19.12.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 333/10


BESLUIT (EU) 2015/2400 VAN DE RAAD

van 8 december 2015

betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 115, in samenhang met artikel 218, lid 6, onder b), en artikel 218, lid 8, tweede alinea,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Gezien het advies van het Europees Parlement,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig Besluit (EU) 2015/860 van de Raad (1) is het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, op 27 mei 2015 ondertekend, onder voorbehoud van sluiting op een later tijdstip.

(2)

De uit deze onderhandelingen voortgevloeide tekst van het wijzigingsprotocol is in overeenstemming met het door de Raad opgestelde onderhandelingsrichtsnoer, aangezien hij de overeenkomst aanpast aan de meest recente internationale ontwikkelingen inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen, namelijk de mondiale standaard voor automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen in fiscale aangelegenheden, die is ontwikkeld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De Unie, haar lidstaten en de Zwitserse Bondsstaat hebben actief bijgedragen aan het werk van de OESO. De tekst van de overeenkomst als gewijzigd bij het wijzigingsprotocol is de rechtsgrondslag voor de toepassing van de mondiale standaard in de betrekkingen tussen de Unie en de Zwitserse Bondsstaat.

(3)

Het wijzigingsprotocol dient namens de Unie te worden goedgekeurd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling, wordt namens de Unie goedgekeurd.

De tekst van het wijzigingsprotocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

1.   De voorzitter van de Raad verricht namens de Unie de in artikel 2, lid 1, van het wijzigingsprotocol bedoelde kennisgeving (2).

2.   De Commissie brengt de Zwitserse Bondsstaat en de lidstaten op de hoogte van de kennisgevingen gedaan overeenkomstig artikel 1, punt 1), onder d), van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen ter verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht, als gewijzigd door het wijzigingsprotocol.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 8 december 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

P. GRAMEGNA


(1)  Besluit (EU) 2015/860 van de Raad van 26 mei 2015 betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, van het wijzigingsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat waarbij wordt voorzien in maatregelen van gelijke strekking als die welke zijn vervat in Richtlijn 2003/48/EG van de Raad betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (PB L 136 van 3.6.2015, blz. 5).

(2)  De datum van inwerkingtreding van de overeenkomst zal door het secretariaat-generaal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.