6.10.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 259/25


BESLUIT (GBVB) 2015/1782 VAN DE RAAD

van 5 oktober 2015

tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2004/487/GBVB betreffende verdere beperkende maatregelen tegen Liberia en tot wijziging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 29 april 2004 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2004/487/GBVB (1) vastgesteld waarin wordt voorzien in bepaalde financiële maatregelen.

(2)

Op 12 februari 2008 heeft de Raad Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB (2) vastgesteld waarin wordt voorzien in reisbeperkingen en een wapenembargo.

(3)

Op 9 december 2014 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties VNVR-resolutie 2188 (2014) met betrekking tot Liberia aangenomen, waarbij de maatregelen betreffende reizen en het wapenembargo met negen maanden worden verlengd.

(4)

Op 2 september 2015 heeft de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties VNVR-resolutie 2237 (2015) met betrekking tot Liberia aangenomen; bij deze resolutie worden de in punt 4 van VNVR-resolutie 1521 (2003) en punt 1 van VNVR-resolutie 1532 (2004) genoemde maatregelen betreffende reizen en financiële maatregelen beëindigd en wordt het wapenembargo tegen alle niet-gouvernementele entiteiten en personen die actief zijn op het grondgebied van Liberia, verlengd tot en met 2 juni 2016.

(5)

Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd en Gemeenschappelijk Standpunt 2004/487/GBVB moet worden ingetrokken.

(6)

Voor de uitvoering van bepaalde maatregelen is verder optreden van de Unie nodig,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 3 van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB wordt geschrapt.

Artikel 2

Artikel 4 van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB wordt hernummerd tot artikel 3.

Artikel 5 van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB wordt hernummerd tot artikel 4.

Artikel 3

Gemeenschappelijk Standpunt 2004/487/GBVB wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Luxemburg, 5 oktober 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

N. SCHMIT


(1)  Gemeenschappelijk Standpunt 2004/487/GBVB van de Raad van 29 april 2004 betreffende verdere beperkende maatregelen tegen Liberia (PB L 162 van 30.4.2004, blz. 116).

(2)  Gemeenschappelijk Standpunt 2008/109/GBVB van de Raad van 12 februari 2008 betreffende beperkende maatregelen tegen Liberia (PB L 38 van 13.2.2008, blz. 26).