16.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 209/20


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 771/2014 VAN DE COMMISSIE

van 14 juli 2014

tot vaststelling van voorschriften overeenkomstig Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij betreffende het model voor operationele programma's, de structuur van de plannen voor de compensatie van de extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden, het model voor de indiening van financiële gegevens, de inhoud van de ex-ante-evaluatieverslagen en de minimumeisen voor het in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij in te dienen

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (1), met name artikel 18, lid 3, artikel 72, lid 3, artikel 98, lid 2, en artikel 115, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering van Verordening (EU) nr. 508/2014, is het noodzakelijk om bepalingen vast te stellen waarin het volgende wordt beschreven:

het model voor de presentatie van operationele programma's die betrekking hebben op maatregelen die moeten worden medegefinancierd via het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV);

de structuur van de plannen voor de compensatie van extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden als bedoeld in artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) („compensatieplannen”);

het model voor de indiening door de lidstaten van financiële gegevens met betrekking tot de raming van het bedrag waarvoor zij verwachten betalingsaanvragen te zullen indienen;

de elementen die moeten worden opgenomen in de verslagen van de ex-ante-evaluaties van de operationele programma's, en

de minimumeisen voor plannen met betrekking tot de evaluatie van operationele programma's tijdens de programmeringsperiode.

(2)

Deze bepalingen zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien ze betrekking hebben op verschillende aspecten van de inhoud en de presentatie van de operationele programma's en compensatieplannen die de lidstaten in het kader van het EFMZV moeten indienen. Om de nodige samenhang tussen deze bepalingen, die tegelijkertijd in werking moeten treden, te waarborgen en om ervoor te zorgen dat ze gemakkelijk door de managementautoriteit kunnen worden toegepast, is het wenselijk om de bepalingen in deze verordening op te nemen.

(3)

Het model voor de operationele programma's moet tot een geharmoniseerde presentatie van gegevens in elk deel van het operationele programma leiden. Dit is nodig om te waarborgen dat de gegevens consistent en vergelijkbaar zijn en waar nodig kunnen worden geaggregeerd.

(4)

Het model voor de operationele programma's vormt de basis voor de ontwikkeling van het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling als bedoeld in artikel 74, lid 4, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad (2) wat betreft operationele programma's. Derhalve moet in dat model worden vastgelegd hoe gegevens over operationele programma's in het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling moeten worden ingevoerd. Dit mag echter geen gevolgen hebben voor de uiteindelijke presentatie van operationele programma's, met inbegrip van de opmaak van tekst en tabellen, aangezien het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling het mogelijk moet maken de in dit systeem ingevoerde gegevens op verschillende manieren te structureren en te presenteren.

(5)

Het model voor de presentatie van operationele programma's moet een weerspiegeling zijn van de inhoud van het operationele programma zoals beschreven in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 508/2014 en artikel 27 van Verordening (EU) nr. 1303/2013. Om consistente voorwaarden voor de invoer van gegevens te waarborgen, moeten in het model de technische specificaties van elk veld in het systeem voor elektronische gegevensuitwisseling worden vastgelegd. In het model moet de mogelijkheid worden geboden om naast de gestructureerde gegevens ook ongestructureerde informatie te verstrekken in de vorm van verplichte of niet-verplichte bijlagen. Het is niet noodzakelijk om voor dergelijke bijlagen technische specificaties vast te stellen.

(6)

Op grond van artikel 72 van Verordening (EU) nr. 508/2014 moeten de lidstaten bij de Commissie een plan indienen voor de compensatie van extra kosten van de marktdeelnemers voor het vissen, het kweken, de verwerking en de afzet van bepaalde visserij- en aquacultuurproducten van de ultraperifere gebieden als bedoeld in artikel 349 VWEU.

(7)

Krachtens artikel 73 van Verordening (EU) nr. 508/2014 dienen deze compensatieplannen ook informatie te bevatten over staatssteun die de lidstaten in de vorm van aanvullende financiering voor de uitvoering van de compensatieplannen hebben verleend.

(8)

De structuur van het compensatieplan moet zorgen voor consistente en hoogwaardige informatie, een minimumniveau aan details en een gestandaardiseerd format. Ook moet de structuur het mogelijk maken om de betrokken regio's en de uitvoeringsjaren met elkaar te vergelijken.

(9)

In de structuur van het compensatieplan moet de verdeling per ultraperifeer gebied van de lijst van subsidiabele visserij- en aquacultuurproducten en het soort marktdeelnemers als bedoeld in artikel 70 van Verordening (EU) nr. 508/2014 zijn opgenomen.

(10)

Ook moet in de structuur van het compensatieplan de overeenkomstig artikel 71 van Verordening (EU) nr. 508/2014 berekende hoogte van de compensatie worden opgenomen.

(11)

Op grond van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 508/2014 dienen de lidstaten de Commissie een raming te zenden van het bedrag waarvoor zij verwachten betalingsaanvragen te zullen indienen voor het lopende en voor het volgende begrotingsjaar.

(12)

Het model dat de lidstaten moeten gebruiken voor de indiening van die raming moet waarborgen dat de Commissie tijdig over uniforme informatie beschikt, zodat de financiële belangen van de Unie kunnen worden beschermd, de middelen voor een doelmatige uitvoering van het programma kunnen worden verschaft en het financieel beheer wordt vergemakkelijkt.

(13)

Krachtens artikel 55 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 dienen de lidstaten ex-ante-evaluaties uit te voeren om de kwaliteit van het ontwerp van elk programma te verbeteren. Op grond van artikel 55, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 moeten die ex-ante-evaluaties tegelijkertijd met het programma, en vergezeld van een samenvatting, bij de Commissie worden ingediend. De elementen die krachtens artikel 115, lid 1, van Verordening (EU) nr. 508/2014 in de ex-ante-evaluatieverslagen moeten worden opgenomen, moeten bijdragen tot de harmonisatie van de gegevens, zodat de Commissie op het niveau van de Unie een samenvatting van de ex-ante-evaluaties kan opstellen overeenkomstig artikel 118 van Verordening (EU) nr. 508/2014.

