10.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 107/39


VERORDENING (EU) Nr. 361/2014 VAN DE COMMISSIE

van 9 april 2014

houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad aangaande de documenten voor het internationale personenvervoer met touringcars en autobussen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 (1), en met name artikel 5, leden 3 en 5, artikel 6, lid 4, artikel 7, lid 2, artikel 12, lid 5, en artikel 28, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1073/2009 bepaalt dat geregeld vervoer en bepaalde bijzondere vormen van geregeld vervoer vergunningsplichtig zijn.

(2)

Artikel 12, lid 1, van reeds genoemde verordening bepaalt dat voor ongeregeld vervoer, als bedoeld in artikel 2, lid 4, een controledocument vereist is.

(3)

Artikel 5, lid 5, van reeds genoemde verordening bepaalt dat voor vervoer voor eigen rekening, als bedoeld in artikel 2, lid 5, een attest vereist is.

(4)

Er moeten regels worden opgesteld voor het gebruik van controledocumenten als bedoeld in artikel 12 van reeds genoemde verordening, en voor de manier waarop de namen van de vervoerders die ongeregeld vervoer verrichten en de overstapplaatsen onderweg aan de betrokken lidstaten worden meegedeeld.

(5)

Omwille van de eenvoud is het noodzakelijk het reisblad voor internationaal ongeregeld vervoer en voor ongeregeld cabotagevervoer te standaardiseren.

(6)

Het reisblad dat als controledocument wordt gebruikt voor bijzondere vormen van geregeld cabotagevervoer moet in de vorm van een maandoverzicht worden ingevuld.

(7)

De formulieren die de lidstaten gebruiken om de Commissie de statistische informatie over het aantal vergunningen voor geregelde diensten en het cabotagevervoer mee te delen, moeten worden gestandaardiseerd.

(8)

Omwille van de transparantie en de eenvoud moeten alle modeldocumenten die zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 2121/98 van de Commissie van 2 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordeningen van de Raad (EEG) nr. 684/92 en (EG) nr. 12/98 aangaande de documenten voor het personenvervoer met touringcars en autobussen (2) worden aangepast aan Verordening (EG) nr. 1073/2009 inzake internationale touringcar- en autobusdiensten.

(9)

Verordening (EG) nr. 2121/98 dient daarom te worden ingetrokken.

(10)

De lidstaten hebben tijd nodig om de nieuwe documenten te laten drukken en verspreiden. Daarom moeten vervoerders in de tussentijd kunnen blijven gebruikmaken van de documenten als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2121/98, waarin dient te worden gespecificeerd dat zij rekening houden met de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1073/2009.

(11)

De in deze verordening opgenomen maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor het wegvervoer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

DEEL I

CONTROLEDOCUMENT

Artikel 1

1.   Het controledocument (reisblad) voor het ongeregeld vervoer zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 stemt overeen met het model in bijlage I bij deze verordening.

2.   De reisbladen bevinden zich in boekjes met 25 dubbele, uitneembare formulieren. Elk boekje is voorzien van een nummer. De reisbladen zijn eveneens genummerd van 1 tot en met 25. Het schutblad van het boekje stemt overeen met het model in bijlage II. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om deze vereisten aan te passen voor elektronische verwerking van reisbladen.

Artikel 2

1.   Het boekje als bedoeld in artikel 1 wordt gesteld op naam van de vervoerder en kan niet worden overgedragen.

2.   Het reisblad wordt vóór de aanvang van elke reis leesbaar en in onuitwisbare letters, in tweevoud, ingevuld door de vervoerder of door de bestuurder. Het geldt voor het gehele traject.

3.   Het origineel van het losgemaakte reisblad bevindt zich tijdens de gehele reis waarop het betrekking heeft aan boord van het voertuig. Een kopie wordt in het hoofdkantoor van de onderneming bewaard.

4.   De vervoerder is verantwoordelijk voor het bewaren van de reisbladen.

Artikel 3

In het geval van internationaal ongeregeld vervoer dat wordt geëxploiteerd door een groep vervoerders die voor rekening van dezelfde opdrachtgever werken, en dat onderweg een overstap van de reizigers op een voertuig van een andere vervoerder van dezelfde groep kan omvatten, wordt het origineel van het reisblad bewaard aan boord van het voertuig waarmee de dienst wordt verricht. Een kopie van het reisblad wordt in het hoofdkantoor van elke vervoerder bewaard.

Artikel 4

1.   Exemplaren van reisbladen die voor het in artikel 15, onder b), van Verordening (EG) nr. 1073/2009 bedoelde ongeregelde cabotagevervoer als controleformulier worden gebruikt, worden door de vervoerder teruggezonden aan de bevoegde autoriteit of instantie van de lidstaat van vestiging, volgens een door deze autoriteit of instantie te bepalen procedure.

