23.6.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 157/51


BESLUIT (GBVB) 2015/972 VAN DE RAAD

van 22 juni 2015

tot aanvang van de militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien Besluit (GBVB) 2015/778 van de Raad van 18 mei 2015 inzake een militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED) (1), en met name artikel 5,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 18 mei 2015 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2015/778 vastgesteld.

(2)

Na de aanbeveling van de operationeel commandant moet EUNAVFOR MED op 22 juni 2015 een aanvang nemen.

(3)

Overeenkomstig artikel 5 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en aan het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de uitwerking en uitvoering van besluiten en acties van de Unie die gevolgen hebben op defensiegebied. Aangezien Denemarken niet deelneemt aan de vaststelling van dit besluit, is het bijgevolg niet bindend voor, noch van toepassing op Denemarken, en het neemt niet deel aan de financiering van deze operatie,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het operatieplan en de inzetregels voor de militaire operatie van de Europese Unie in het zuidelijke deel van het centrale Middellandse Zeegebied (EUNAVFOR MED) worden goedgekeurd.

Artikel 2

1.   EUNAVFOR MED neemt een aanvang op 22 juni 2015.

2.   In overeenstemming met artikel 2, lid 3, van Besluit (GBVB) 2015/778, beoordeelt de Raad of de voorwaarden voor het afsluiten van de eerste fase vervuld zijn, rekening houdend met elke toepasselijke resolutie van de VN-Veiligheidsraad en met de toestemming van de betrokken kuststaten. Onder voorbehoud van deze beoordeling en in overeenstemming met artikel 6, lid 1, van Besluit (GBVB) 2015/778, besluit het Politiek en Veiligheidscomité wanneer er naar een volgende fase van de operatie kan worden overgestapt.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 22 juni 2015.

Voor de Raad

De voorzitter

F. MOGHERINI


(1)  PB L 122 van 19.5.2015, blz. 31.