(14)

Krachtens artikel 56 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 dient de managementautoriteit tijdens de programmeringsperiode een evaluatieplan op te stellen voor het operationele programma. Op grond van artikel 18, lid 1, onder j), van Verordening (EU) nr. 508/2014 moet het evaluatieplan in de operationele programma's worden opgenomen. De minimumeisen voor het evaluatieplan moeten de Commissie in staat stellen om te controleren of de in het plan voorziene evaluatieactiviteiten en -middelen realistisch zijn en de lidstaten in staat stellen om te voldoen aan de evaluatievereisten die in artikel 54, leden 1 en 2, en artikel 56, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1303/2013 zijn opgenomen.

(15)

Om een snelle toepassing van de in deze verordening bepaalde maatregelen mogelijk te maken, moet deze verordening in werking treden op de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(16)

De in deze verordening bepaalde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Presentatie van de inhoud van operationele programma's

De inhoud van het operationele programma zoals beschreven in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 508/2014 wordt gepresenteerd overeenkomstig het model in bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

Structuur van het compensatieplan voor de ultraperifere gebieden

De structuur van het compensatieplan voor de ultraperifere gebieden als bedoeld in artikel 72 van Verordening (EU) nr. 508/2014 is vastgesteld in bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Model voor de indiening van financiële gegevens

Voor het indienen van financiële gegevens bij de Commissie uit hoofde van artikel 98 van Verordening (EU) nr. 508/2014 maken de lidstaten gebruik van het model in bijlage III bij deze verordening.

Artikel 4

Inhoud van de ex-ante-evaluatie

De ex-ante-evaluatie als bedoeld in artikel 55 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt bij het operationele programma gevoegd in de vorm van een verslag dat de volgende elementen bevat:

a)

een samenvatting in het Engels;

b)

een samenvatting in de taal of talen van de betrokken lidstaat;

c)

de in bijlage IV bij deze verordening vermelde specifieke elementen.

Artikel 5

Minimumeisen voor het evaluatieplan

De minimumeisen voor het evaluatieplan als bedoeld in artikel 56 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 worden beschreven in punt 10 van bijlage I bij deze verordening.

Artikel 6

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 14 juli 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1.

(2)  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).


BIJLAGE I

Model voor operationele programma's (OP's) in het kader van het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

CCI

<0.1 type="S" maxlength="15" input="S">  (1)

Titel

<0.2 type="S" maxlength="255" input="M">

Versie

<0.3 type="N" input="G">

Eerste jaar

<0.4 type="N" maxlength="4" input="M">

Laatste jaar

<0.5 type="N" maxlength="4" input="M">

Subsidiabel vanaf

<0.6 type="D" input="G">

Subsidiabel tot en met

<0.7 type="D" input="G">

EG-besluit nr.

<0.8 type="S" input="G">

EG-besluit datum

<0.9 type="D" input="G">

1.   VOORBEREIDING VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA EN BETROKKENHEID VAN DE PARTNERS

1.1.   Voorbereiding van het operationele programma en betrokkenheid van de partners (overeenkomstig artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014)

<1.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

1.2.   Uitkomst van de ex-ante-evaluatie (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder b), ii), van Verordening (EU) nr. 508/2014)

1.2.1.   Beschrijving van het ex-ante-evaluatieproces

<1.2.1 type="S" maxlength="3000" input="M">

1.2.2.   Overzicht van de aanbevelingen van de ex-ante-evaluatoren en korte beschrijving van de wijze waarop hieraan gevolg is gegeven

Onderwerp [Vooraf vastgelegd door de COM]

Aanbeveling

Op welke wijze is gevolg gegeven aan de aanbeveling, of waarom is deze niet meegenomen?

<1.2.2 type="S" input="S">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<1.2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

2.   SWOT EN OMSCHRIJVING VAN BEHOEFTEN (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18, LID 1, VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014)

2.1.   SWOT-analyse en omschrijving van behoeften

Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV

Unieprioriteit EFMZV

Titel Unieprioriteit EFMZV <2.1 type="S" input="S">]

Sterke punten

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Zwakke punten

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Kansen

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Bedreigingen

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Omschrijving behoeften op basis van de SWOT-analyse

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Samenhang SWOT-analyse met nationaal strategisch meerjarenplan voor de aquacultuur (2)

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Samenhang SWOT-analyse met voortgang inzake het bereiken van een goede milieutoestand door de ontwikkeling en uitvoering van de kaderrichtlijn mariene strategie

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

Specifieke behoeften op het gebied van werkgelegenheid, milieu, matiging van en aanpassing aan de klimaatverandering en bevordering van innovatie

<2.1 type="S" maxlength="10500" input="M">

2.2.   Contextindicatoren uitgangssituatie

Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV

Unieprioriteit EFMZV

Titel van Unieprioriteit EFMZV <2.2 type="S" input="S">

Contextindicator uitgangssituatie

Uitgangsjaar

Waarde

Meeteenheid

Bron van informatie

Opmerkingen/Motivering

<2.2 type="S" input="S">

<2.2 type="N" input="S">

<2.2 type="N" input="M">

<2.2 type="S" input="G">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

<2.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

3.   BESCHRIJVING VAN DE STRATEGIE VOOR DE BIJDRAGE VAN HET OPERATIONELE PROGRAMMA AAN SLIMME, DUURZAME EN INCLUSIEVE GROEI (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 27 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013)

3.1.   Beschrijving van de strategie

<3.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

3.2.   Specifieke doelstellingen en resultaatindicatoren

Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV

Unieprioriteit

Titel van de Unieprioriteit<3.2 type="S" input="S">

Specifieke doelstelling

Titel van de specifieke doelstelling <3.2 type="S" input="S">

Resultaatindicator, d.w.z. doelstelling die de lidstaat nastreeft met de steun uit het EFMZV

Titel en meeteenheid resultaatindicator

Streefwaarde voor 2023

Meeteenheid

<3.2 type="S" input="S">

<3.2 type="N" input="M">

<3.2 type="S" input="G">

3.3.   Relevante maatregelen en outputindicatoren

Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV

Unieprioriteit

Titel van de Unieprioriteit<3.3 type="S" input="G">

Specifieke doelstelling

Titel van de specifieke doelstelling <3.3 type="S" input="G">

Titel van de gekozen relevante maatregel

 

