22.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 288/58


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1368/2014 van de Commissie van 17 december 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EU) nr. 1372/2013 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

( Publicatieblad van de Europese Unie L 366 van 20 december 2014 )

Bladzijde 15, artikel 1:

in plaats van:

„Artikel 1

1)   Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

De paragraaf „DENEMARKEN-ITALIË” wordt geschrapt;

2)   In de paragraaf „FRANKRIJK-LUXEMBURG” komt punt b) als volgt te luiden:

„b)

Briefwisseling van 17 juli en 20 september 1995 betreffende de modaliteiten voor de vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van de artikelen 93, 95 en 96 van Verordening (EEG) nr. 574/72 en briefwisseling van 10 juli en 30 augustus 2013”.”,

lezen:

„Artikel 1

Bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 987/2009 wordt als volgt gewijzigd:

a)

de paragraaf „DENEMARKEN — ITALIË” wordt geschrapt;

b)

in de paragraaf „FRANKRIJK — LUXEMBURG” wordt punt b) vervangen door:

„b)

Briefwisseling van 17 juli en 20 september 1995 betreffende de modaliteiten voor de vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van de artikelen 93, 95 en 96 van Verordening (EEG) nr. 574/72 en briefwisseling van 10 juli en 30 augustus 2013”.”.