22.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 334/46


UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2015/2433 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2015

tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 9168)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (1), en met name artikel 9, lid 4,

Gezien Richtlijn 90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (2), en met name artikel 10, lid 4,

Gezien Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (3), en met name artikel 4, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie (4) zijn maatregelen op het gebied van de diergezondheid vastgesteld in verband met Afrikaanse varkenspest in de lidstaten of in gebieden daarvan als vermeld in de bijlage („de betrokken lidstaten”). Deze maatregelen omvatten het verbod op de verzending van levende varkens, sperma, eicellen en embryo's van varkens, varkensvlees, varkensvleesbereidingen, varkensvleesproducten en alle andere producten die varkensvlees bevatten, alsook van zendingen van dierlijke bijproducten van varkens, uit bepaalde gebieden van de betrokken lidstaten („de producten”). In de bijlage zijn deze gebieden afgebakend en in een lijst opgenomen naargelang het risiconiveau op basis van de epidemiologische situatie in de betrokken lidstaten.

(2)

Teneinde de in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vastgestelde maatregelen op het gebied van de diergezondheid aan te passen aan de ontwikkeling van de epidemiologische situatie in de verschillende gebieden van de betrokken lidstaten en rekening te houden met de verschillende risiconiveaus naargelang de aard van de goederen, dient te worden voorzien in bepaalde afwijkingen voor sommige goederen die afkomstig zijn uit de gebieden die in de verschillende delen van de bijlage bij dat besluit zijn vermeld. Die afwijkingen moeten eveneens overeenstemmen met de risicobeperkende invoermaatregelen inzake Afrikaanse varkenspest die zijn vermeld in de Terrestrial Animal Health Code van de Wereldorganisatie voor diergezondheid (5). De bijkomende voorzorgsmaatregelen en diergezondheidsvoorschriften die van toepassing zijn indien dergelijke afwijkingen worden toegestaan, moeten ook in dat besluit worden beschreven.

(3)

Het verbod op de verzending van levende varkens uit de gebieden die in deel III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn vermeld, is bijzonder stringent, wat logistieke problemen kan veroorzaken en het dierenwelzijn in het gedrang kan brengen wanneer het slachten van varkens in de betrokken gebieden niet mogelijk is, met name door het ontbreken van geschikte slachthuizen of door een gebrek aan slachtcapaciteit in de betrokken gebieden die in deel III van die bijlage zijn vermeld en die zich in dezelfde lidstaat of op het grondgebied van een andere in de bijlage vermelde lidstaat bevinden.

(4)

De verplaatsing van levende varkens voor onmiddellijke slacht houdt minder risico's in dan andere soorten verplaatsingen van levende varkens, mits risicobeperkende maatregelen worden getroffen. Het is daarom zinvol dat, wanneer de in overweging 3 beschreven omstandigheden zich voordoen, de betrokken lidstaten bij wijze van uitzondering afwijkingen mogen toestaan voor de verzending van levende varkens voor onmiddellijke slacht uit de in deel III van de bijlage vermelde gebieden naar een slachthuis dat buiten dat gebied in dezelfde lidstaat of in een andere in de bijlage opgenomen lidstaat is gevestigd, mits risicobeperkingsmaatregelen worden toegepast om de ziektebestrijding niet in gevaar te brengen.

(5)

Verplaatsingen van verschillende varkensproducten houden verschillende risiconiveaus in voor de verspreiding van Afrikaanse varkenspest. In de regel brengt de verplaatsing van varkenssperma uit gebieden waarvoor beperkingen gelden, een aanzienlijk risico op blootstelling en mogelijke gevolgen met zich mee. Wanneer echter aanvullende risicobeperkingsmaatregelen zoals tests en een verhoogde biobeveiliging worden toegepast, kunnen afwijkingen worden toegestaan voor sperma dat is gewonnen in de gebieden die in de delen II en III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn vermeld. Bijgevolg moet artikel 9 van dat uitvoeringsbesluit worden gewijzigd.