Outputindicatoren per maatregel

Motivering voor de combinatie van de EFMZV-maatregelen (op basis van de ex-ante-evaluatie en de SWOT-analyse)

Thematische doelstelling waaraan de gekozen maatregel bijdraagt

Moet de indicator worden opgenomen in het prestatiekader

Titel en meeteenheid van outputindicator

Streefwaarde voor 2023

Meeteenheid

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" maxlength="1000" input="M">

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="B" input="S">

<3.3 type="S" input="S">

<3.3 type="N" input="M">]

<3.3 type="S" input="G">

<3.3 type="S" input="G">

3.4.   Beschrijving van de complementariteit van het programma met andere ESI-fondsen

3.4.1.   Regelingen inzake complementariteit en coördinatie met andere ESI-fondsen en andere relevante financieringsinstrumenten van de Unie en de lidstaten

<3.4.1 type="S" maxlength="14000" input="M">

3.4.2.   Belangrijkste geplande acties om de administratieve lasten terug te dringen

<3.4.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

3.5.   Informatie over de macroregionale of zeegebiedstrategieën (indien van toepassing)

<3.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.   VEREISTEN BETREFFENDE SPECIFIEKE EFMZV-MAATREGELEN

4.1.   Beschrijving van de specifieke behoeften van Natura 2000-gebieden en de bijdrage van het programma aan de totstandbrenging van een samenhangend netwerk van gebieden voor het herstel van visbestanden als bedoeld in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad  (3)

<4.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.2.   Beschrijving van het actieplan voor de ontwikkeling, het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de kleinschalige kustvisserij (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder i), van Verordening (EU) nr. 508/2014)

<4.2 type="S" maxlength="1500" input="M">

4.3.   Beschrijving van de methode voor de berekening van vereenvoudigde kosten, overeenkomstig artikel 67, lid 1, onder b) tot en met d), van Verordening (EU) nr. 1303/2013  (4)

<4.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.4.   Beschrijving van de methode voor de berekening van extra kosten of gederfde inkomsten, overeenkomstig artikel 96 van Verordening (EU) nr. 508/2014

<4.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.5.   Beschrijving van de methode voor de berekening van compensatie overeenkomstig relevante criteria voor elk van de in artikel 40, lid 1, en de artikelen 53, 54, 55 en 67 van Verordening (EU) nr. 508/2014 bedoelde activiteiten

<4.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.6.   Wat betreft de maatregelen voor definitieve beëindiging van visserijactiviteiten in het kader van artikel 34 van Verordening (EU) nr. 508/2014 omvat de beschrijving van de strategie de streefcijfers en de te nemen maatregelen voor de vermindering van de vangstcapaciteit overeenkomstig artikel 22 van Verordening (EU) nr. 1380/2013. Er wordt tevens een beschrijving opgenomen van de berekeningsmethode voor de op grond van de artikelen 33 en 34 van Verordening (EU) nr. 508/2014 te verlenen compensatie

<4.6 type="S" maxlength="7000" input="M">

4.7.   Onderlinge fondsen voor ongunstige weersomstandigheden en milieuongevallen (overeenkomstig artikel 35 van Verordening (EU) nr. 508/2014)

<4.7 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.   Beschrijving van het gebruik van technische bijstand (overeenkomstig artikel 78 van Verordening (EU) nr. 508/2014)

4.8.1.   Technische bijstand op initiatief van de lidstaat

<4.8.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

4.8.2.   Het opzetten van nationale netwerken

<4.8.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.   SPECIFIEKE INFORMATIE OVER GEÏNTEGREERDE TERRITORIALE ONTWIKKELING

5.1.   Informatie over de tenuitvoerlegging van vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkeling (CLLD)

De informatie moet zijn toegespitst op de rol van CLLD in het EFMZV-OP, in overeenstemming met de informatie in de partnerschapsovereenkomst en zonder de reeds daarin opgenomen informatie te dupliceren.

5.1.1.   Een beschrijving van de strategie voor CLLD (overeenkomstig artikel 60 van Verordening (EU) nr. 508/2014)

<5.1.1 type="S" maxlength="21000" input="M">

5.1.2.   Een lijst van de criteria die worden toegepast voor de selectie van de visserijgebieden (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder g), van Verordening (EU) nr. 508/2014)

<5.1.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.3.   Een lijst van de criteria voor de selectie van vanuit de gemeenschap geleide plaatselijke ontwikkelingsstrategieën (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder h), van Verordening (EU) nr. 508/2014)

<5.1.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.4.   Een duidelijke beschrijving van de taken van, respectievelijk, de plaatselijke actiegroep visserij (FLAG), de managementautoriteit of de aangewezen instantie voor alle aan de strategie gerelateerde uitvoeringstaken (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder m), ii), van Verordening (EU) nr. 508/2014)

<5.1.4 type="S" maxlength="7000" input="M">

5.1.5.   Informatie over voorschotten aan plaatselijke actiegroepen visserij (overeenkomstig artikel 18, lid 2, van Verordening (EU) nr. 508/2014)

Voor de sectie over nationale netwerken: zie punt 4.8.2 (technische bijstand)

<5.1.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

5.2.   Informatie over geïntegreerde territoriale investeringen (ITI's) (overeenkomstig artikel 36 van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

Gelieve onderstaande tabel in te vullen wanneer een uit de structuurfondsen gefinancierde geïntegreerde territoriale investering wordt aangevuld met financiële steun uit het EFMZV:

Betreft de volgende EFMZV-maatregelen [aankruisen in de lijst]

Indicatieve financiële toewijzing uit EFMZV, in euro

<5.2 type="S" input="S">

<5.2 type="N" input="M">

<5.2 type="S" input="S">

6.   IS VOLDAAN AAN DE EX-ANTEVOORWAARDEN? (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 55 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013)

6.1.   Beschrijving van de van toepassing zijnde ex-antevoorwaarden en beoordeling of hieraan is voldaan

6.1.1.   Tabel: Van toepassing zijnde EFMZV-specifieke ex-antevoorwaarden en beoordeling of hieraan is voldaan

Ex-antevoorwaarde (EAC)

Unieprioriteit of prioriteiten waarvoor de van toepassing zijnde voorwaarde geldt

Is aan de van toepassing zijnde voorwaarde voldaan?

