30.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 226/16


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 826/2014 VAN DE RAAD

van 30 juli 2014

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie in Oekraïne, is de Raad van oordeel dat bijkomende personen en entiteiten moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 269/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 juli 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

S. GOZI


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

LIJST VAN PERSONEN EN ENTITEITEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 1

Individuals

 

Naam

Identificatie-gegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Alexey Alexeyevich GROMOV

Image

Geboren: 31.5.1960; in Zagorsk (Sergiev Posad)

Als eerste onderstafchef van de presidentiële administratie is hij verantwoordelijk voor instructies aan de Russische media om zich gunstig op te stellen ten aanzien van de separatisten in Oekraïne en de annexatie van de Krim. Hij steunt derhalve de destabilisering van Oost-Oekraïne en de annexatie van de Krim.

30.7.2014

2.

Oksana TCHIGRINA

Оксана Чигрина

 

Woordvoerdster van de zogenaamde „regering” van de zogenaamde „Volksrepubliek van Lugansk”, die verklaringen heeft afgelegd ter rechtvaardiging van o.m. het neerhalen van een militair vliegtuig van Oekraïne, gijzelnemingen en krijgsverrichtingen van de illegale gewapende groepen, waardoor de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne zijn ondemijnd.

30.7.2014

3.

Boris LITVINOV

Борис Литвинов

 

Lag vanaf 22 juli als voorzitter van de zogenaamde „Hoge Raad” van de zogenaamde „Volksrepubliek van Donetsk” aan de basis van beleid met betrekking tot en de organisatie van het illegaal referendum dat tot de uitroeping van de zogenaamde zelfverklaarde „Volksrepubliek van Donetsk” heeft geleid, hetgeen een inbreuk vormt op de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne.

30.7.2014

4.

Sergey ABISOV

Image

Geboren: 27.11. 1967

Aanvaardde zijn benoeming tot zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken van de Krimrepubliek” bij decreet van de president van Rusland (decreet Nr. 301) van 5 mei 2014, en heeft door zijn acties als zogenaamde „minister van Binnenlandse Zaken” de territoriale integriteit, de soevereiniteit en de eenheid van Oekraïne ondermijnd

30.7.2014

5

Arkady Romanovich ROTENBERG

Image

Geboren: 15.12.1951 in Leningrad (Sint-Petersburg)

De heer Rotenberg is van oudsher een kennis van president Putin, en was eerder zijn judosparringpartner.

Hij heeft zijn fortuin gemaakt tijdens de regeringsperiode van president Putin. Hij is door Russische beleidsmakers bevoordeeld bij de toekenning van belangrijke aanbestedingen van de Russische staat of Russische overheidsbedrijven. Zijn bedrijven kregen met name meerdere lucratieve contracten toegewezen bij de voorbereiding van de Olympische Spelen in Sochi.

Hij is een hoofdaandeelhouder van Giprotransmost, een bedrijf waaraan door een Russisch overheidsbedrijf een overheids-opdracht is gegund voor een haalbaarheidsstudie over de bouw van een brug tussen Rusland en de illegaal geannexeerde autonome republiek Krim, waardoor hij de integratie van de illegaal geannexeerde autonome republiek Krim in de Russische Federatie verstevigt, hetgeen de territoriale integriteit van Oekraïne nog meer ondermijnt.

30.7.2014

6.

Konstantin Valerevich MALOFEEV

Константин Валерьевич Малофеев

Geboren: 03.7.1974 in Puschino

De heer Malofeev heeft nauwe banden met Oekraïnse separatisten in Oost-Oekraïne en de Krim. Hij is een voormalig werkgever van de heer Borodai, de zogenaamde premier van de zogenaamde „Volksrepubliek van Donetsk” en had een ontmoeting met de heer Aksyonov, de zogenaamde premier van de zogenaamde „Krimrepubliek” in de periode van de annexatie van de Krim. De regering van Oekraïne heeft een strafrechtelijk onderzoek tegen hem geopend naar aanleiding van zijn vermeende materiële en financiële steun aan de separatisten.