(6)

Afwijkingen voor de verzending van bepaalde levende varkens uit de in de delen II en III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vermelde gebieden naar andere in deel II of deel III van die bijlage vermelde gebieden van een andere lidstaat met een soortgelijke ziektestatus zijn gerechtvaardigd mits specifieke risicobeperkende maatregelen worden toegepast. De flexibiliteit die deze nieuwe maatregelen bieden, is belangrijk voor een goede tenuitvoerlegging van de maatregelen op middellange en lange termijn. Dit vereist de totstandbrenging van een veilige kanalisatieprocedure onder strikt toezicht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming. Bijgevolg moeten de artikelen 3 en 4 van het uitvoeringsbesluit worden gewijzigd.

(7)

Als aanvullende risicobeperkende maatregel moet worden voorzien in een kanalisatieprocedure om dieren uit gebieden met een hoger risico voor Afrikaanse varkenspest te isoleren. Derhalve moeten de procedures voor de verzending, doorvoer en levering van levende varkens worden verduidelijkt en gespecificeerd.

(8)

De in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU voorziene afwijkingen voor de verzending van levende varkens en sperma tussen gebieden met een vergelijkbaar risico voor Afrikaanse varkenspest mogen alleen worden toegepast met voorafgaandelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming.

(9)

Bij Richtlijn 64/432/EEG van de Raad (6) is bepaald dat dieren die verplaatst worden, vergezeld moeten gaan van gezondheidscertificaten. Wanneer afwijkingen van het verbod op de verzending van levende varkens uit in de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vermelde gebieden worden toegepast op levende varkens die bestemd zijn voor handelsverkeer binnen de Unie moet in deze gezondheidscertificaten naar dat besluit worden verwezen om ervoor te zorgen dat in de desbetreffende certificaten adequate en juiste gezondheidsinformatie wordt verstrekt.

(10)

Voor de periode van toepassing van de in Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU vastgestelde maatregelen op het gebied van de diergezondheid moet rekening worden gehouden met de epidemiologie van Afrikaanse varkenspest en de voorwaarden waaronder de status „vrij van Afrikaanse varkenspest” overeenkomstig de Terrestrial Animal Health Code van de Wereldorganisatie voor diergezondheid opnieuw kan worden verkregen. De periode van toepassing van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU moet daarom tot en met 31 december 2019 worden verlengd.

(11)

Verscheidene gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Estland en Letland zijn gemeld in gebieden die in de delen II en III van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn vermeld. Deze gevallen bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van gebieden die in deel I van de bijlage zijn vermeld.

(12)

Afrikaanse varkenspest is nog nooit gerapporteerd in de meest noordelijke gebieden van Polen die momenteel in deel II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU zijn vermeld.

(13)

Bij de risicobeoordeling van de situatie in Estland, Letland en Polen met betrekking tot Afrikaanse varkenspest moet rekening worden gehouden met de ontwikkeling van de huidige epidemiologische situatie in de Unie. Om doelgerichte maatregelen op het gebied van de diergezondheid te kunnen nemen en de verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest te verhoeden, maar niettemin onnodige verstoringen van de handel binnen de Unie te voorkomen en door derde landen ongerechtvaardigd opgeworpen handelsbelemmeringen te vermijden, moet de in de delen I en II van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU opgenomen lijst van gebieden waar maatregelen op het gebied van de diergezondheid moeten worden genomen, worden gewijzigd in het licht van de huidige diergezondheidssituatie ten aanzien van Afrikaanse varkenspest in die drie lidstaten.

(14)

De in dit besluit vastgestelde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de inleidende zin wordt vervangen door:

„In afwijking van het verbod van artikel 2, onder a), mogen de betrokken lidstaten de verzending toestaan van levende varkens van een bedrijf in de in deel II van de bijlage vermelde gebieden naar andere gebieden op het grondgebied van dezelfde lidstaat of naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in andere lidstaten, mits:”;

b)

het volgende punt 4 wordt toegevoegd:

„4.