JA

/

NEEN

/

GEDEELTELIJK

Criteria

Is aan de criteria voldaan?

(Ja/Neen)

Zelfbeoordeling met toelichting op het al dan niet voldaan zijn aan elk van de criteria van de van toepassing zijnde ex-antevoorwaarden

Verwijzingen

(naar strategieën, rechtshandelingen of andere ter zake relevante documenten, inclusief de desbetreffende afdelingen, artikelen of leden, met links naar websites of toegang tot de volledige tekst)

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="S" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="500" input="S">

<6.1 type="B" input="S">

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Criterium 1

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

<6.1 type="S" maxlength="1000" input="M">

Criterium 2

<6.1 type="S" maxlength="500" input="M">

 

 

 

 

 

 

6.1.2.   Tabel: Van toepassing zijnde algemene ex-antevoorwaarden en beoordeling of hieraan is voldaan

<6.1 type="S" maxlength="3500" input="M">

6.2.   Beschrijving van te ondernemen acties, de verantwoordelijke instanties en het tijdschema voor de tenuitvoerlegging

6.2.1.   Tabel: Voorgenomen acties om te voldoen aan de EFMZV-specifieke ex-antevoorwaarden

Ex-antevoorwaarde

Criteria waaraan niet is voldaan

Te nemen acties

Uiterste termijn (datum)

Verantwoordelijke instanties

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" input="S">

<6.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Actie 1

<6.2 type="D" input="M">

<6.2 type="S" maxlength="500" input="M">

Instantie x

 

 

 

 

6.2.2.   Tabel: Voorgenomen acties om te voldoen aan de algemene ex-antevoorwaarden

<6.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

7.   BESCHRIJVING VAN HET PRESTATIEKADER (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 EN BIJLAGE II VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013)

7.1.   Tabel: Prestatiekader

Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV

Unieprioriteit

 

Indicator en meeteenheid, indien van toepassing [Outputindicatoren zoals eerder in sectie 3.3 aangegeven in lijst van in prestatiekader op te nemen Unie-prioriteiten]

Mijlpaal voor 2018

Doelstellingen voor 2023

[automatisch gegenereerd uit het hoofdstuk van het OP betreffende de strategie van het OP]

Financiële indicator

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="M">

<7 type="S" input="G">

Outputindicator 1

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

<7 type="S" input="G">

Outputindicator 2

<7.1 type="N" input="M">

<7.1 type="N" input="G">

7.2.   Tabel: motivering om gekozen outputindicatoren op te nemen in het prestatiekader

Onderstaande tabel te herhalen voor elk van de relevante Unieprioriteiten voor het EFMZV

Unieprioriteit

 

Reden om gekozen outputindicatoren op te nemen in het prestatiekader (5), met inbegrip van een toelichting op het aandeel van de toegewezen financiële middelen dat is uitgetrokken voor de activiteiten die tot de betreffende output zullen leiden, alsmede op de methode die is gehanteerd voor de berekening van dit aandeel, dat groter moet zijn dan 50 % van de voor de prioriteit toegewezen financiële middelen

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Voor de raming van de waarde van mijlpalen en doelstellingen gebruikte gegevens of bewijsmateriaal, en gehanteerde berekeningsmethode (zoals kosten per eenheid, benchmarks, standaard- of eerder uitvoeringsniveau, deskundig advies, conclusies uit ex-ante-evaluatie)

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

Informatie over de wijze waarop de methoden en mechanismen ter waarborging van de samenhang in het functioneren van het prestatiekader zijn toegepast in overeenstemming met de bepalingen van de partnerschapsovereenkomst

<7.2 type="S" maxlength="1000" input="M">

8.   FINANCIERINGSPLAN (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 20 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013 EN DE UITVOERINGSHANDELING VAN DE COMMISSIE ALS BEDOELD IN ARTIKEL 16, LID 2, VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014)

8.1.   Totaal geplande EFMZV-bijdrage, per jaar, in euro

Jaar

Toewijzing EFMZV, algemeen  (6)

EFMZV-prestatiereserve

2014

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2015

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2016

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2017

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2018

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2019

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

2020

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

Totaal

<8.1 type="N" input="G">

<8.1 type="N" input="G">

8.2.   EFMZV-bijdrage en medefinancieringspercentage voor de Unieprioriteiten, technische bijstand en andere steun (in euro)

 

 

Totale steun

Algemene toewijzing (totale financiering min prestatiereserve)

Prestatiereserve

Omvang prestatiereserve als percentage van totale Uniesteun

Unieprioriteiten

Maatregel(en) in het kader van de Unieprioriteit

EFMZV-bijdrage

(inclusief prestatiereserve)

Bijdrage lidstaat

(inclusief prestatiereserve)

Medefinancieringspercentage EFMZV

EFMZV-steun

Bijdrage lidstaat

EFMZV-prestatiereserve

Bijdrage lidstaat (7)

a

b

c = a/(a + b) × 100

d = a – f

e = b – g

f

g = b × (f/a)

h = f/a × 100

1.

Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde visserij

Artikel 33, artikel 34 en artikel 41, lid 2 (artikel 13, lid 2, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

50 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Financiële toewijzing voor het overige deel van Unie- prioriteit 1 (artikel 13, lid 2, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

2.

Bevordering van een ecologisch duurzame, hulpbronnenefficiënte, innovatieve, concurrerende en op kennis gebaseerde aquacultuur (artikel 13, lid 2, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

3.

Bevordering van de tenuitvoerlegging van het GVB

de verbetering en beschikbaarstelling van wetenschappelijke kennis en de verbetering van de verzameling en het beheer van gegevens (artikel 13, lid 4, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

80 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

het bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en handhaving, en daardoor de institutionele capaciteit en de efficiëntie van overheidsdiensten versterken, zonder de administratieve lasten te vergroten (artikel 76, lid 2, onder a) tot en met d), en f) tot en met l)) (artikel 13, lid 3, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

90 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

het bieden van ondersteuning voor monitoring, controle en handhaving, en daardoor de institutionele capaciteit en de efficiëntie van overheidsdiensten versterken, zonder de administratieve lasten te vergroten (artikel 76, lid 2, onder e)) (artikel 13, lid 3, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

70 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

4.

