22.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 334/61


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2434 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2015

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van schadelijke organismen te voorkomen, wat bepaalde groenten en fruit van oorsprong uit India betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9178)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2000/29/EG van de Raad van 8 mei 2000 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen (1), en met name artikel 16, lid 3, vierde zin,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU van de Commissie (2) is de invoer uit India van planten, met uitzondering van zaden en wortels, van Colocasia Schott, en van planten, met uitzondering van zaden, van Momordica L., Solanum melongena L. en Trichosanthes L., verboden. Bovendien is voor de invoer van planten, met uitzondering van zaden, van Mangifera L. bij Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU vereist dat de Indiase autoriteiten passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de zendingen vrij zijn van schadelijke organismen.

(2)

Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU is in de tijd beperkt. In het licht van het aantal onderschepte zendingen met schadelijke organismen op een breed scala van planten en plantaardige producten van oorsprong uit India, concludeert de Commissie dat het Indiase fytosanitaire certificeringssysteem verder moet worden verbeterd. Het is derhalve passend de geldigheidsduur van Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU te verlengen tot en met 31 december 2016.

(3)

Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 2 van Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU vervangen door:

„Artikel 2

Dit besluit vervalt op 31 december 2016.”.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2015.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 169 van 10.7.2000, blz. 1.

(2)  Uitvoeringsbesluit 2014/237/EU van de Commissie van 24 april 2014 betreffende maatregelen om het binnenbrengen en de verspreiding in de Unie van schadelijke organismen te voorkomen, wat bepaalde groenten en fruit van oorsprong uit India betreft (PB L 125 van 26.4.2014, blz. 93).