19.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 365/124


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1362/2014 VAN DE COMMISSIE

van 18 december 2014

tot vaststelling van voorschriften inzake een vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van bepaalde wijzigingen van uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij gefinancierde operationele programma's en van voorschriften inzake de vorm en de presentatie van de jaarverslagen over de uitvoering van deze programma's

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 22, lid 1, en artikel 114, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 508/2014 moeten wijzigingen van uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) gefinancierde operationele programma's door de Commissie worden goedgekeurd.

(2)

Overeenkomstig artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014 worden de procedures en de tijdschema's voor de indiening en de goedkeuring van wijzigingen van operationele programma's vereenvoudigd in de volgende gevallen: a) wijzigingen van operationele programma's die betrekking hebben op een overdracht van financiële middelen tussen Unieprioriteiten, op voorwaarde dat de overgedragen financiële middelen niet hoger zijn dan 10 % van het aan de Unieprioriteit toegewezen bedrag; b) wijzigingen van operationele programma's die betrekking hebben op de invoering of de intrekking van maatregelen of soorten relevante concrete acties en de bijbehorende informatie en indicatoren; c) wijzigingen van operationele programma's die betrekking hebben op veranderingen in de beschrijving van maatregelen, met inbegrip van verandering van de subsidiabiliteitsvoorwaarden; d) wijzigingen die moeten worden aangebracht wegens veranderingen in de Unieprioriteiten op het gebied van het handhavings- en controlebeleid. Dergelijke wijzigingen zouden geen invloed mogen hebben op de algemene interventielogica van het programma, de geselecteerde Unieprioriteiten, de specifieke doelstellingen of de beoogde resultaten en daarom mogen zij geen aanleiding geven tot twijfel over hun verenigbaarheid met de bestaande voorschriften en praktijken.

(3)

Bijgevolg moeten voorschriften worden vastgesteld inzake een vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van in artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014 vermelde wijzigingen van operationele programma's. Deze procedure moet de Commissie in staat stellen dergelijke door een bepaalde lidstaat ingediende wijzigingen aan hun operationele programma in een kortere tijdspanne goed te keuren. Gezien de tijdsdruk moeten de lidstaten voor de vereenvoudigde procedure bij de indiening van een aanvraag volledige informatie toevoegen op grond waarvan de Commissie de voorgestelde wijzigingen volledig kan beoordelen.

(4)

Uit hoofde van artikel 50 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 114 van Verordening (EU) nr. 508/2014 moeten alle lidstaten van 2016 tot en met 2023 uiterlijk op 31 mei van elk jaar bij de Commissie een jaarlijks verslag indienen over de uitvoering van hun operationele programma.

(5)

De informatie die is vervat in het door de lidstaten in te dienen jaarlijkse uitvoeringsverslag moet consistent zijn en moet het mogelijk maken een vergelijking te maken tussen de jaren van uitvoering en tussen de lidstaten onderling. Het verslag moet eveneens aggregatie van gegevens op het niveau van het EFMZV mogelijk maken of, zo nodig, voor alle Europese structuur- en investeringsfondsen.

(6)

Er dienen voorschriften te worden vastgesteld met betrekking tot de vorm en de presentatie van deze jaarlijkse uitvoeringsverslagen.

(7)

Deze verordening dient in werking te treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie om ervoor te zorgen dat de maatregelen waarin zij voorziet, onmiddellijk kunnen worden toegepast.

(8)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van wijzigingen van operationele programma's

1.   Wanneer een lidstaat bij de Commissie een aanvraag indient tot goedkeuring van een onder artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014 vallende wijziging van zijn operationeel programma, verzoekt hij de Commissie die wijziging goed te keuren via een vereenvoudigde procedure krachtens het onderhavige artikel.

2.   Enkel de in artikel 22, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014 vermelde wijzigingen komen in aanmerking voor een vereenvoudigde goedkeuringsprocedure.

3.   Indien de Commissie van mening is dat de informatie die de betrokken lidstaat over een krachtens lid 1 ingediende wijziging heeft verstrekt, onvolledig is, verzoekt zij om alle nodige aanvullende informatie. De in de leden 4 en 5 bedoelde termijn vangt aan op de dag na ontvangst van een volledige aanvraag tot goedkeuring van een wijziging van een operationeel programma, als door de Commissie aan de lidstaat gemeld.

