7.2.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 31/31


BESLUIT (EU) 2015/191 VAN DE COMMISSIE

van 5 februari 2015

tot wijziging van Besluit 2010/670/EU wat de verlenging van bepaalde in artikel 9 en artikel 11, lid 1, van dat besluit gestelde termijnen betreft

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2015) 466)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 96/61/EG van de Raad (1), en met name artikel 10 bis, lid 8, derde alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2010/670/EU van de Commissie (2) zijn de regels en criteria voor de selectie en de uitvoering van commerciële demonstratieprojecten ter bevordering van de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2 (hierna „CCS-demonstratieprojecten” genoemd) en demonstratieprojecten ter bevordering van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie (hierna „RES-demonstratieprojecten”) vastgesteld, die betrekking hebben op 300 miljoen emissierechten uit de nieuwkomersreserve van de EU-regeling voor de handel in emissierechten en de basisprincipes voor de tegeldemaking van de emissierechten en het beheer van de inkomsten.

(2)

Als gevolg van de economische crisis zal het niet mogelijk zijn om voor een groot aantal projecten die in het kader van Besluit 2010/670/EU zijn toegekend, een definitief investeringsbesluit vast te stellen binnen 24 maanden na het toekenningsbesluit voor RES-demonstratieprojecten of binnen 36 maanden na het toekenningsbesluit voor CCS-demonstratieprojecten. Die projecten zullen derhalve evenmin in bedrijf kunnen worden gesteld binnen vier jaar na de vaststelling van het toekenningsbesluit. De termijnen voor het definitieve investeringsbesluit en de inbedrijfstelling moeten derhalve met twee jaar worden verlengd. Voor de datum van inbedrijfstelling moet ook een respijtperiode van één jaar worden toegepast.

(3)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité klimaatverandering,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Besluit 2010/670/EU wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de eerste alinea wordt „24 maanden” vervangen door „48 maanden”;

b)

in de tweede alinea wordt „36 maanden” vervangen door „60 maanden”.

2)

Artikel 11, lid 1, wordt als volgt gewijzigd:

a)

in de tweede alinea wordt „31 december 2015” vervangen door „31 december 2017” en „vier jaar” vervangen door „zes jaar”;

b)

de volgende derde en vierde alinea worden toegevoegd:

„Indien het project op de vastgestelde datum van inbedrijfstelling niet in bedrijf is gesteld, wordt die datum automatisch met één jaar verlengd.

De toekenningsbesluiten verliezen hun rechtskracht indien het project op de in de derde alinea bepaalde datum van inbedrijfstelling niet in bedrijf is gesteld. In dat geval wordt de steun die is uitbetaald of ontvangen met het oog op uitbetaling, terugbetaald.”

.

Artikel 2

Dit besluit geldt ook voor CCS- en RES-demonstratieprojecten waarvoor een toekenningsbesluit is vastgesteld voordat dit besluit van kracht wordt.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 5 februari 2015.

Voor de Commissie

Miguel ARIAS CAÑETE

Lid van de Commissie


(1)  PB L 275 van 25.10.2003, blz. 32.

(2)  Besluit 2010/670/EU van de Commissie van 3 november 2010 tot vaststelling van criteria en maatregelen voor de financiering van commerciële demonstratieprojecten ter bevordering van de milieutechnisch veilige afvang en geologische opslag van CO2, alsook voor demonstratieprojecten ter bevordering van innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie in het kader van de bij Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad vastgestelde regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PB L 290 van 6.11.2010, blz. 39).