7.10.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 291/9


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1049/2014 VAN DE COMMISSIE

van 30 juli 2014

betreffende de technische kenmerken van voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen ingevolge Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (1), en met name artikel 53, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 514/2014 stelt algemene bepalingen vast inzake de uitvoering van het Fonds voor asiel, migratie en integratie en het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing.

(2)

Er moet voor worden gezorgd dat de financiële steun van de Unie zichtbaar wordt erkend zodat de rol die de Unie bij de financieringsprogramma's speelt ruimere bekendheid kan krijgen. Voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen moeten dus specifieke informatie bevatten waaruit de betrokkenheid van de Unie blijkt, zoals het embleem van de Unie. Omwille van de consistentie moet het embleem van de Unie in een standaardformaat worden weergegeven.

(3)

Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn door Verordening (EU) nr. 514/2014 en derhalve ook door deze verordening gebonden.

(4)

Denemarken is niet door Verordening (EU) nr. 514/2014 en derhalve evenmin door deze verordening gebonden.

(5)

Met het oog op de snelle toepassing van de maatregelen van deze verordening en om de goedkeuring van de nationale programma's niet te vertragen, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité „Fonds voor asiel, migratie en interne veiligheid”.

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Technische kenmerken van de voorlichting en publiciteit voor het project

Alle op begunstigden, potentiële begunstigden en het grote publiek gerichte voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen omvatten:

a)

het embleem van de Europese Unie, volgens de in bijlage I vervatte grafische normen, en een verwijzing naar de Europese Unie;

b)

een verwijzing naar het fonds waaruit het project wordt ondersteund, als aangegeven in de bijlage;

c)

een door de verantwoordelijke autoriteit gekozen vermelding die de meerwaarde van de bijdrage van de Europese Unie benadrukt.

Voor klein promotiemateriaal zijn de punten a) en c) niet van toepassing.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 150 van 20.5.2014, blz. 112.


BIJLAGE

GRONDREGELS VOOR HET EMBLEEM EN AANWIJZINGEN VOOR DE GENORMALISEERDE KLEUREN SYMBOOLBESCHRIJVING

Tegen een azuurblauwe achtergrond vormen twaalf gouden sterren een cirkel, die de eenheid van de Europese volkeren voorstelt. Het aantal sterren is onveranderlijk vastgesteld op twaalf, omdat dit getal het symbool is van volmaaktheid en volledigheid.

Zie voor nadere informatie en richtsnoeren: http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/pdf/use-emblem_en.pdf

1.   HERALDISCHE BESCHRIJVING

Een cirkel van twaalf vijfpuntige gouden sterren, waarvan de punten elkaar niet raken, tegen een azuurblauwe achtergrond.

2.   GEOMETRISCHE BESCHRIJVING

Image

Het embleem heeft de vorm van een rechthoek waarvan de lange zijde gelijk is aan anderhalve keer de korte zijde. Twaalf gouden sterren, op regelmatige afstanden geplaatst, vormen een onzichtbare cirkel waarvan het middelpunt op het snijpunt van de diagonalen van de rechthoek ligt. De straal van de cirkel is gelijk aan een derde van de korte zijde van de rechthoek. Elk van de vijfpuntige sterren is in een onzichtbare cirkel gevat, waarvan de straal gelijk is aan 1/18e van de korte zijde van de rechthoek. Alle sterren zijn verticaal geplaatst, d.w.z. dat één punt naar boven is gericht en de twee onderste punten op een onzichtbare lijn rusten die loodrecht op de korte zijde van de rechthoek staat. De sterren bevinden zich op de cirkel zoals de cijfers op de wijzerplaat van een klok. Het aantal sterren blijft onveranderlijk.

3.   KLEURENREGEL

Het embleem is samengesteld uit de volgende kleuren:

 

PANTONE REFLEX BLUE voor het oppervlak van de rechthoek;

 

PANTONE YELLOW voor de sterren.

Vierkleurendruk

Bij vierkleurendruk moeten de twee standaardkleuren op basis van de vier beschikbare kleuren worden aangemaakt.

Voor het PANTONE YELLOW kan 100 % „Process Yellow” worden gebruikt.

PANTONE REFLEX BLUE wordt verkregen door 100 % „Process Cyan” te mengen met 80 % „Process Magenta”.

4.   INTERNET

PANTONE REFLEX BLUE komt in het webpalet overeen met de kleur RGB:0/0/153 (hexadecimaal: 003399) en PANTONE YELLOW met de kleur RGB:255/204/0 (hexadecimaal: FFCC 00).

5.   AFDRUK IN ÉÉN KLEUR

Wanneer alleen met zwart kan worden gewerkt, worden zwarte sterren tegen een witte achtergrond in een zwart omlijnde rechthoek gezet.

Image

Wanneer geen geel beschikbaar is, maar wel blauw (Reflex Blue), worden de sterren in negatief wit op een achtergrond van 100 % Reflex Blue geplaatst.

Image

6.   AFDRUK OP GEKLEURDE ACHTERGROND

Wanneer een gekleurde achtergrond onvermijdelijk is, moet de rechthoek met een WIT kader worden omgeven waarvan de breedte gelijk is aan 1/25e van de korte zijde van de rechthoek.

Image

7.   GEBRUIK VAN EEN TEKST OVER ERKENNING VAN EU-FINANCIERING

Grondregels

De minimumhoogte van het EU-embleem is 1 cm.

De naam van de Europese Unie moet altijd voluit worden geschreven.

Voor de tekst bij het EU-embleem mogen de volgende lettertypen worden gebruikt: Arial, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma en Verdana.

Het gebruik van cursieve en onderstreepte varianten en andere effecten is niet toegestaan.

Voor de plaatsing van de tekst ten opzichte van het EU-embleem gelden geen bijzondere voorschriften, maar de tekst mag het embleem niet overlappen.

De gebruikte lettergrootte moet in verhouding staan tot de grootte van het embleem.

De kleur van het lettertype moet reflex blue (dezelfde kleur blauw als de EU-vlag), zwart of wit zijn, afhankelijk van de achtergrond.