11.7.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 184/13


RICHTLIJN (EU) 2015/1127 VAN DE COMMISSIE

van 10 juli 2015

tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (1), en met name artikel 38, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG bevat een niet-limitatieve lijst van nuttige toepassingen.

(2)

De in bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG onder R1 genoemde handeling betreft afval dat als brandstof of als ander middel voor energieopwekking wordt gebruikt. Hieronder vallen ook verbrandingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast stedelijk afval te verwerken, mits hun energie-efficiëntie de drempelwaarde haalt die wordt berekend met de energie-efficiëntieformule (R1-formule) zoals bedoeld in bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG.

(3)

Uit technische gegevens blijkt dat plaatselijke klimaatomstandigheden in de Unie de hoeveelheid energie beïnvloeden die in technische zin in de vorm van elektriciteit, verwarming, koeling of stoomproductie kan worden verbruikt of geproduceerd door verbrandingsinstallaties die specifiek bestemd zijn om vast stedelijk afval te verwerken.

(4)

Blijkens een verslag van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie is het met het oog op het scheppen van gelijke concurrentievoorwaarden in de Unie redelijk om verbrandingsinstallaties die met de gevolgen van plaatselijke klimaatomstandigheden te kampen hebben, compensatie te bieden door middel van de toepassing van een klimaatcorrectiefactor (climate correction factor, CCF) op de R1-formule. Deze factor moet worden gebaseerd op het referentiedocument over de beste beschikbare technieken voor afvalverbranding.

(5)

Ten gevolge van de toepassing van een CCF zouden bepaalde verbrandingsinstallaties voor afvalverwijdering aan de drempelwaarde van de R1-formule voldoen en dus automatisch verbrandingsinstallaties voor nuttige toepassing worden. Desalniettemin zou de toepassing van een dergelijke correctiefactor voor verbrandingsinstallaties een stimulans moeten blijven om een hoogrenderende energieproductie uit afval te verwezenlijken in overeenstemming met de doelstellingen en de afvalhiërarchie als vastgelegd in Richtlijn 2008/98/EG.

(6)

De voor de R1-formule geldende CCF moet worden gebaseerd op de op de locatie van de verbrandingsinstallatie heersende klimaatomstandigheden.

(7)

Richtlijn 2008/98/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het bij artikel 39 van Richtlijn 2008/98/EG ingestelde comité,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 31 juli 2016 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van nationaal recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 10 juli 2015.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3.


BIJLAGE

In bijlage II bij Richtlijn 2008/98/EG wordt in voetnoot (*) de volgende tekst toegevoegd:

„De waarde van de energie-efficiëntieformule wordt op de onderstaande wijze met een klimaatcorrectiefactor (CCF) vermenigvuldigd:

1.

CCF voor installaties die vóór 1 september 2015 in bedrijf zijn en over een vergunning beschikken overeenkomstig het toepasselijke Unierecht:

CCF = 1 als HDD >= 3 350

CCF = 1,25 als HDD <= 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 als 2 150 < HDD < 3 350

2.

CCF voor installaties waarvoor na 31 augustus 2015 een vergunning wordt afgegeven en voor installaties bedoeld in punt 1 na 31 december 2029:

CCF = 1 als HDD >= 3 350

CCF = 1,12 als HDD <= 2 150

CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 als 2 150 < HDD < 3 350

(De daaruit resulterende CCF-waarde zal worden afgerond tot op drie decimalen).

Als HDD-waarde (Heating Degree Days — graaddagen voor verwarming) moet het gemiddelde van de jaarlijkse HDD-waarden voor de locatie van de verbrandingsinstallatie gelden, berekend over een periode van 20 opeenvolgende jaren vóór het jaar waarvoor de CCF wordt berekend. De HDD-waarde moet aan de hand van de volgende door Eurostat vastgestelde methode worden berekend: HDD is gelijk aan (18 °C – Tm) × d als Tm minder bedraagt dan of gelijk is aan 15 °C (verwarmingsdrempel), en is gelijk aan nul als Tm meer bedraagt dan 15 °C, waarbij Tm de gemiddelde (Tmin + Tmax/2) buitentemperatuur over een periode van d dagen is. De berekeningen moeten dagelijks worden uitgevoerd (d = 1) en voor een heel jaar worden opgeteld.”.