2.   In het geval van bijzondere vormen van geregeld cabotagevervoer op grond van artikel 15, onder a), van Verordening (EG) nr. 1073/2009 wordt het reisblad in bijlage I bij deze verordening ingevuld in de vorm van een maandoverzicht en door de vervoerder teruggezonden aan de bevoegde autoriteit of instantie van de lidstaat van vestiging, volgens een door deze autoriteit of instantie te bepalen procedure.

Artikel 5

Het reisblad geeft de houder het recht om in het kader van internationaal ongeregeld vervoer plaatselijke excursies te verrichten in een andere lidstaat dan de lidstaat waar hij is gevestigd, volgens de voorwaarden als voorzien in de tweede alinea van artikel 13 van Verordening (EG) nr. 1073/2009. De plaatselijke excursies worden op de reisbladen ingevuld voordat het voertuig aan de excursie in kwestie begint. Het origineel van het reisblad bevindt zich tijdens de plaatselijke excursie aan boord van het voertuig.

Artikel 6

Het controledocument wordt op verzoek van iedere met de controle belaste persoon getoond.

DEEL II

VERGUNNINGEN

Artikel 7

1.   De vergunningsaanvraag voor geregeld vervoer en bijzondere vormen van geregeld vervoer waarvoor een vergunning vereist is, stemt overeen met het model in bijlage III.

2.   De vergunningsaanvraag bevat de volgende gegevens:

a)

de dienstregeling;

b)

de tariefschalen;

c)

een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift van de communautaire vergunning voor internationaal personenvervoer over de weg voor rekening van derden, als bedoeld in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1073/2009;

d)

nadere bijzonderheden over de aard en omvang van het vervoer dat de aanvrager voornemens is te verzorgen, indien het een aanvraag voor een nieuwe dienst betreft, of dat hij heeft verzorgd, indien het een aanvraag om verlenging van een vergunning betreft;

e)

een kaart op een passende schaal waarop de reisweg en de stopplaatsen waar reizigers worden opgenomen of afgezet zijn aangegeven;

f)

een rijschema aan de hand waarvan de toepassing van de communautaire regelgeving inzake rij- en rusttijden kan worden gecontroleerd.

3.   De aanvrager verstrekt, ter ondersteuning van zijn aanvraag, alle aanvullende inlichtingen die hij dienstig acht of die door de vergunningverlenende instantie worden gevraagd.

Artikel 8

1.   De vergunningen stemmen overeen met het model in bijlage IV.

2.   Elk voertuig waarmee een aan de vergunningsplicht onderworpen dienst wordt verricht, heeft een vergunning of een door de vergunningverlenende instantie voor eensluidend gewaarmerkt afschrift ervan aan boord.

3.   De geldigheidsduur van de vergunningen bedraagt maximaal vijf jaar.

DEEL III

ATTESTEN

Artikel 9

1.   Het attest voor vervoer voor eigen rekening zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 stemt overeen met het model in bijlage V bij deze verordening.

2.   De onderneming die een attest aanvraagt, verstrekt de vergunningverlenende instantie een bewijs of garantie dat de in artikel 2, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 neergelegde voorwaarden zijn vervuld.

3.   Elk voertuig waarmee een dienst wordt uitgevoerd waarvoor een attest is vereist, heeft tijdens de gehele reis een attest of een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift aan boord, dat op verzoek van iedere met de controle belaste persoon wordt getoond.

4.   De geldigheidsduur van de attesten bedraagt maximaal vijf jaar.

DEEL IV

MEDEDELING VAN STATISTISCHE GEGEVENS

Artikel 10

De gegevens over het cabotagevervoer als bedoeld in artikel 28, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1073/2009 worden meegedeeld in de vorm van een tabel die overeenstemt met het model in bijlage VI bij deze verordening.

DEEL V

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

1.   De lidstaten kunnen tot en met 31 december 2015 toestemming verlenen voor het gebruik van de bestaande reisbladen, vergunningsaanvragen, vergunningen en attesten die zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2121/98.

2.   De overige lidstaten aanvaarden de reisbladen en vergunningsaanvragen op hun grondgebied tot en met 31 december 2015.

3.   De vergunningen en attesten die zijn opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 2121/98 en afgegeven vóór 31 december 2015 blijven geldig tot de datum waarop zij verstrijken.

Artikel 12

Verordening (EG) nr. 2121/98 wordt ingetrokken.

Artikel 13

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 9 april 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 300 van 14.11.2009, blz. 88.

(2)  PB L 268 van 3.10.1998, blz. 10.


BIJLAGE I

Image

Tekst van het beeld

BIJLAGE II

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

BIJLAGE III

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

BIJLAGE IV

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

BIJLAGE V

Image

Tekst van het beeld

Image

Tekst van het beeld

BIJLAGE VI

Image

Tekst van het beeld