26.8.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 252/11


VERORDENING (EU) Nr. 923/2014 VAN DE COMMISSIE

van 25 augustus 2014

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het gebruik van aluminiumlakken van riboflavinen (E 101) en cochenille, karmijnzuur, karmijn (E 120) in bepaalde levensmiddelencategorieën en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wat betreft de specificaties voor riboflavinen (E 101)

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, en artikel 14,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 bevat een EU-lijst van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (2) bevat de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven.

(3)

De EU-lijst van levensmiddelenadditieven en de specificaties daarvan kunnen op initiatief van de Commissie of ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt volgens de procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3).

(4)

In haar advies van 22 mei 2008 (4) heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (hierna „EFSA”) aanbevolen de toelaatbare wekelijkse inname (TWI) voor aluminium tot 1 mg/kg lichaamsgewicht/week te verlagen. Voorts was de EFSA van oordeel dat de herziene TWI in een aanzienlijk deel van de Unie doorgaans werd overschreden voor grote consumenten, en met name kinderen. Om ervoor te zorgen dat de herziene TWI niet wordt overschreden, zijn de gebruiksvoorwaarden en de gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven, met inbegrip van aluminiumlakken, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 380/2012 van de Commissie (5).

(5)

Overeenkomstig Verordening (EG) nr. 380/2012 zijn uit alle in tabel 1 van deel B van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen kleurstoffen bereide aluminiumlakken tot en met 31 juli 2014 toegestaan. Vanaf 1 augustus 2014 zijn slechts uit de in tabel 3 van deel A van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen kleurstoffen bereide aluminiumlakken toegestaan, en dan nog slechts in die levensmiddelencategorieën waarvoor in deel E van die bijlage expliciet maxima voor aluminium uit lakken worden vermeld.

(6)

Aanvragen voor toelating van het gebruik van aluminiumlakken van riboflavinen (E 101) en uitbreiding van het gebruik van aluminiumlakken van cochinelle, karmijnzuur, karmijn (E 120) werden in de loop van 2013 ingediend en overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1331/2008 voor de lidstaten toegankelijk gemaakt. Bij het behandelen van de aanvragen werd in het bijzonder aandacht besteed aan mogelijke blootstelling aan aluminium, teneinde geen afbreuk te doen aan Verordening (EG) nr. 380/2012.

(7)

In aluminiumlakken op basis van kleurstoffen wordt de verfstof onoplosbaar gemaakt en heeft deze andere eigenschappen dan die van zijn kleurequivalent in verf (zoals een betere lichtstabiliteit, pH-stabiliteit en thermische stabiliteit, het voorkomen van uitvloeiing en een andere kleurschakering dan de verfkleuren), waardoor de lakvorm geschikt is voor bepaalde specifieke technische toepassingen.

(8)

De toelating van aluminiumlakken op basis van riboflavine verschaft een alternatief voor aluminiumlakken van andere gele kleurstoffen in levensmiddelen waarin het gebruik van aluminiumlakken is toegestaan. De aangevraagde gebruiksniveaus voor aluminiumlakken van cochinelle, karmijnzuur, karmijn zijn laag en de uitbreiding van het gebruik is gericht op nicheproducten of op producten die niet door kinderen worden gebruikt. Vanwege de warmtebehandeling is een hoger gebruiksniveau voor gepasteuriseerde viskuit nodig om een stabiele kleur tijdens de houdbaarheidstermijn van het producten te garanderen. Naar verwachting zal het toestaan van aluminiumlakken van riboflavine en het uitbreiden van het gebruik van aluminiumlakken van cochinelle, karmijnzuur, karmijn geen significante gevolgen hebben voor de totale blootstelling aan aluminium.

(9)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 moet de Commissie het advies van de EFSA inwinnen met het oog op de bijwerking van de EU-lijst van levensmiddelenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, tenzij die bijwerking geen gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de mens. Aangezien het toestaan van aluminiumlakken van riboflavinen en de uitbreiding van het gebruik van aluminiumlakken van cochinelle, karmijnzuur en karmijn bijwerkingen van die lijst betekenen die geen gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de mens is het niet noodzakelijk om het advies van de EFSA in te winnen.

(10)

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 213/2012 wordt bepaald dat kleurstoffen in de vorm van aluminiumlakken mogen worden gebruikt, mits dit uitdrukkelijk wordt vermeld. De toelating van aluminiumlakken op basis van riboflavinen (E 101) vereist derhalve een wijziging van de in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 opgenomen specificaties voor dat levensmiddelenadditief wat betreft het gebruik van aluminiumlakken op basis van kleurstoffen.

(11)

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 en de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 augustus 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).

(3)  Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1).

(4)  Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC) on Safety of aluminium from dietary intake, (The EFSA Journal (2008) 754, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 380/2012 van de Commissie van 3 mei 2012 tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gebruiksvoorwaarden en gebruiksniveaus voor aluminium bevattende levensmiddelenadditieven (PB L 119 van 4.5.2012, blz. 14).


BIJLAGE I

Bijlage II bij Verordening (EC) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1.

In deel A in wordt in tabel 3 na de vermelding voor levensmiddelenadditief E 100 de volgende vermelding ingevoegd:

„E 101

Riboflavinen”

2.