Daarnaast heeft hij een aantal openbare verklaringen afgelegd waarin hij de annexatie van de Krim en de opneming van Oekraïne in Rusland steunde; hij verklaarde met name in juni 2014 dat „het niet mogelijk was om geheel Oekraïne in Rusland op te nemen, maar misschien wel het Oosten (van Oekraïne)”.

De heer Malofeev steunt derhalve de destabilisering van Oost-Oekraïne.

30.7.2014

7.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK

Юрий Валентинович Ковальчук

Geboren: 25.7.1951 in Leningrad (Sint-Petersburg)

De heer Kovalchuk is van oudsher een kennis van president Putin. Hij is een medestichter van de zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond president Putin verenigt.

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is voorzitter en grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 nagoeg 38 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sedert de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor zij de intregatie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische regering actief wordt gesteund.

30.7.2014

8.

Nikolay Terentievich SHAMALOV

Николай Терентьевич Шамалов

Geboren: 24.1.1950

De heer Terentievich is van oudsher een kennis van president Putin. Hij is een medestichter van de zogenaamde Ozero Dacha, een coöperatie die een groep invloedrijke personen rond president Putin verenigt.

Hij trekt profijt uit zijn banden met Russische beleidsmakers. Hij is voorzitter en de op een na grootste aandeelhouder van Bank Rossiya, waarvan in 2013 nagoeg 10 % in zijn bezit was, en die wordt beschouwd als de persoonlijke bank van hogere ambtenaren van de Russische Federatie. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Bank Rossiya filialen geopend op de gehele Krim en in Sebastopol, waardoor zij de intregatie daarvan in de Russische Federatie consolideert.

Daarnaast heeft Bank Rossiya een belangrijk aandeel in de National Media Group, een groep die televisiezenders controleert waarop het destabiliseringsbeleid van de Russische regering actief wordt gesteund.

30.7.2014


Entities

 

Naam

Identificatie-gegevens

Motivering

Datum van plaatsing op de lijst

1.

AANDELEN-VENNOOTSCHAP CONCERN ALMAZ-ANTEY (alias ALMAZ-ANTEY CORP; alias ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; alias ALMAZ-ANTEY JSC;),

Image

41 ul.Vereiskaya, Moscow 121471, Russia;

Website: almaz-antey.ru;

E-mail adres antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei is een Russisch overheidsbedrijf. Het produceert luchtafweersystemen waaronder grond-luchtrakketten voor het Russiche leger. De Russiche autoriteiten leveren zware wapens aan de separatisten in Oost-Oekraïne aan, en dragen daarmee bij tot de destabilisering van Oekraïne. De separatisten gebruiken die wapens, onder meer om vliegtuigen neer te halen. Als overheidsbedrijf draagt Almaz-Antei derhalve bij tot de destabilisering van Oekraïne.

30.7.2014

2.

DOBROLET aka DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moscow

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Website: www.dobrolet.com

Dobrolet is een dochter van de Russische staatsluchtvaartmaatschappij. Sinds de illegale annexatie van de Krim heeft Dobrolet tot dusver uitsluitend vluchten tussen Moskou en Simferopol verzorgd. Daarmee faciliteert zij de integratie van de illegaal geannexeerde autonome republiek Krim in de Russiche Federatie, en ondermijnt zij de soevereiniteit en de territoriale integriteit van Oekraïne..

30.7.2014

3.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK

Image

License of the Central Bank of Russia No. 1354

Russian Federation, 127 030 Moscow, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Na de illegale annexatie van de Krim is de zogenaamde „Krimrepubliek” de volledige eigenaar geworden van de Russian National Commercial Bank (RNCB). De bank is een dominante speler geworden op de markt, terwijl zij voor de annexatie niet op de Krim aanwezig was. Door het kopen of overnemen van bijkantoren van banken die op de Krim actief waren maar zich nu terugtrekken, heeft de RNCB materieel en financieel de acties ondersteunt van de Russische regering om de Krim in de Russische Federatie te integreren, en heeft zij derhalve de territoriale integriteit van Oekraïne ondermijnd.

30.7.2014