28.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 93/81


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 320/2014 VAN DE COMMISSIE

van 27 maart 2014

tot wijziging van bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad van 19 januari 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening aan landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1290/2005, (EG) nr. 247/2006, (EG) nr. 378/2007 en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1782/2003 (1), en met name artikel 57 bis, lid 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Overeenkomstig artikel 57 bis, lid 9, van Verordening (EG) nr. 73/2009 heeft Kroatië de Commissie uiterlijk op 31 januari 2014 meegedeeld welke gronden in 2013 zijn ontmijnd en opnieuw voor landbouwactiviteiten in gebruik zijn genomen. De kennisgeving bevatte tevens informatie over de desbetreffende begrotingsmiddelen voor de periode vanaf aanvraagjaar 2014. Op basis van de regeling inzake toename als bedoeld in artikel 121 van Verordening (EG) nr. 73/2009 dient bijlage VIII bij die verordening dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(2)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 30 van 31.1.2009, blz. 16.


BIJLAGE

Bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 73/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In tabel 2 komt de vermelding voor Kroatië in de kolom voor het jaar 2014 als volgt te luiden:

(duizend EUR)

 

2014

„Kroatië

114 180”

2)

In tabel 3 komt de vermelding voor Kroatië in de kolom voor het jaar 2014 als volgt te luiden:

(duizend EUR)

 

2014

„Kroatië

114 180”