de volgende aanvullende vereisten worden gesteld aan levende varkens die naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in een andere lidstaat worden verzonden:

a)

de varkens voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verplaatsing van de dieren op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de plaats van oorsprong zijn voorgeschreven en door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en van bestemming zijn goedgekeurd;

b)

de lidstaat van oorsprong stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van de onder a) bedoelde diergezondheidsgaranties en goedkeuringen door de bevoegde autoriteiten;

c)

overeenkomstig artikel 16 bis is een kanalisatieprocedure vastgesteld waarover de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van oorsprong, doorvoer en bestemming toezicht uitvoeren om ervoor te zorgen dat dieren die in overeenstemming met de onder a) vastgestelde aanvullende vereisten worden verzonden, op een veilige manier worden vervoerd en vervolgens niet naar een andere lidstaat worden verzonden;

d)

voor levende varkens die voldoen aan de in punt 4 van dit artikel vastgestelde aanvullende vereisten, wordt de volgende zin toegevoegd aan de overeenkomstige gezondheidscertificaten voor varkens als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG:

„Varkens in overeenstemming met artikel 3 van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie”.”.

2)

Het volgende artikel 3 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 3 bis

Afwijking van het verbod op de verzending van levende varkens uit de in deel III van de bijlage vermelde gebieden

In afwijking van het verbod van artikel 2, onder a), mogen de betrokken lidstaten de verzending toestaan van levende varkens van een bedrijf in de in deel III van de bijlage vermelde gebieden naar andere in deel II vermelde gebieden op het grondgebied van dezelfde lidstaat of naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in andere lidstaten, mits:

1.

de varkens van een bedrijf zijn dat voldoet aan een door de bevoegde overheid goedgekeurd passend niveau van biobeveiliging, het bedrijf onder toezicht van de bevoegde autoriteit staat, en de varkens voldoen aan de in artikel 3, lid 1, en artikel 3, lid 2 of lid 3, vastgestelde vereisten;

2.

de varkens zich bevinden in het centrum van een gebied met een straal van ten minste drie kilometer waar alle dieren op de bedrijven aan de voorwaarden van artikel 3, lid 1, en artikel 3, lid 2 of 3, voldoen;

3.

de voor het bedrijf van verzending bevoegde autoriteit de voor het bedrijf van bestemming bevoegde autoriteit tijdig op de hoogte stelt van de geplande verzending van de varkens, en de voor het bedrijf van bestemming bevoegde autoriteit de voor het bedrijf van verzending bevoegde autoriteit in kennis stelt van de aankomst van de dieren;

4.

het vervoer van de varkens binnen en door gebieden buiten de in deel III van de bijlage vermelde gebieden volgens vooraf bepaalde transportroutes verloopt en de voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van die varkens zo spoedig mogelijk na het lossen worden gereinigd en indien nodig van insecten worden ontdaan en worden ontsmet;

5.

voor levende varkens die naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in een andere lidstaat worden verzonden, de volgende aanvullende vereisten van toepassing zijn:

a)

de varkens voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verplaatsing van de dieren op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong zijn voorgeschreven en door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming zijn goedgekeurd;

b)

de lidstaat van oorsprong stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van de onder a) bedoelde diergezondheidsgaranties en goedkeuringen door de bevoegde autoriteiten en keurt een lijst goed van bedrijven die voldoen aan de diergezondheidsgaranties;

c)

overeenkomstig artikel 16 bis is een kanalisatieprocedure vastgesteld waarover de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van oorsprong, doorvoer en bestemming toezicht uitvoeren om ervoor te zorgen dat dieren die in overeenstemming met de onder a) vastgestelde aanvullende vereisten worden verzonden, op een veilige manier worden vervoerd en vervolgens niet naar een andere lidstaat worden verzonden;

d)

voor levende varkens die aan alle voorwaarden van dit artikel voldoen, wordt de volgende zin toegevoegd aan de overeenkomstige gezondheidscertificaten voor varkens als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG:

„Varkens in overeenstemming met artikel 3 bis van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie”.”.

