1.8.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 206/31


UITVOERINGSBESLUIT (GBVB) 2015/1332 VAN DE RAAD

van 31 juli 2015

tot uitvoering van Besluit 2011/486/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 31, lid 2,

Gezien Besluit 2011/486/GBVB van de Raad van 1 augustus 2011 betreffende beperkende maatregelen tegen bepaalde personen, groepen, ondernemingen en entiteiten in verband met de situatie in Afghanistan (1), en met name artikel 5 en artikel 6, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 1 augustus 2011 Besluit 2011/486/GBVB vastgesteld.

(2)

Het comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, ingesteld krachtens punt 30 van Resolutie 1988 (2011) van de VN-Veiligheidsraad, heeft op 23 september 2014 en 27 maart 2015 de lijst van personen, groepen, ondernemingen en entiteiten waarvoor beperkende maatregelen gelden, gewijzigd.

(3)

De bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 31 juli 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

J. ASSELBORN


(1)  PB L 199 van 2.8.2011, blz. 57.


BIJLAGE

I.

De volgende vermeldingen worden toegevoegd aan de lijst in de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB

A.   Met de Taliban verbonden personen

1.

Abdul Basir Noorzai (ook bekend als: a) Hadji Abdul Basir, b) Hadji 'Abd Al-Basir, c) Hadji Basir Noorzai, d) Abdul Baseer, e) Abdul Basir).

Titel: Hadji. Adres: Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan. Geboortedatum: a) 1965 b) 1960 c) 1963. Geboorteplaats: Provincie Baluchistan, Pakistan. Nationaliteit: Afghaans Paspoort met nr.: Pakistaans paspoort met nummer AA3829182 Nationaal identiteitsnummer: Pakistaans nationaal identiteitsnummer 5420124679187. Overige informatie: Eigenaar van Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, die financiële diensten verleent aan leden van de Taliban in de regio. Datum plaatsing op de VN-lijst:27.3.2015

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

Abdul Basir Noorzai is op 27 maart 2015 overeenkomstig punt 2 van Resolutie 2160 (2014) op de VN-lijst geplaatst wegens deelneming aan het financieren, plannen, faciliteren, voorbereiden of plegen van daden of uitvoeren van activiteiten door of in samenwerking met de op de VN-lijst geplaatsten en andere met de Taliban verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, die een bedreiging voor de vrede, stabiliteit en veiligheid in Afghanistan vormen, dan wel onder hun naam, te hunnen behoeve of te hunner ondersteuning, of wegens het anderszins steun verlenen aan de bedoelde daden en activiteiten.

Aanvullende informatie:

Hadji Abdul Basir (Basir) is eigenaar en exploitant van de Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. Basir was bevoegd om geld te verstrekken aan de Taliban, en heeft in de voorbije jaren via zijn Hawala duizenden dollars verstrekt aan Taliban-leden in de regio. Basir heeft via zijn Hawala activiteiten van de Taliban gefinancierd, geld overgemaakt aan de Taliban-ouderen en het reizen van Taliban-informanten vergemakkelijkt.

Sinds 2012 werd Basir beschouwd als de voornaamste geldwisselaar voor hooggeplaatste Taliban-leiders. In 2010 vroeg Basir ook in Japan, de Verenigde Arabische Emiraten en Singapore wonende Pakistaanse en Afghaanse expats om donaties voor de Taliban.

B.   Entiteiten en andere groepen en ondernemingen die banden hebben met de Taliban

1.

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (ook bekend als: a) Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company b) Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala c) Haji Basir Hawala d) Haji Baseer Hawala e) Haji Abdul Basir Exchange Shop f) Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange g) Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer.

Adres: a) Kantoor 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, nabij Trench (variant Tranch) Road, Chaman, provincie Baluchistan, Pakistanb) Kantoor 2: Quetta, Pakistan. c) Kantoor 3: Lahore, Pakistan d) Kantoor 4: Peshawar, Pakistan e) Kantoor 5: Karachi, Pakistan f) Kantoor 6: Islamabad, Pakistan g) Kantoor 7: provincie Kandahar Afghanistan h) Kantoor 8: provincie Herat, Afghanistan i) Kantoor 9: provincie Helmand, Afghanistan j) Kantoor 10: Dubai, Verenigde Arabische Emiraten k) Kantoor 11: Iran. Overige informatie: a) Financiëledienstverlener waarop hooggeplaatste Taliban-leiders een beroep doen om fondsen over te maken aan Taliban-commandanten in de regio. b) Eigendom van Abdul Basir Noorzai. Datum plaatsing op de VN-lijst:27.3.2015

Aanvullende informatie uit de beschrijving van de redenen die is verstrekt door het Sanctiecomité:

De Haji Basir and Zarjmil Company Hawala is op 27 maart 2015 overeenkomstig punt 2 van Resolutie 2160 (2014) op de VN-lijst geplaatst wegens deelneming aan het financieren, plannen, faciliteren, voorbereiden of plegen van daden of uitvoeren van activiteiten door of in samenwerking met op de VN-lijst geplaatsten en andere met de Taliban verbonden personen, groepen, ondernemingen en entiteiten, die een bedreiging voor de vrede, stabiliteit en veiligheid in Afghanistan vormen, dan wel onder hun naam, te hunnen behoeve of te hunner ondersteuning, of wegens het anderszins steun verlenen aan de bedoelde daden en activiteiten.

Aanvullende informatie:

De Haji Basir and Zarjmil Company Hawala (Basir Zarjmil Hawala) in Chaman, provincie Baluchistan, Pakistan, is eigendom van Abdul Basir Noorzai. Deze onderneming verstrekt geld aan de Taliban-leden in de regio. Hooggeplaatste Taliban-leiders in de regio geven er de voorkeur aan geld aan Taliban-commandanten over te maken via de Basir Zarjmil Hawala en de Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange.

In 2013 heeft de Basir Zarjmil Hawala duizenden dollars verstrekt aan Taliban-commandanten in de regio, en aldus de financiering van Taliban-operaties vergemakkelijkt. In 2012 heeft de Basir Zarjmil Hawala voor duizenden dollars aan transacties verricht voor wapens en andere operationele uitgaven voor de Taliban.

II.

De volgende vermelding wordt geschrapt van de lijst in de bijlage bij Besluit 2011/486/GBVB

A.   Met de Taliban verbonden personen

121.

Sangeen Zadran Sher Mohammad