20.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 366/15


VERORDENING (EU) Nr. 1368/2014 VAN DE COMMISSIE

van 17 december 2014

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EU) nr. 1372/2013 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 48,

Gezien Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (1), en met name artikel 72, onder f),

Gezien Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (2), en met name de artikelen 8, 9 en 92,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Lidstaten hebben de Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels verzocht vermeldingen in bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 987/2009 te wijzigen om die bijlage af te stemmen op de ontwikkelingen in hun nationale wetgeving.

(2)

Bijlage 1 bij Verordening (EG) nr. 987/2009 heeft tot doel een overzicht te geven van de toepassingsbepalingen voor bilaterale overeenkomsten tussen lidstaten die op basis van artikel 8, lid 1, van die verordening van kracht blijven of die op basis van artikel 8, lid 2, en artikel 9, lid 2, van dezelfde verordening worden gesloten en vermeld.

(3)

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels heeft bij de Commissie voorstellen voor de verzochte wijzigingen ingediend op grond van artikel 72, onder f), van Verordening (EG) nr. 883/2004.

(4)

De Commissie heeft ermee ingestemd de voorstellen voor de technische wijzigingen op te nemen in bijlage 1 van Verordening (EG) nr. 987/2009.

(5)

Bij artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1372/2013 van de Commissie (3) is bijlage XI bij Verordening (EG) nr. 883/200 ten onrechte gewijzigd. Die wijzigingsbepaling moet derhalve worden geschrapt. Omwille van de juridische duidelijkheid moet de schrapping van artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1372/2013 van de Commissie met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 van toepassing zijn.

(6)

De Verordeningen (EG) nr. 987/2009 en (EU) nr. 1372/2013 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1)

Bijlage 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

De paragraaf „DENEMARKEN-ITALIË” wordt geschrapt;

2)

In de paragraaf „FRANKRIJK-LUXEMBURG” komt punt b) als volgt te luiden:

„b)

Briefwisseling van 17 juli en 20 september 1995 betreffende de modaliteiten voor de vereffening van wederzijdse vorderingen uit hoofde van de artikelen 93, 95 en 96 van Verordening (EEG) nr. 574/72 en briefwisseling van 10 juli en 30 augustus 2013”

.

Artikel 2

Artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1372/2013 wordt geschrapt.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van artikel 2, dat met ingang van 1 januari 2014 van toepassing is.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 166 van 30.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 284 van 30.10.2009, blz. 1.

(3)  Verordening (EU) nr. 1372/2013 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 (PB L 346 van 20.12.2013, blz. 27).