3)

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de inleidende zin wordt vervangen door:

„In afwijking van de verbodsbepalingen van artikel 2, onder a) en c), mogen de betrokken lidstaten de verzending toestaan van levende varkens voor onmiddellijke slacht van de in deel III van de bijlage vermelde gebieden naar andere gebieden op het grondgebied van dezelfde lidstaat of naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in een andere lidstaat indien er logistieke beperkingen bestaan met betrekking tot de slachtcapaciteit van de door de bevoegde autoriteit overeenkomstig artikel 12 goedgekeurde slachthuizen die in de in deel III van de bijlage vermelde gebieden zijn gevestigd, mits:”;

b)

het volgende punt 10 wordt toegevoegd:

„10.

voor levende varkens die naar in deel II of III van de bijlage vermelde gebieden in een andere lidstaat worden verzonden, de volgende aanvullende vereisten van toepassing zijn:

a)

de varkens voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verplaatsing van de dieren op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van de plaats van oorsprong zijn voorgeschreven en door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van doorvoer en bestemming zijn goedgekeurd;

b)

de lidstaat van de plaats van oorsprong stelt de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis van de onder a) bedoelde diergezondheidsgaranties en goedkeuring door de bevoegde autoriteiten en keurt een lijst goed van bedrijven die voldoen aan de diergezondheidsgaranties;

c)

overeenkomstig artikel 16 bis is een kanalisatieprocedure vastgesteld waarover de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van oorsprong, doorvoer en bestemming toezicht uitvoeren om ervoor te zorgen dat dieren die in overeenstemming met de onder a) vastgestelde aanvullende vereisten worden verzonden, op een veilige manier worden vervoerd en vervolgens niet naar een andere lidstaat worden verzonden;

d)

voor levende varkens die aan alle voorwaarden van dit artikel voldoen, wordt de volgende zin toegevoegd aan de overeenkomstige gezondheidscertificaten voor varkens als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Richtlijn 64/432/EEG:

„Varkens in overeenstemming met artikel 4 van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie”.”.

4)

In artikel 8, lid 1, wordt de inleidende zin vervangen door:

„1.   Onverminderd artikel 3, artikel 3 bis en artikel 4 zorgen de betrokken lidstaten ervoor dat vanaf hun grondgebied geen levende varkens naar andere lidstaten en derde landen worden verzonden, behalve indien die levende varkens afkomstig zijn:”.

5)

Artikel 9 wordt vervangen door:

„Artikel 9

Verbod op de verzending van zendingen varkenssperma en eicellen en embryo's van varkens uit de in de bijlage vermelde gebieden naar andere lidstaten en derde landen

1.   De betrokken lidstaat zorgt ervoor dat vanaf zijn grondgebied geen zendingen van de volgende producten naar andere lidstaten en derde landen worden verzonden:

a)

varkenssperma, tenzij het gewonnen is van beren die worden gehouden in een erkend spermacentrum als bedoeld in artikel 3, onder a), van Richtlijn 90/429/EEG van de Raad (7) dat buiten de in de delen II, III en IV van de bijlage bij dit besluit vermelde gebieden is gevestigd;

b)

de eicellen en embryo's van varkens, tenzij die eicellen en embryo's afkomstig zijn van donorzeugen die worden gehouden op bedrijven die in overeenstemming zijn met artikel 8, lid 2, en die buiten de in de delen II, III en IV van de bijlage vermelde gebieden zijn gelegen en de embryo's in vivo verkregen embryo's zijn die het resultaat zijn van kunstmatige inseminatie of in vitro geproduceerde embryo's die het resultaat zijn van fertilisatie met sperma dat aan de onder a) van dit lid bepaalde voorwaarden voldoet.

2.   In afwijking van de in lid 1, onder a), van dit artikel en in artikel 2, onder b), vastgestelde verboden mogen de betrokken lidstaten de verzending toestaan van zendingen varkenssperma, indien het sperma gewonnen is van donorberen die worden gehouden in een erkend spermacentrum als bedoeld in artikel 3, onder a), van Richtlijn 90/429/EEG, dat alle regels inzake biobeveiliging die relevant zijn voor Afrikaanse varkenspest toepast en zich in een in de delen II en III van de bijlage bij dit besluit vermeld gebied bevindt en de bestemming een gebied is dat zich in een in deel II of III van de bijlage vermeld gebied van dezelfde of een andere lidstaat bevindt, op voorwaarde dat:

a)

de zendingen varkenssperma voldoen aan alle andere passende diergezondheidsgaranties die vóór de verzending van de zending sperma op grond van een positieve uitkomst van een risicobeoordeling van de maatregelen tegen de verspreiding van Afrikaanse varkenspest door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong zijn voorgeschreven en door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van bestemming zijn goedgekeurd;

