18.2.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 42/43


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 1357/2014 van de Commissie van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen

( Publicatieblad van de Europese Unie L 365 van 19 december 2014 )

Bladzijde 96, bijlage, laatste alinea:

in plaats van:

„Testmethoden

De te gebruiken methoden zijn omschreven in Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Raad (1) en in andere relevante CEN-nota's of andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren.””,

lezen:

„Testmethoden

De te gebruiken methoden zijn omschreven in Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie (1) en in andere relevante CEN-nota's of andere internationaal erkende testmethoden en richtsnoeren.””.

Bladzijde 96, bijlage, voetnoot 1:

in plaats van:

„Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Raad van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 142 van 31.5.2008, blz. 1).”,

lezen:

„Verordening (EG) nr. 440/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 houdende vaststelling van testmethoden uit hoofde van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (PB L 142 van 31.5.2008, blz. 1).”.