Deel E wordt als volgt gewijzigd:

a)

in categorie 01.7.2 Gerijpte kaas:

i)

wordt de vermelding betreffende het levensmiddelenadditief E 120 vervangen door:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

125

(83)

alleen rode gemarmerde kaas”

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 

 

„(83):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 3,2 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

b)

in categorie 08.2 Vleesbereidingen als omschreven in Verordening (EG) nr. 853/2004

i)

wordt de vermelding betreffende het levensmiddelenadditief E 120 vervangen door:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(66)

alleen” breakfast sausages „met een graangehalte van minimaal 6 %, hamburgervlees met een groente- en/of -graangehalte van minimaal 4 %, in het vlees gemengd (in deze producten is het vlees zo fijn gehakt dat spier- en vetweefsel volledig gedispergeerd zijn, zodat de vezels met het vet een emulsie vormen, wat deze producten hun kenmerkende uiterlijk geeft), merguez-achtige producten,” salsicha fresca„,” mici„,” butifarra fresca„,” longaniza fresca„,” chorizo fresco„,” cevapcici „en” pljeskavice„”

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 

 

„(66):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

c)

in categorie 09.2 Verwerkte vis en visserijproducten, inclusief schaal- en weekdieren

i)

wordt de vermelding betreffende groep III vervangen door:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

500

(84)

alleen surimi en soortgelijke producten en zalmimitatie”

ii)

wordt de eerste vermelding betreffende het levensmiddelenadditief E 120 vervangen door:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(35) (85)

alleen vis- en schaaldierenpasta”

iii)

worden de volgende voetnoten toegevoegd:

 

 

„(84):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 4 mg/kg. In afwijking van deze regel bedraagt het maximum voor alleen zalmimitatie 5,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.

 

 

(85):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 2 mg/kg alleen in vispasta. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

d)

in categorie 09.3 Viskuit:

i)

wordt de vermelding betreffende groep III vervangen door:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

300

(86)

behalve steureieren (kaviaar)”

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 

 

„(86):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 3 mg/kg. In afwijking van deze regel bedraagt het maximum voor alleen gepasteuriseerde producten 50 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

e)

in categorie 14.2.6 Gedistilleerde dranken als omschreven in Verordening (EG) nr. 110/2008:

i)

wordt de vermelding betreffende groep III vervangen door:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

(87)

behalve: gedistilleerde dranken als omschreven in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 110/2008 en verkoopbenamingen die zijn opgenomen in bijlage II, categorieën 1 tot en met 14, bij die verordening, eau-de-vie (voorafgegaan door de naam van de vrucht), verkregen door maceratie en distillatie, geist (voorafgegaan door de naam van de vrucht of de gebruikte grondstof), London gin, sambuca, maraschino, marrasquino of Maraskino en mistrà”

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 

 

„(87):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

f)

in categorie 14.2.7.1 Gearomatiseerde wijnen:

i)

wordt de vermelding betreffende het additief E 120 vervangen door:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(26) (27) (87)

alleen americano, bitter vino”

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 

 

„(87):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

g)

in categorie 14.2.7.2 Gearomatiseerde dranken op basis van wijn:

i)

wordt de vermelding betreffende het additief E 120 vervangen door:

 

„E 120

Cochenille, karmijnzuur, karmijn

100

(28) (87)

alleen bitter soda”

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 

 

„(87):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

h)

in categorie 14.2.7.3 Gearomatiseerde cocktails van wijnbouwproducten:

i)

wordt de vermelding betreffende groep III vervangen door:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

(87)”

 

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 

 

„(87):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”

i)

in categorie 14.2.8 Andere alcoholhoudende dranken, inclusief mengsels van alcoholhoudende dranken met niet-alcoholhoudende dranken, en gedistilleerde dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 %

i)

wordt de vermelding betreffende groep III vervangen door:

 

„Groep III

Kleurstoffen met een gecombineerd maximum

200

(87)

alleen alcoholhoudende dranken met een alcoholgehalte van minder dan 15 % en nalewka na winie owocowym, aromatyzowana nalewka na winie owocowym, nalewka na winie z soku winogronowego, aromatyzowana nalewka na winie z soku winogronowego, napój winny owocowy lub miodowy, aromatyzowany napój winny owocowy lub miodowy, wino owocowe niskoalkoholowe en aromatyzowane wino owocowe niskoalkoholowe”

ii)

wordt de volgende voetnoot toegevoegd:

 

 

„(87):

Maximum voor aluminium uit aluminiumlakken van E 120 Cochenille, karmijnzuur, karmijn: 1,5 mg/kg. Andere aluminiumlakken mogen niet worden gebruikt. Voor de toepassing van artikel 22, lid 1, onder g), van Verordening (EG) nr. 1333/2008 is dit maximum met ingang van 1 februari 2013 van toepassing.”


BIJLAGE II

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt als volgt gewijzigd:

1.

Aan het einde van de vermelding voor additief E 101 (i) RIBOFLAVINE wordt de volgende zin toegevoegd:

„Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.”

2.

Aan het einde van de vermelding voor additief E 101 (ii) RIBOFLAVINE-5′-FOSFAAT wordt de volgende zin toegevoegd:

„Aluminiumlakken van deze kleurstof mogen worden gebruikt.”