4.   Indien de Commissie de lidstaat binnen 25 werkdagen na ontvangst van een aanvraag tot goedkeuring via een vereenvoudigde procedure geen opmerkingen heeft toegezonden, wordt de wijziging van het operationele programma geacht door de Commissie te zijn goedgekeurd.

5.   Indien de Commissie de lidstaat binnen 25 werkdagen na ontvangst van een aanvraag tot goedkeuring via een vereenvoudigde procedure opmerkingen heeft toegezonden, wordt de wijziging van het operationele programma goedgekeurd volgens de in artikel 30, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 20, lid 1, van Verordening (EU) nr. 508/2014 vastgestelde procedure.

Artikel 2

Vorm en presentatie van de jaarlijkse uitvoeringsverslagen

De inhoud van het jaarlijkse uitvoeringsverslag, als bepaald in artikel 50 van Verordening (EU) nr 1303/2013 en in artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014, wordt weergegeven volgens het model in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 december 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.


BIJLAGE

Model voor het jaarlijkse uitvoeringsverslag van het EFMZV

Deel A — Jaarlijks in te dienen gegevens

1.   Identificatie van het jaarlijkse uitvoeringsverslag

CCI

<1.1 type=”S” input=”S”>  (1)

Titel

<1.2 type=”S” input=”G”>

Versie

<1.3 type=”N” input=”G”>

Verslagjaar

<1.4 type=”D” maxlength=”4” input=”M”>

Datum van goedkeuring van het verslag door het monitoringcomité

(art. 113, onder d), van EFMZV)

<1.5 type=”D” input=”M”>

2.   Overzicht van de uitvoering van het operationele programma (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Essentiële informatie over de uitvoering van het operationele programma voor het betrokken jaar, met inbegrip van de financieringsinstrumenten, met betrekking tot de financiële gegevens en de indicatorgegevens.

<2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

3.   Uitvoering van de Unieprioriteiten

3.1.   Overzicht van de uitvoering (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

De informatie moet worden verstrekt in de vorm van een korte, algemene commentaar over de uitvoering van de Unieprioriteiten en de technische bijstand voor het (de) betrokken ja(a)r(en), met vermelding van de belangrijkste ontwikkelingen, ernstige problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen aan te pakken.

Unieprioriteit

Essentiële informatie over de uitvoering van de prioriteit, met vermelding van de belangrijkste ontwikkelingen, ernstige problemen en de stappen die zijn ondernomen om deze problemen aan te pakken

Titel van de Unieprioriteit <3.1 type=”S” input=”G”>

<3.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

3.2.   Resultaat-, output- en financiële indicatoren voor het EFMZV (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Gegevens voor resultaat-, output- en financiële indicatoren en mijlpalen en streefdoelen voor het prestatiekader (gebruik de tabellen 1-3).

TABEL 1

Resultaatindicatoren voor het EFMZV (referentietabel van punt 3.2 van het model voor operationele programma's)

Deze tabel moet voor elke Unieprioriteit worden herhaald.

Unieprioriteit (Titel van de Unieprioriteit <3.2.1 type=”S” input=”G”>)

Specifieke doelstelling

Resultaatindicator

Meeteenheid

Streefwaarde (2023)

Jaarwaarde

Cumulatieve waarde

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Titel van de specifieke doelstelling <3.2.1 type=”S” input=”G”>

Naam van de resultaatindicator <3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”S” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”G”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”N” input=”M”>

<3.2.1 type=”S” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 2

Outputindicatoren voor het EFMZV (referentietabel van de punten 3.3 en 7.1 van het model voor operationele programma's)

Deze tabel moet worden herhaald voor elke geselecteerde specifieke doelstelling van de betrokken Unieprioriteit.

