese component en de vertegenwoordigers van het Europees Parlement gescheiden stemmen. De desbetreffende tekst wordt slechts geacht te zijn aangenomen indien het een tweederdemeerderheid van de afzonderlijk in beide componenten uitgebrachte stemmen heeft behaald.

3.   Behoudens uitzonderingen waarin op het ogenblik van de stemming wordt voorzien, treden wijzigingen in het reglement van orde in werking op de eerste dag van de zitting die volgt op de aanneming ervan.


(1)  Bij toetreding van het andere Oost-Europese partnerland (Belarus), worden de zetels opnieuw tussen de Oost-Europese partnerlanden verdeeld.