9.5.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 136/10


GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 473/2014 VAN DE COMMISSIE

van 17 januari 2014

houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad door toevoeging van nieuwe indicatieve kaarten aan bijlage III bij deze verordening

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU (1), en met name artikel 49, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Verordening (EU) nr. 1315/2013 voorziet in de mogelijkheid indicatieve kaarten van het trans-Europese vervoersnetwerk toe te voegen die specifieke buurlanden bestrijken, op basis van overeenkomsten op hoog niveau inzake vervoersnetwerken tussen de Unie en de betrokken buurlanden.

(2)

Op 21 november 2012 is er in het kader van het Partnerschap van de noordelijke dimensie voor vervoer en logistiek (NDPTL) een overeenkomst op hoog niveau gesloten tussen de Unie, Rusland en Belarus. Op 9 oktober 2013 is er in het kader van het Oostelijk Partnerschap een overeenkomst op hoog niveau gesloten tussen de Unie en Belarus, Oekraïne, Moldavië, Georgië, Armenië en Azerbeidzjan.

(3)

Door indicatieve kaarten toe te voegen van vervoersnetwerken die in verbinding staan met de in Verordening (EU) nr. 1315/2013 gedefinieerde netwerken, kan de samenwerking van de Unie met de betrokken derde landen doelgerichter worden gemaakt.

(4)

De overeenkomsten op hoog niveau met de buurlanden hebben betrekking op spoorlijnen, het wegennet, havens, luchthavens en overslagterminals tussen weg en spoor. In hoeverre de infrastructuur voor de spoorlijnen en wegen is voltooid, is niet vastgelegd in de overeenkomsten. Derhalve zijn de spoorlijnen en wegen in het kader van de overeenkomsten op hoog niveau als „voltooid” beschouwd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1315/2013 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze gedelegeerde verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 januari 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 348 van 20.12.2013, blz. 1.


BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EU) nr. 1315/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De kaart onder „Kaartenoverzicht voor de buurlanden” wordt vervangen door de onderstaande kaart:

Image ” .

2)

De volgende kaarten 15.1 tot en met 17.2 worden toegevoegd:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image