Unieprioriteit (Titel van de Unieprioriteit <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Specifieke doelstelling (Titel van de specifieke doelstelling <3.2.2 type=”S” input=”G”>)

Geselecteerde relevante maatregelen

Thematische doelstelling

Outputindicatoren

Cumulatieve waarde

Indicator

Opgenomen in het prestatiekader

Mijlpaal (2018)

Streefwaarde (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Titel van de maatregel <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

Naam van de indicator <3.2.2 type=”S” input=”G”>

<3.2.2 type=”B” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”G”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”N” input=”M”>

<3.2.2 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 3

Financiële indicatoren voor het EFMZV (referentietabel van punt 7.1 van het model voor operationele programma's)

Unieprioriteit

Financiële indicatoren

Cumulatieve waarde

Indicator

Mijlpaal (2018)

Streefwaarde (2023)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Titel van de Unieprioriteit <3.2.3 type=”S” input=”G”>

Naam van de indicator <3.2.3 type=”S” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”G”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”N” input=”M”>

<3.2.3 type=”S” input=”G”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.   Financiële gegevens

TABEL 4

Financiële gegevens voor het EFMZV (referentietabel van de punten 8.2, 8.3 en 9.2 van het model voor operationele programma's)

Unieprioriteit

Geselecteerde specifieke doelstelling

Thematische doelstelling

Maatregel

Totale overheids-bijdrage

(EUR)

EFMZV-bijdrage

(EUR)

Deel van de EFMZV-bijdrage voor maatregelen op het gebied van klimaat-verandering

(EUR)

EFMZV-cofinancierings-percentage

(%)

Totale subsidiabele uitgaven voor de voor steun geselecteerde concrete acties

(EUR)

Totale overheids-bijdrage voor de voor steun geselecteerde concrete acties

(EUR)

Aandeel van de totale toewijzing dat naar de geselecteerde concrete acties gaat

(%)

Bijdrage voor klimaat-verandering van de voor steun geselecteerde concrete acties

(EUR)

Door de begunstigden bij de beheersautoriteit gedeclareerde totale subsidiabele uitgaven

(EUR)

Door de begunstigden bij de beheersautoriteit gedeclareerde totale subsidiabele overheidsuitgaven

(EUR)

Aandeel van de totale toewijzing dat gaat naar door de begunstigden gedeclareerde totale subsidiabele overheidsuitgaven

(%)

Bijdrage voor klimaatverande-ring van door de begunstigden bij de beheersautoriteit gedeclareerde totale subsidiabele overheidsuitgaven

EUR)

Aantal geselecteerde concrete acties

1.

Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij

Titel van de specifieke doelstelling <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”S” input=”G”>

Titel van de maatregel <3.3.1 type=”S” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”P” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

<3.3.1 type=”P” input=”M”>

<3.3.1 type=”N” input=”G”>

<3.3.1 type=”N” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Stimulering van de uitvoering van het GVB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Bevordering van de werkgelegenheid en de territoriale cohesie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Bevordering van afzet en verwerking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technische bijstand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABEL 5

Kosten van buiten het programmagebied uitgevoerde acties (artikel 70 van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Unieprioriteit

Voor steun uit het EFMZV in aanmerking komende uitgaven voor door de begunstigde bij de beheersautoriteit gedeclareerde concrete acties die buiten het programmagebied worden uitgevoerd

(EUR)

Aandeel van de totale financiële toewijzing voor de prioritaire as

(%)

1.

Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

2.

Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

3.

Stimulering van de uitvoering van het GVB

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.

Bevordering van de werkgelegenheid en de territoriale cohesie

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

5.

Bevordering van afzet en verwerking

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

6.

Bevordering van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

Technische bijstand

<3.3.2 type=”N” input=”M”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

TOTAAL OP

<3.3.2 type=”N” input=”G”>

<3.3.2 type=”P” input=”G”>

4.   Kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en genomen corrigerende maatregelen

4.1.   Maatregelen die zijn genomen om aan de ex-antevoorwaarden te voldoen (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

De lidstaten moeten informatie verstrekken over specifieke ex-antevoorwaarden waaraan bij de goedkeuring van het operationele programma niet was voldaan.

Beschrijving van de mate waarin aan de specifieke ex-antevoorwaarden is voldaan en van de daartoe genomen maatregelen, wat betreft de maatregelen en het tijdschema die waren gepland en waarin was voorzien in de partnerschapsovereenkomst en het operationele programma. (Enkel van toepassing voor de verslagen die in 2016 en 2017 moeten worden ingediend.)