b)

de lidstaat van oorsprong de Commissie en de andere lidstaten onmiddellijk in kennis stelt van de onder a) bedoelde diergezondheidsgaranties;

c)

de donorberen voldoen aan de vereisten van artikel 3, lid 1, en artikel 3, lid 2 of lid 3;

d)

elke donorbeer binnen vijf dagen vóór de datum van winning van het te verzenden sperma aan een test voor de opsporing van ziekteverwekkers wordt onderworpen, waarna de negatieve resultaten en een kopie van de testresultaten aan het gezondheidscertificaat dat de zending van het sperma vergezelt worden gehecht;

e)

de volgende aanvullende verklaring wordt toegevoegd aan de overeenkomstige gezondheidscertificaten als bedoeld in artikel 6, lid 1, van Richtlijn 90/429/EEG:

„Varkenssperma in overeenstemming met artikel 9 van Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU”.

(7)  Richtlijn 90/429/EEG van de Raad van 26 juni 1990 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma van varkens en de invoer daarvan (PB L 224 van 18.8.1990, blz. 62).”."

6)

Het volgende artikel 16 bis wordt ingevoegd:

„Artikel 16 bis

Kanalisatieprocedure

De bevoegde autoriteit ziet erop toe dat de kanalisatieprocedure aan de volgende eisen voldoet:

1.

elke vrachtwagen en elk ander voertuig dat wordt gebruikt voor het vervoer van levende varkens is:

a)

door de bevoegde autoriteit van de lidstaat van verzending afzonderlijk geregistreerd voor het vervoer van levende varkens volgens de kanalisatieprocedure;

b)

na het laden door de officiële dierenarts verzegeld; alleen de bevoegde ambtenaar van de bevoegde autoriteit mag het zegel verbreken en door een nieuw zegel vervangen; elke lading of vervanging van een zegel wordt meegedeeld aan de bevoegde autoriteit;

2.

het vervoer gebeurt:

a)

rechtstreeks en zonder haltes;

b)

volgens de door de bevoegde autoriteit toegestane route;

3.

de officiële dierenarts die verantwoordelijk is voor het bedrijf van bestemming moet elke aankomst bevestigen bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong;

4.

na het lossen van de levende varkens worden de vrachtwagen of het voertuig en de andere uitrusting die wordt gebruikt voor het vervoer van die varkens, in de afgesloten ruimte van de plaats van bestemming onder toezicht van de officiële dierenarts in hun geheel gereinigd en ontsmet. Artikel 12, onder a), van Richtlijn 2002/60/EG is van toepassing;

5.

de bevoegde autoriteit van de lidstaat van oorsprong ziet erop toe dat, vóór de eerste verzending uit in deel III van de bijlage vermelde gebieden plaatsvindt, met de desbetreffende autoriteiten als bedoeld in bijlage VI, punt c), bij Richtlijn 2002/60/EG de nodige schikkingen zijn getroffen om ervoor te zorgen dat het noodplan, de commandostructuur en de volledige samenwerking van diensten in geval van ongevallen tijdens het vervoer, een ernstig defect aan de vrachtwagen of het voertuig of frauduleus handelen van de exploitant, zijn gewaarborgd. De exploitanten van de vrachtwagens stellen de bevoegde autoriteit onmiddellijk in kennis van een ongeval met of een ernstig defect aan de vrachtwagen of het voertuig.”.

7)

In artikel 21 wordt de datum „31 december 2018” vervangen door „31 december 2019”.

8)

De bijlage wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Adressaten

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 18 december 2015.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 395 van 30.12.1989, blz. 13.

(2)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 29.

(3)  PB L 18 van 23.1.2003, blz. 11.

(4)  Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 9 oktober 2014 betreffende maatregelen op het gebied van de diergezondheid in verband met Afrikaanse varkenspest in sommige lidstaten en tot intrekking van Uitvoeringsbesluit 2014/178/EU (PB L 295 van 11.10.2014, blz. 63).