Verbeteren van de werkgelegenheid en de territoriale cohesie (artikel 13, lid 2,) van EFMZV)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 85 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

5.

Bevorderen van verwerking en afzet

Opslagsteun (artikel 67) (artikel 13, lid 6, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

0

0

0

Compensatie voor ultraperifere gebieden (artikel 70) (artikel 13, lid 5, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

100 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

Financiële middelen voor de rest van Unieprioriteit 5 (artikel 13, lid 2, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

6.

Bevorderen van de uitvoering van het geïntegreerd maritiem beleid (artikel 13, lid 7, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

<8.2 type="N" input="M">

 

 

Technische steun (artikel 13, lid 2, van de EFMZV-verordening)

<8.2 type="N" input="M">

<8.2 type="N" input="M">

max. 75 %,

min. 20 %

 

 

0

0

0

Totaal [automatisch berekend]:

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

n.v.t.

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

<8.2 type="N" input="G">

n.v.t.

8.3.   EFMZV-bijdrage aan de thematische doelstellingen van de ESI-fondsen

Thematische doelstelling

EFMZV-bijdrage in euro's

(3)

vergroting van de concurrentiekracht van mkb-bedrijven, van de landbouwsector (voor het ELFPO) en van de visserij- en aquacultuursector (voor het EFMZV)

<8.3 type="N" input="M">

(4)

ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken

<8.3 type="N" input="M">

(6)

bescherming van het milieu en bevordering van een efficiënt gebruik van hulpbronnen

<8.3 type="N" input="M">

(8)

bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit

<8.3 type="N" input="M">

9.   HORIZONTALE PRINCIPES

9.1.   Beschrijving van de acties om rekening te houden met de in de artikelen 5  (8) , 7 en 8 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 neergelegde beginselen

9.1.1.   Bevorderen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen en non-discriminatie (artikel 7 van Verordening (EU) nr. 1303/2013)

<9.1.1 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.1.2.   Duurzame ontwikkeling

<9.1.2 type="S" maxlength="5500" input="M">

9.2.   Indicatie van de hoeveelheid steun die nodig is voor klimaatdoelstellingen (overeenkomstig artikel 18, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 508/2014)

EFMZV-maatregelen ter realisatie van de klimaatdoelstellingen [de relevante EFMZV-maatregelen die lidstaten hebben opgenomen in het OP-hoofdstuk „Strategiebeschrijving”]

Coëfficiënt  (9)

Indicatieve EFMZV-bijdrage in euro's [bedrag per genoemde maatregel]

Aandeel van de totale EFMZV-bijdrage aan het operationele programma (%)

<9.2 type="S" input="G">

<9.2 type="N" input="G">  (9)

<9.2 type="N" input="M">

<9.2 type="N" input="G">

10.   EVALUATIEPLAN (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 56 VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013) EN ARTIKEL 18, LID 1, ONDER j), VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014

Doel en doestellingen van het evaluatieplan

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

De SWOT-analyse en de ex-ante-evaluatie moeten een beeld geven van de evaluatiebehoeften voor de programmaperiode. Doel en doelstellingen moeten in die behoefte voorzien en ervoor zorgen dat er voldoende en geschikte evaluaties worden uitgevoerd, in het bijzonder om informatie te verstrekken voor de programmasturing, de jaarlijkse uitvoeringsverslagen in 2017 en 2019 en de ex-post-evaluatie, en om te zorgen dat de gegevens die nodig zijn voor de evaluatie van het EFMZV beschikbaar zijn.

Bestuur en coördinatie

<10 type="S" maxlength="10500" input="M">

Korte beschrijving van de monitoring- en evaluatieregelingen, met beschrijving van de coördinatie met de uitvoering van de operationele programma's van het EFMZV. Beschrijving van belangrijkste betrokken organisaties en hun verantwoordelijkheden. Informatie over de opzet van de evaluatie, met beschrijving van de organisatiestructuren, zoals evaluatie-eenheid en/of stuurgroep, kwaliteitscontrole, vereenvoudiging, etc.

Onderwerpen voor evaluatie en acties

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Geef een beschrijving van de onderwerpen van de evaluatie en de geplande acties, met onder andere — maar niet uitsluitend — aandacht voor de uitvoering van de EU-eisen. Deze moet de acties die nodig zijn om de bijdrage van elke prioriteit aan de doestellingen te evalueren, de beoordeling van de waarde en impact van resultaatindicatoren, analyse van het netto-effect, thematische onderwerpen, horizontale onderwerpen als duurzame ontwikkeling, klimaatverandering, en andere specifieke evaluatiabehoeften omvatten.

Data- en informatiestrategie

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Korte beschrijving van het systeem waarmee statistische informatie over de uitvoering van operationele programma's wordt geregistreerd, bewaard, beheerd en geanalyseerd en aanreiken van monitoringgegevens voor evaluatie. Beschrijving van gegevensbronnen die gebruikt kunnen worden, hiaten in de gegevens, potentiële beleidsthema's in relatie tot gegevensvoorziening en voorgestelde oplossingen. Dit onderdeel moet aantonen dat er te gepasten tijde passende systemen voor gegevensbeheer operationeel zullen zijn..

Tijdlijn

<10 type="S" maxlength="3500" input="M">

Geef een indicatieve planning om ervoor te zorgen dat de evaluatieresultaten tijdig beschikbaar zijn, met name voor de verplichte evaluaties uit hoofde van de verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen,, voor de input van de verbeterde JUV's van 2017 en 2019 en het ex-post-evaluatieverslag.

Bijzondere eisen voor CLLD (door de gemeenschap geïnitieerde lokale ontwikkeling)

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Beschrijving van de geplande steun voor evaluatie van plaatselijke actiegroepen visserij (FLAG's), met name over het gebruik van zelfevaluatiemethoden, richtlijnen voor FLAG's om de samenvoeging van resultaten mogelijk te maken die op het niveau van het operationele programma van het EFMZ moeten worden aangetoond.