TABEL 6

Maatregelen die zijn genomen om aan de toepasselijke EFMZV-specifieke ex-antevoorwaarden te voldoen

Thematische ex-antevoorwaarden waaraan niet of gedeeltelijk is voldaan

Criteria waaraan niet is voldaan

Te nemen maatregel

Termijn

(Datum)

Voor de naleving verantwoordelijke instanties

Binnen de termijn voltooide maatregel

(J/N)

Criteria waaraan is voldaan

(J/N)

Verwachte datum waarop alle maatregelen volledig zullen zijn uitgevoerd

Opmerkingen

Naam van de thematische ex-antevoorwaarde <4.1.1 type=”S” input=”S”>

Naam van het criterium <4.1.1 type=”S” input=”S”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

<4.1.1 type=”D” maxlength=”10” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”500” input=”M”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”B” input=”S”>

<4.1.1 type=”D” input=”M”>

<4.1.1 type=”S” maxlength=”1000” input=”M”>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.   Kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma en de genomen corrigerende maatregelen (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

<4.2.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

5.   Informatie over ernstige inbreuken en corrigerende maatregelen (artikel 114, lid 2, van verordening (EU) nr. 508/2014)

Informatie over maatregelen die zijn genomen bij ernstige inbreuken als bedoeld in artikel 10, lid 1, en bij niet-naleving van de in artikel 10, lid 2, vastgestelde duurzamheidsvoorwaarden, alsook over corrigerende maatregelen.

<5.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

6.   Informatie over de maatregelen die zijn genomen ter naleving van artikel 41, lid 8 (artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014)

Geef een samenvatting van de maatregelen die zijn genomen om vooruitgang te boeken wat betreft de naleving van artikel 41, lid 8, waar is bepaald dat tot 60 % van de overheidssteun moet worden voorbehouden voor de kleinschalige kustvisserij; deze samenvatting moet ook gegevens bevatten over het werkelijke aandeel van de kleinschalige kustvisserij in de uit hoofde van de maatregel in artikel 41, lid 2, gefinancierde acties.

<6.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

7.   Informatie over de maatregelen die zijn genomen om de bekendmaking van de begunstigden te waarborgen (artikel 114, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014)

Geeft een samenvatting van de maatregelen die zijn genomen overeenkomstig bijlage V bij de EFMZV-verordening; in deze samenvatting moet bijzondere aandacht worden besteed aan de nationale wetgeving, met inbegrip van eventuele toepasselijke drempels voor de bekendmaking van gegevens van natuurlijke personen.

<7.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

8.   Activiteiten in verband met het evaluatieplan en samenvatting van de evaluaties (artikel 114, lid 2, van verordening (EU) nr. 508/2014 en artikel 50, lid 2, VAN Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Geef een samenvatting van de activiteiten die zijn verricht in verband met de uitvoering van het evaluatieplan; in deze samenvatting moet ook worden vermeld welk gevolg aan de bevindingen van de evaluaties is gegeven.

Voorts moet een samenvatting worden verstrekt van de bevindingen van alle evaluaties van het programma die in de loop van het vorige begrotingsjaar beschikbaar zijn geworden (met vermelding van de naam en de referentieperiode van de gebruikte evaluatieverslagen).

Verder moet hier worden vermeld op welke manier toegang wordt verleend tot de evaluaties die krachtens artikel 54, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 publiek beschikbaar zijn gemaakt.

<8.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

9.   Publiekssamenvatting (artikel 50, lid 9, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Een publiekssamenvatting van de inhoud van de jaarverslagen over de uitvoering moet voor het publiek beschikbaar worden gemaakt.

[Een publiekssamenvatting van de inhoud van de jaarverslagen over de uitvoering moet voor het publiek beschikbaar worden gemaakt en geüpload als een afzonderlijk bestand in de vorm van een bijlage bij die verslagen. Voorgesteld formaat: upload als afzonderlijk bestand in SFC2014; geen gestructureerde gegevens; geen beperkingen op het aantal gebruikte karakters.]