(5)  Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Richtlijn 64/432/EEG van de Raad van 26 juni 1964 inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in runderen en varkens (PB 121 van 29.7.1964, blz. 1977/64).


BIJLAGE

„BIJLAGE

DEEL I

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de linn Keila,

de linn Kunda,

de linn Loksa,

de linn Maardu,

de linn Mustvee,

de linn Pärnu,

de linn Saue,

de linn Tallinn,

de maakond Läänemaa,

het deel van de vald Kuusalu ten noorden van weg nr. 1 (E20),

de vald Are,

de vald Audru,

de vald Halinga,

de vald Haljala,

de vald Harku,

de vald Jõelähtme,

de vald Keila,

de vald Kernu,

de vald Kiili,

de vald Koonga,

de vald Lavassaare,

de vald Nissi,

de vald Padise,

de vald Paikuse,

de vald Raasiku,

de vald Rae,

de vald Rägavere,

de vald Saku,

de vald Saue,

de vald Sauga,

de vald Sindi,

de vald Sõmeru,

de vald Tootsi,

de vald Tori,

de vald Tõstamaa,

de vald Varbla,

de vald Vasalemma,

de vald Vihula,

de vald Viimsi,

de vald Viru-Nigula.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

in de novads Ogres, de pagasti Suntažu en Ogresgala,

de novads Ādažu,

de novads Amatas,

de novads Carnikavas,

de novads Garkalnes,

de novads Ikšķiles,

de novads Inčukalna,

de novads Jaunjelgavas,

de novads Ķeguma,

de novads Līgatnes,

de novads Mālpils,

de novads Neretas,

de novads Ropažu,

de novads Salas,

de novads Siguldas,

de novads Vecumnieku,

de novads Viesītes.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Jurbarkas, de seniūnija Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus en Juodaičių,

in de rajono savivaldybė Pakruojis, de seniūnija Klovainių, Rozalimo en Pakruojo,

in de rajono savivaldybė Panevežys, de seniūnija Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio en Smilgių,

in de rajono savivaldybė Raseiniai, de seniūnija Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų en Šiluvos,

in de rajono savivaldybė Šakiai, de seniūnija Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų en Šakių,

de rajono savivaldybė Pasvalys,

de rajono savivaldybė Vilkaviškis,

de rajono savivaldybė Radviliškis,

de savivaldybė Kalvarija,

de savivaldybė Kazlų Rūda,

de savivaldybė Marijampolė.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

in het woiwodschap podlaskie:

de gminy Augustów met de stad Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin en Bargłów Kościelny in de powiat augustowski,

de gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady en Dobrzyniewo Duże en een deel van de gmina Zabłudów (het zuidwestelijke deel van de gmina, afgebakend door de lijn die door weg nr. 19 en vervolgens door weg nr. 685 wordt gevormd) in de powiat białostocki,

de gminy Czyże, Hajnówka met de stad Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele en Czeremcha in de powiat hajnowski,

de gminy Grodzisk, Dziadkowice en Milejczyce in de powiat siemiatycki,

de gminy Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie met de stad Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo en Ciechanowiec in de powiat wysokomazowiecki,

de powiat sejneński,

de gminy Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki en Raczki in de powiat suwalski,

de gmina Rutki in de powiat zambrowski,

de gminy Suchowola en Korycin in de powiat sokólski,

de powiat bielski,

de powiat M. Białystok,

de powiat M. Suwałki,

de powiat moniecki.

DEEL II

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de linn Kallaste,

de linn Rakvere,

de linn Tartu,

de linn Vändra,

de linn Viljandi,

de maakond IDA-Virumaa,

de maakond Põlvamaa,

de maakond Raplamaa,

het deel van de vald Kuusalu ten zuiden van weg nr. 1 (E20),

het deel van de vald Palamuse ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Pärsti ten westen van weg nr. 24126,

het deel van de vald Suure-Jaani ten westen van weg nr. 49,

het deel van de vald Tabivere ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Tamsalu ten noordoosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Tartu ten oosten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Viiratsi ten westen van de lijn die wordt gevormd door het westelijke deel van weg nr. 92 tot het kruispunt met weg nr. 155, vervolgens weg nr. 155 tot het kruispunt met weg nr. 24156, vervolgens weg nr. 24156 tot aan de kruising met de rivier Verilaske en vervolgens de rivier Verilaske tot de zuidelijke grens van de vald,