Communicatie

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Informatie over de verspreiding van evaluatieresultaten aan stakeholders en beleidsmakers, wijze van follow-up van evaluatieresultaten.

Bronnen

<10 type="S" maxlength="7000" input="M">

Beschrijving van de benodigde en voorziene middelen voor de uitvoering van het plan, met inbegrip van de vereiste administratieve capaciteit, gegevens, financieel middelen en IT-behoeften. Beschrijving van de geplande activiteiten voor capaciteitsopbouw om te waarborgen dat het evaluatieplan volledig kan worden uitgevoerd.

11.   REGELINGEN VOOR DE UITVOERING VAN HET PROGRAMMA (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18, LID 1, ONDER m), VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014)

11.1.   Aanwijzing van autoriteiten en intermediaire organisaties

Autoriteit/organisatie

Naam autoriteit/organisatie

Managementautoriteit (MA)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Intermediaire organisatie van de MA (indien relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Certificerende instantie (CI) (indien relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Intermediaire organisatie van de CI (indien relevant)

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Auditautoriteit

<11.1 type="S" maxlength="255" input="M">

11.2.   Beschrijving van de monitoring- en evaluatieprocedures

<11.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.3.   Algemene samenstelling van het toezichtcomité

<11.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

11.4.   Beknopte beschrijving van de uit te voeren voorlichtings- en publicatieactiviteiten

<11.4 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.   INFORMATIE OVER DE ORGANISATIES DIE VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR DE UITVOERING VAN HET CONTROLE-, INSPECTIE- EN HANDHAVINGSSYSTEEM (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18, LID 1, ONDER o), VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014)

12.1.   Organisaties die het controle-, inspectie- en handhavingssysteem uitvoeren

Naam van de autoriteit/organisaties

Organisatie nr. x

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

Organisatie nr.y

<12.1 type="N" input="G">

<12.1 type="S" maxlength="255" input="M">

12.2.   Korte beschrijving van personele en financiële middelen die beschikbaar zijn voor controle-, inspectie- en handhavingstaken op visserijgebied

<12.2 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.3.   Belangrijkste voorzieningen, in het bijzonder het aantal vaartuigen, vliegtuigen en helikopters

<12.3 type="S" maxlength="3500" input="M">

12.4.   Lijst van geselecteerde typen concrete acties

Type concrete actie

Beschrijving

Geselecteerd type concrete actie

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

<12.4 type="S" input="S">

<12.4 type="S" maxlength="2000" input="M">

12.5.   Band met overeenkomstig artikel 20, lid 3, van deEFMZV-verordening door de Commissie vastgestelde prioriteiten

<12.5 type="S" maxlength="3500" input="M">

13.   GEGEVENSVERZAMELING (OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 18, LID 1, ONDER p), VAN VERORDENING (EU) Nr. 508/2014)

13.1.   Algemene beschrijving van de activiteiten op het gebied van gegevensverzameling in de periode 2014-2020

<13.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.2.   Beschrijving van de methoden voor de opslag, het beheer en het gebruik van gegevens

<13.2 type="S" maxlength="7000" input="M">

13.3.   Beschrijving van de wijze waarop een gezond financieel en administratief beheer op het gebied van gegevensverzameling zal worden bewerkstelligd

<13.3 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.   FINANCIËLE INSTRUMENTEN (OVEREENKOMSTIG DEEL TWEE, TITEL IV, VAN VERORDENING (EU) Nr. 1303/2013)

14.1.   Beschrijving van het voorgenomen gebruik van financiële instrumenten

<14.1 type="S" maxlength="7000" input="M">

14.2.   Selectie van de EFMZV-maatregelen die via de financiële instrumenten zullen worden uitgevoerd

EFMZV-maatregel [selecteer maatregelen uit de vooraf door de Commissie vastgestelde dropdownlijst]

<14.2 type="S" input="S">

14.3.   Indicatieve bedragen die via financiële instrumenten zullen worden besteed

Totaal bedrag EFMZV 2014-2020 in euro's

<14.3 type="N" input="M">

Bijlagen bij het programma

Lijst van geraadpleegde partners

Verslag van de ex-ante-evaluatie met samenvatting

Verslag van detrategische milieueffectbeoordeling (SMEB)

Beknopte beschrijving van het beheers- en controlesysteem (in de beknopte beschrijving moet ook worden toegelicht hoe het beginsel van functiescheiding en functionele onafhankelijkheid is gewaarborgd)

Compensatieplan voor de ultraperifere regio's

Kaarten met de omvang en de ligging van de visserij- en aquacultuursectoren, de ligging van de belangrijkste vissershavens en aquacultuurlocaties, en de ligging van de beschermde gebieden (ICZM, MPA's, Natura 2000).


(1)  Legenda voor de aanduidingen van de velden:

 

type: N = Nummer, D = Datum, S = String, C = Checkbox, P = Percentage, B = Boolean

 

input: M = Manueel, S = Selectie, G = Gegenereerd door systeem

 

„maxlength” = Maximum aantal karakters inclusief spaties

(2)  Van toepassing op Unieprioriteit nummer 2.

(3)  Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1954/2003 en (EG) nr. 1224/2009 van de Raad en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 2371/2002 en (EG) nr. 639/2004 van de Raad en Besluit 2004/585/EG van de Raad (PB L 354 van 28.12.2013, blz. 22).

(4)  Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).

(5)  De outputindicatoren worden bepaald door de gekozen maatregelen, maar de keuze voor de in het prestatiekader gebruikte subset van outputindicatoren dient te worden gemotiveerd.

(6)  Toewijzing EFMZV, algemeen = Totale toewijzing Unie min toewijzing aan prestatiereserve.

(7)  De nationale bijdrage wordt evenredig verdeeld over de belangrijkste toewijzing en de prestatiereserve.

(8)  Artikel 5 is beschreven in sectie 1 van het operationele programma „Voorbereiding van het OP en betrokkenheid van de partners”.

(9)  Voor een aantal maatregelen kunnen de lidstaten de voorgestelde percentages van „0 %” wijzigen in „40 %”, zoals vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie (PB L 69 van 8.3.2014, blz. 65).


