17.12.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 360/15


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1337/2014 VAN DE COMMISSIE

van 16 december 2014

tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 en (EU) nr. 948/2014 wat betreft de laatste dag voor de indiening van de aanvragen voor steun voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 18, lid 2, artikel 20, onder c), f), l), m) en n), en artikel 223, lid 3, onder c),

Gezien Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten (2), en met name artikel 4,

Gezien Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (3), en met name artikel 62, lid 2, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 947/2014 (4) en (EU) nr. 948/2014 (5) van de Commissie is de particuliere opslag voor boter, respectievelijk mageremelkpoeder geopend wegens de bijzonder moeilijke marktsituatie, met name als gevolg van het door de Russische regering ingestelde verbod op de invoer van zuivelproducten uit de Unie naar Rusland.

(2)

In die verordeningen is bepaald dat steunaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2014.

(3)

De prijzen van boter en mageremelkpoeder in de Unie zijn verder verslechterd en het ziet ernaar uit dat de neerwaartse druk zal aanhouden.

(4)

Gezien de huidige marktsituatie is het passend de steunregelingen voor de particuliere opslag van boter en mageremelkpoeder te verlengen.

(5)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EU) nr. 947/2014

In artikel 5 van Verordening (EU) nr. 947/2014 wordt „31 december 2014” vervangen door „28 februari 2015”.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EU) nr. 948/2014

In artikel 5 van Verordening (EU) nr. 948/2014 wordt „31 december 2014” vervangen door „28 februari 2015”.

Artikel 3

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 december 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

Jean-Claude JUNCKER


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  PB L 346 van 20.12.2013, blz. 12.

(3)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 549.

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 947/2014 van de Commissie van 4 september 2014 tot opening van de particuliere opslag voor boter en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag (PB L 265 van 5.9.2014, blz. 15).

(5)  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 948/2014 van de Commissie van 4 september 2014 tot opening van de particuliere opslag voor mageremelkpoeder en tot voorafgaande vaststelling van het steunbedrag (PB L 265 van 5.9.2014, blz. 18).