de vald Abja,

de vald Aegviidu,

de vald Alatskivi,

de vald Anija,

de vald Häädemeeste,

de vald Haaslava,

de vald Halliste,

de vald Kadrina,

de vald Kambja,

de vald Karksi,

de vald Kasepää,

de vald Kõpu,

de vald Kose,

de vald Kõue,

de vald Laekvere,

de vald Luunja,

de vald Mäksa,

de vald Meeksi,

de vald Pala,

de vald Peipsiääre,

de vald Piirissaare,

de vald Rakvere,

de vald Saarde,

de vald Saare,

de vald Surju,

de vald Tahkuranna,

de vald Tapa,

de vald Vändra,

de vald Vara,

de vald Vinni,

de vald Võnnu.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

de novads Krimuldas,

in de novads Limbažu, de pagasti Skultes, Vidridžu, Limbažu en Umurgas,

in de novads Ogres, de pagasti Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas, Mazozolu, Menģeles en Taurupes,

de novads Priekuļu,

in de novads Salacgrīvas, de pagasts Liepupes,

de novads Aizkraukles,

de novads Aknīstes,

de novads Alūksnes,

de novads Apes,

de novads Baltinavas,

de novads Balvi,

de novads Cēsu,

de novads Cesvaines,

de novads Ērgļu,

de novads Gulbenes,

de novads Ilūkstes,

de novads Jaunpiebalgas,

de novads Jēkabpils,

de novads Kocēnu,

de novads Kokneses,

de novads Krustpils,

de novads Lielvārdes,

de novads Līvānu,

de novads Lubānas,

de novads Madonas,

de novads Pārgaujas,

de novads Pļaviņu,

de novads Raunas,

de novads Rugāju,

the novads Saulkrastu,

de novads Sējas,

de novads Skrīveru,

de novads Smiltenes,

de novads Varakļānu,

de novads Vecpiebalgas,

de novads Viļakas,

de republikas pilsēta Jēkabpils,

de republikas pilsēta Valmiera.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Anykščiai, de seniūnija Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis en Troškūnai en het deel van Svėdasai ten zuiden van weg nr. 118,

in de rajono savivaldybė Jonava, de seniūnija Šilų en Bukonių, en in de seniūnija Žeimių, de kaimas Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka en Naujokai,

in de rajono savivaldybė Kaišiadorys, de seniūnija Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių en Žiežmarių apylinkės en het deel van de seniūnija Rumšiškių gelegen ten zuiden van de weg N. A1,

in de rajono savivaldybė Kaunas, de seniūnija Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių en Zapyškio,

in de rajono savivaldybė Kėdainiai, de seniūnija Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos en Kėdainių miesto,

in de rajono savivaldybė Panevėžys, de seniūnija Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių en Velžio,

in de rajono savivaldybė Šalčininkai, de seniūnija Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių en Dieveniškių,

in de rajono savivaldybė Varėna, de seniūnija Kaniavos, Marcinkonių en Merkinės,

de miesto savivaldybė Alytus,

de miesto savivaldybė Kaišiadorys,

de miesto savivaldybė Kaunas,

de miesto savivaldybė Panevėžys,

de miesto savivaldybė Vilnius,

de rajono savivaldybė Alytus,

de rajono savivaldybė Biržai,

de rajono savivaldybė Druskininkai,

de rajono savivaldybė Lazdijai,

de rajono savivaldybė Prienai,

de rajono savivaldybė Širvintos,

de rajono savivaldybė Ukmergė,

de rajono savivaldybė Vilnius,

de savivaldybė Birštonas,

de savivaldybė Elektrėnai.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

in het woiwodschap podlaskie:

de gminy Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków en een deel van de gmina Zabłudów (het noordoostelijke deel van de gmina, afgebakend door de lijn die door weg nr. 19 en vervolgens door weg nr. 685 wordt gevormd) in de powiat białostocki,

de gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór en Sidra in de powiat sokólski,

de gmina Lipsk in de powiat augustowski,

de gminy Narew, Narewka en Białowieża in de powiat hajnowski.