BIJLAGE II

STRUCTUUR VAN HET COMPENSATIEPLAN

1.   Vaststelling van subsidiabele visserij- en aquacultuurproducten of categorieën producten  (1)

#

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Categorieën  (2)

Handelsbenaming

Wetenschappelijke naam

FAO-code

Presentatie  (3)

GN-code

Hoeveelheid  (4)

1.

Schaaldieren

Rode garnaal

Plesiopenaeus edwardsianus

SSH

ingevroren

 

X ton/jaar

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Vaststelling van de marktdeelnemers  (5)

#

(1)

(2)

Marktdeelnemers of hun verenigingen

Categorieën producten of producten

(overeenkomstig kolom (1) of (2) van tabel 1)

1.

Vissers

Schaaldieren (indien per categorie)/rode garnaal (indien per product)

2.

Viskwekers

 

 

3.   Compensatieniveau voor extra kosten, berekend op basis van producten of categorieën producten

Product of categorie producten  (6)

Categorie en kostenposten

Gemiddelde kosten (7)/jaar

Verantwoording van de extra kosten

Kosten van marktdeelnemer in de ultraperifere regio's

Kosten van marktdeelnemer in het continentale deel van het grondgebied van de LS

Extra kosten (8)(maximaal compensatieniveau)

 

(a)

(b)

(c) = (b) – (a)

 

Categorie 1-A: Productiekosten voor visserijproducten

Brandstof

 

 

 

 

Smeermiddel

 

 

 

 

Aan slijtage onderhevige onderdelen

 

 

 

 

Onderhoud

(inclusief onderhoud in het kieldok)

 

 

 

 

Visserij-, navigatie- en veiligheidsuitrusting

 

 

 

 

Aas

 

 

 

 

IJs voor visruim

 

 

 

 

Kosten voor haveninfrastructuur

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 

 

Verzekering

 

 

 

 

Telecommunicatie (internet, telefoon, fax)

 

 

 

 

Adviesdiensten

 

 

 

 

Kosten in verband met in artikel 68 van de EFMZV-verordening vermelde afzetactiviteiten

 

 

 

 

Voedselvoorziening (bemanning)

 

 

 

 

Personeelskosten

 

 

 

 

Andere

 

 

 

 

Totaal bedrag extra kosten  (8) voor categorie 1A

 

 

 

 

Categorie 1-B: Productiekosten voor aquacultuurproducten

Juvenielen

 

 

 

 

Voer (inkoop en bewaren)

 

 

 

 

Energie en zuurstof

 

 

 

 

Onderhoud (inclusief fytosanitair)

 

 

 

 

Klein materiaal en reserveonderdelen

 

 

 

 

Kosten voor haveninfrastructuur

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 

 

Verzekering

 

 

 

 

Telecommunicatie (internet, telefoon, fax)

 

 

 

 

Adviesdiensten

 

 

 

 

Kosten in verband met in artikel 68 van de EFMZV-verordening vermelde afzetactiviteiten

 

 

 

 

Personeelskosten

 

 

 

 

Andere

 

 

 

 

Totaal bedrag  (8) extra kosten voor categorie 1B

 

 

 

 

Categorie 2: Verwerkingskosten

Grondstof

 

 

 

 

Afvalverwerking

 

 

 

 

Sorteren en afvoeren van giftige en verontreinigende soorten

 

 

 

 

Energie

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 

 

Verzekering

 

 

 

 

Telecommunicatie (internet, telefoon, fax)

 

 

 

 

Adviesdiensten

 

 

 

 

Kosten in verband met relevante bepalingen van artikel 69 van de EFMZV-verordening

 

 

 

 

Personeelskosten

 

 

 

 

Laden en verpakken

 

 

 

 

Koelen en invriezen

 

 

 

 

Kosten in verband met in artikel 69 van de EFMZV-verordening bedoelde investeringen

 

 

 

 

Andere

 

 

 

 

Totaal bedrag extra kosten  (8) voor categorie 2

 

 

 

 

Categorie 3: Marketingkosten

Verpakking (inclusief ijs voor verse producten)

 

 

 

 

Fysiek transport (over land, over zee of door de lucht), inclusief verzekeringskosten en douanekosten

 

 

 

 

Bankkosten

 

 

 

 

Verzekering

 

 

 

 

Telecommunicatie (internet, telefoon, fax)

 

 

 

 

Adviesdiensten

 

 

 

 

Financiële kosten voortvloeiend uit levertijden

 

 

 

 

Personeelskosten

 

 

 

 

Andere

 

 

 

 

Totaal bedrag extra kosten  (8) voor categorie 3

 

 

 

 

Totaal bedrag extra kosten  (8) : totale extra kosten van kolom (c)

 

 

 

 

Totaal bedrag andere overheidsmaatregelen die van invloed zijn op de hoogte van de extra kosten  (9)

 

 

 

 

Totaal compensatieniveau (totale extra kosten + totale overheidsmaatregelen)

 

 

 

 

Extra informatie:

Indien het compensatieniveau lager is dan de extra kosten, moet de bepaling van het gekozen compensatieniveau worden gemotiveerd

 

4.   Vaststelling van bevoegde autoriteiten

 

Naam van de instelling

Managementautoriteit

Naam van de instelling als bedoeld onder 11.1 „Aanwijzing van autoriteiten en intermediaire organisaties” van het operationele programma

5.   Extra financiering voor de tenuitvoerlegging van het compensatieplan (staatssteun)

Informatie te verschaffen voor iedere beoogde regeling/ad-hocsteun

Regio

Naam van de regio('s) (NUTS  (10))

Steunverlenende autoriteit

Naam

Postadres

Webadres

Titel van de steunmaatregel

Nationale rechtsgrondslag (Verwijzing naar de relevante nationale officiële bekendmaking )

Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel

Soort maatregel

Regeling

 

Ad-hocsteun

Naam van de begunstigde en de groep (11) waarvan deze deel uitmaakt

Aanpassing van een bestaande steunregeling of ad-hocsteun

 

Referentie steunmaatregel Commissie

Verlenging

Wijziging

Looptijd (12)