10.   Verslag over de uitvoering van de financieringsinstrumenten (artikel 46, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Indien de managementautoriteit (ook beheersautoriteit genoemd) heeft beslist gebruik te maken van financieringsinstrumenten, moet zij de Commissie als bijlage bij het jaarverslag over de uitvoering een specifiek verslag toesturen over de concrete acties die financieringsinstrumenten omvatten; dit specifieke verslag moet worden opgesteld volgens het model in de krachtens artikel 46, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 vastgestelde uitvoeringshandeling.

Deel B — Gegevens die moeten worden ingediend in 2017 en 2019 en binnen de in artikel 138, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde termijn (bovenop de gegevens in deel A)

11.   Beoordeling van de uitvoering van het operationele programma (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Voor elke Unieprioriteit moet een beoordeling worden gemaakt van de in deel A verschafte gegevens en van de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma (met vermelding van de bevindingen en aanbevelingen van de evaluaties)

Unieprioriteit

Beoordeling van de gegevens en van de vooruitgang die is geboekt bij de verwezenlijking van de doelstellingen van het programma

Titel van de Unieprioriteit <11.1 type=”S” input=”G”>

<11.1 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

Beoordeling per Unieprioriteit of de geboekte vooruitgang voldoende is om de mijlpalen en streefdoelen uiteindelijk te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen.

Unieprioriteit

Beoordeling of de geboekte vooruitgang voldoende is om de mijlpalen en streefdoelen uiteindelijk te bereiken, met vermelding van eventuele genomen of geplande corrigerende maatregelen

Titel van de Unieprioriteit <11.2 type=”S” input=”G”>

<11.2 type=”S” maxlength=”7000” input=”M”>

 

 

 

 

12.   Horizontale beginselen van de uitvoering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Beoordeling van de uitvoering van specifieke maatregelen in het licht van de in artikel 5 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 beschreven beginselen inzake partnerschap en meerlagig bestuur, met de klemtoon op de rol van de partners bij de uitvoering van het programma.

<12.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Beoordeling van de uitvoering van specifieke maatregelen in het licht van de in artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 beschreven beginselen inzake bevordering van gelijkheid van mannen en vrouwen en non-discriminatie, met inbegrip van toegankelijkheid voor personen met een handicap en de regelingen om de integratie van het genderperspectief in het operationele programma te waarborgen.

<12.2 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Beoordeling van de uitvoering van specifieke maatregelen in het licht van de in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 beschreven beginselen inzake duurzame ontwikkeling, met inbegrip van een overzicht van de maatregelen die zijn genomen om duurzame ontwikkeling te bevorderen.

<12.3 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

13.   Verslag over de steun die is gebruikt voor doelstellingen op het gebied van klimaatverandering (artikel 50, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

De cijfers worden automatisch berekend en worden opgenomen in tabel 4 inzake financiële gegevens. De weergegeven waarden kunnen worden toegelicht, met name wanneer de feitelijke gegevens lager liggen dan voorzien.

<13.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;3500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

Deel C — Gegevens die moeten worden ingediend in 2019 en binnen de in artikel 138, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bedoelde termijn (bovenop de gegevens in deel A + B)

14.   Slimme, duurzame en inclusieve groei (artikel 50, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Er moet informatie worden verstrekt over en een beoordeling worden gemaakt van de mate waarin het operationele programma heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de strategie van de Unie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

<14.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;17500&#x201D; input=&#x201D;M&#x201D;>

15.   Kwesties die van invloed zijn op de prestaties van het programma — prestatiekader (artikel 50, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Wanneer uit de beoordeling van de vooruitgang ten aanzien van de mijlpalen en streefdoelen van het prestatiekader blijkt dat bepaalde mijlpalen en streefdoelen niet zijn bereikt, moeten de lidstaten in het verslag van 2019 (voor de mijlpalen) en binnen de in artikel 138, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 bepaalde termijn (voor de streefdoelen) toelichten waaraan deze tekortkoming te wijten is.

<15.1 type=&#x201D;S&#x201D; maxlength=&#x201D;7000&#x201D; input=&#x201E;M&#x201D;>

(1)  Legende voor de kenmerken van de velden:

 

type: N = getal, D = datum, S = string, C = checkbox, P = percentage, B = booleaanse operator

 

input: M = manueel, S = selectie, G = gegenereerd door het systeem

 

„maxlength” = maximum aantal karakters inclusief spaties