DEEL III

1.   Estland

De volgende gebieden in Estland:

de linn Elva,

de linn Jõgeva,

de linn Põltsamaa,

de linn Võhma,

de maakond Järvamaa,

de maakond Valgamaa,

de maakond Võrumaa,

het deel van de vald Palamuse ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Pärsti ten oosten van weg nr. 24126,

het deel van de vald Suure-Jaani ten oosten van weg nr. 49,

het deel van de vald Tabivere ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Tamsalu ten zuidwesten van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Tartu ten westen van de spoorweg Tallinn-Tartu,

het deel van de vald Viiratsi ten oosten van de lijn die wordt gevormd door het westelijke deel van weg nr. 92 tot het kruispunt met weg nr. 155, vervolgens weg nr. 155 tot het kruispunt met weg nr. 24156, vervolgens weg nr. 24156 tot aan de kruising met de rivier Verilaske en vervolgens de rivier Verilaske tot de zuidelijke grens van de vald,

de vald Jõgeva,

de vald Kolga-Jaani,

de vald Konguta,

de vald Kõo,

de vald Laeva,

de vald Nõo,

de vald Paistu,

de vald Pajusi,

de vald Põltsamaa,

de vald Puhja,

de vald Puurmani,

de vald Rakke,

de vald Rannu,

de vald Rõngu,

de vald Saarepeedi,

de vald Tähtvere,

de vald Tarvastu,

de vald Torma,

de vald Ülenurme,

de vald Väike-Maarja.

2.   Letland

De volgende gebieden in Letland:

in de novads Limbažu, de pagasti Viļķenes, Pāles en Katvaru,

in de novads Salacgrīvas, de pagasti Ainažu en Salacgrīvas,

de novads Aglonas,

de novads Alojas,

de novads Beverīinas,

de novads Burtnieku,

de novads Ciblas,

de novads Dagdas,

de novads Daugavpils,

de novads Kārsavas,

de novads Krāslavas,

de novads Ludzas,

de novads Mazsalacas,

de novads Naukšēnu,

de novads Preiļu,

de novads Rēzeknes,

de novads Riebiņu,

de novads Rūjienas,

de novads Strenču,

de novads Valkas,

de novads Vārkavas,

de novads Viļānu,

de novads Zilupes,

de republikas pilsēta Daugavpils,

de republikas pilsēta Rēzekne.

3.   Litouwen

De volgende gebieden in Litouwen:

in de rajono savivaldybė Anykščiai, de seniūnija Viešintos en het deel van de seniūnija Svėdasai ten noorden van weg nr. 118,

in de rajono savivaldybė Jonava, de seniūnija Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių en Kulvos, en in de seniūnija Žeimiai, de kaimas Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai en Žeimių miestelis,

in de rajono savivaldybė Kaišiadorys, de seniūnija Palomenės en Pravieniškių en het deel van de seniūnija Rumšiškių gelegen ten noorden van de weg N. A1,

in de rajono savivaldybė Kaunas, de seniūnija Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos en Neveronių,

in de rajono savivaldybė Kėdainiai, de seniūnija Pelėdnagių,

in de rajono savivaldybė Šalčininkai, de seniūnija Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos en Kalesninkų,

in de rajono savivaldybė Varėna, de seniūnija Valkininkų, Jakėnų, Matuizų, Varėnos en Vydenių,

de miesto savivaldybė Jonava,

de rajono savivaldybė Ignalina,

de rajono savivaldybė Kupiškis,

de rajono savivaldybė Moletai,

de rajono savivaldybė Rokiškis,

de rajono savivaldybė Švencionys,

de rajono savivaldybė Trakai,

de rajono savivaldybė Utena,

de rajono savivaldybė Zarasai,

de savivaldybe Visaginas.

4.   Polen

De volgende gebieden in Polen:

in het woiwodschap podlaskie:

de gminy Gródek en Michałowo in de powiat białostocki.

de gminy Krynki, Kuźnica, Sokółka en Szudziałowo in de powiat sokólski.

DEEL IV

Italië

De volgende gebieden in Italië:

alle gebieden van Sardinië.”