Regeling

dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj

Datum van toekenning (13)

Ad-hocsteun

dd/mm/jjjj

Betrokken economische sector(en)

Alle economische sectoren komen in aanmerking om steun te ontvangen

 

Beperkt tot bepaalde sectoren: Specificeer op NACE-groepsniveau (14)

Soort begunstigde

Kmo

 

Grote ondernemingen

 

Budget

Totaal geplande jaarbudget in het kader van de regeling (15)

Nationale valuta … (hele bedragen)

Totale aan de onderneming verleende ad-hocsteun (16)

Nationale valuta … (hele bedragen)

Voor garanties (17)

Nationale valuta … (hele bedragen)

Steuninstrument

Subsidie/rentesubsidie

Lening/terugbetaalbaar voorschot

Garantie (in voorkomend geval met een verwijzing naar het besluit van de Commissie (18))

Belastingvoordeel of belastingvrijstelling

Verstrekking risicofinanciering

Andere (specificeren)

Motivatie

Geef aan waarom een staatssteunregeling is ingesteld of ad-hocsteun is verleend, in plaats van bijstand in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV):

de maatregel valt niet onder het nationale operationele programma;

prioriteitstelling in de toewijzing van financiering volgens het nationale operationele programma;

financiering niet langer beschikbaar in het kader van het EFMZV;

andere (specificeren)


(1)  Een categorie producten is een verzameling producten waarvoor de berekening van extra kosten op dezelfde wijze kan plaatsvinden.

(2)  Optioneel indien compensatie wordt berekend op productniveau.

(3)  Vers, ingevroren, bereid, geconserveerd.

(4)  Uitgedrukt in ton levend gewicht, zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).

(5)  Op grond van artikel 70, lid 6 van Verordening (EU) nr. 508/2014.

(6)  De tabel moet worden ingevuld voor ieder product of voor iedere categorie producten.

(7)  Berekening op basis van de voorwaarden zoals vastgelegd in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. …/2014 van de Commissie.

(8)  Extra kosten moeten worden weergegeven in euro's per ton levend gewicht, zoals vastgesteld in Verordening (EG) nr. 1224/2009.

(9)  Op grond van artikel 71, onder b), van Verordening (EU) nr. 508/2014.

(10)  NUTS — Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek. Meestal wordt de regio op NUTS 2-niveau vermeld. Verordening (EG) nr. 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 26 mei 2003 betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS) (PB L 154 van 21.6.2003, blz. 1).

(11)  Een onderneming is, in de zin van de mededingingsregels van het Verdrag en voor de toepassing van deze verordening, elke entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht de rechtsvorm ervan en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Het Hof van Justitie heeft bepaald dat entiteiten die (juridisch of feitelijk) onder de zeggenschap staan van dezelfde entiteit, als één onderneming moeten worden beschouwd.

(12)  Periode waarin de steunverlenende autoriteit zich kan verbinden tot het verlenen van de steun.

(13)  De „datum van toekenning van de steun” is de datum waarop het wettelijke recht om de steun te ontvangen is verleend aan de begunstigde op grond van het toepasselijke nationale rechtsstelsel.

(14)  NACE Rev. 2 — statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap. Meestal wordt de sector aangegeven op groepsniveau.

(15)  Indien het een steunregeling betreft: vermeld het totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling of de geraamde belastingderving per jaar voor alle steuninstrumenten uit de regeling.

(16)  Indien het een verlening van ad-hocsteun betreft: geef het totale steunbedrag/de totale belastingderving aan.

(17)  Voor garanties: geef het (maximale) bedrag aan gegarandeerde leningen aan.

(18)  In voorkomend geval, de referentie van het besluit van de Commissie tot goedkeuring van de methode voor het berekenen van het bruto-subsidie-equivalent.


BIJLAGE III

Een raming van het bedrag waarvoor de lidstaat betalingsaanvragen verwacht in te dienen voor het lopende en daarop volgende begrotingsjaar

 

EU-bijdrage (in EUR)

[lopend begrotingsjaar]

[volgend begrotingsjaar]

januari-oktober

november-december

januari-december

Operationeel programma (CCI)

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">

<type="N" input="M">


BIJLAGE IV

Elementen die moeten worden opgenomen in een ex-ante-evaluatieverslag

DEEL I: INLEIDING

1.

Reden en doelstellingen van de ex-ante-evaluatie

2.

Beschrijving van de tijdens de ex-ante-evaluatie ondernomen stappen

3.

Wisselwerking tussen de ex-antebeoordelaar, de managementautoriteit en de SMB-beoordelaar

DEEL II: HET EX-ANTE-EVALUATIEVERSLAG

1.   SWOT-analyse en behoeftenanalyse

2.   Strategie en structuur van het operationele programma

2.1.

Bijdrage aan de Europa 2020-strategie

2.2.

Bijdrage aan de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid

2.3.

Samenhang met het GSK, partnerschapsovereenkomst, landspecifieke aanbevelingen en andere relevante instrumenten

2.4.

Steunformule van het programma

2.5.

Voorgestelde vormen van steun

2.6.

Verwachte bijdrage van de gekozen maatregelen aan het behalen van de doelen

2.7.

Samenhang van de begrotingstoewijzing met de doelstellingen

2.8.

Bepalingen voor door de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling (CLLD)

2.9.

Gebruik van technische bijstand

2.10.

Relevantie en samenhang van het programma

3.   Beoordeling van de maatregelen die zijn genomen om de voortgang en de resultaten van het operationele programma te monitoren

3.1.

Gekwantificeerde doelstellingen voor indicatoren

3.2.

Geschiktheid van de mijlpalen voor het prestatiekader

3.3.

Voorgesteld monitoring- en evaluatiesysteem

3.4.

Het evaluatieplan

4.   Beoordeling van de voorziene maatregelen voor de tenuitvoerlegging van het operationeel plan

4.1.

Toereikendheid van menselijke en administratieve capaciteit voor het beheer

4.2.

Vermindering van de administratieve last

5.   De beoordeling van horizontale thema's

5.1.

Bevordering van gelijke kansen, bestrijden van discriminatie

5.2.

Bevorderen van duurzame ontwikkeling