25.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 89/36


VERORDENING (EU) Nr. 298/2014 VAN DE COMMISSIE

van 21 maart 2014

tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad en van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie wat betreft magnesiumdiwaterstofdifosfaat voor gebruik als rijsmiddel en zuurteregelaar

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (1), en met name artikel 10, lid 3, artikel 14 en artikel 30, lid 5,

Gezien Verordening (EG) nr. 1331/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een uniforme goedkeuringsprocedure voor levensmiddelenadditieven, voedingsenzymen en levensmiddelenaroma's (2), en met name artikel 7, lid 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 is een EU-lijst vastgesteld van voor gebruik in levensmiddelen goedgekeurde levensmiddelenadditieven en van de gebruiksvoorwaarden daarvoor.

(2)

Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (3) bevat de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 opgenomen levensmiddelenadditieven.

(3)

De EU-lijst en de specificaties kunnen op initiatief van de Commissie of ingevolge een aanvraag worden bijgewerkt volgens de uniforme procedure van artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1331/2008.

(4)

Op 7 april 2011 is een aanvraag om goedkeuring van het gebruik van magnesiumdiwaterstofdifosfaat als rijsmiddel en zuurteregelaar in bepaalde levensmiddelencategorieën ingediend, die ter kennis van de lidstaten is gebracht.

(5)

Fosforzuur, fosfaten, en di-, tri- en polyfosfaten (E 338-452) zijn goedgekeurd voor gebruik als rijsmiddel in banketbakkerswaren. Difosfaten (E 450) overeenkomstig de specificatie in Verordening (EU) nr. 231/2012 mogen worden gebruikt als alternatief voor natriumaluminiumfosfaat (E 541), wat leidt tot een lager aluminiumgehalte van verwerkte levensmiddelen. De difosfaten die voldoen aan de huidige specificatie hebben een wrange nasmaak en kunnen bijdragen tot het totale natriumgehalte van de voeding.

(6)

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 moeten specificaties voor magnesiumdiwaterstofdifosfaat worden opgenomen, aangezien die stof als alternatief voor de andere difosfaten kan worden gebruikt om de wrange nasmaak te beperken en te vermijden dat het natriumgehalte van de voeding stijgt. Daarom moet het gebruik van magnesiumdiwaterstofdifosfaat worden toegestaan in de categorieën 6.2.1: Meel, bloem – alleen zelfrijzend bakmeel, 6.5: Noedels, 6.6: Beslag, 7.1: Brood en broodjes en 7.2: Banketbakkerswaren. Aan magnesiumdiwaterstofdifosfaat moet het nummer E 450 (ix) worden toegekend.

(7)

Soortgelijke stoffen met een magnesiumgehalte gelijk aan of groter dan dat van magnesiumdiwaterstofdifosfaat, namelijk het mono- en dimagnesiumzout van orthofosforzuur (E 343 (i) en E 343 (ii)), mogen al in dezelfde levensmiddelencategorieën worden gebruikt. De opname van magnesiumdiwaterstofdifosfaat als alternatief difosfaat in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 en het gebruik daarvan in levensmiddelen zal geen verhoging van de fosfor- of magnesiuminname tot gevolg hebben. Daarom heeft de vaststelling van de specificatie en de specifieke goedkeuring van het gebruik van magnesiumdiwaterstofdifosfaat (E 450 (ix)) als rijsmiddel en zuurteregelaar geen gevolgen voor de veiligheid.

(8)

Overeenkomstig artikel 3, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1331/2008 moet de Commissie het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid inwinnen voor de bijwerking van de EU-lijst van levensmiddelenadditieven in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008, tenzij die bijwerking waarschijnlijk geen gevolgen zal hebben voor de gezondheid van de mens. Aangezien de opname van magnesiumdiwaterstofdifosfaat in de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 en de goedkeuring van het gebruik van magnesiumdiwaterstofdifosfaat (E 450 (ix)) als rijsmiddel geen gevolgen heeft voor de veiligheid, is het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid niet vereist.

(9)

De Verordeningen (EG) nr. 1333/2008 en (EU) nr. 231/2012 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

Artikel 2

De bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 16.

(2)  PB L 354 van 31.12.2008, blz. 1.

(3)  Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van 22.3.2012, blz. 1).


BIJLAGE I

Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De tabel in deel C, punt 5), onder l), wordt vervangen door de volgende tabel:

„E-nummer

Naam

E 338

Fosforzuur

E 339

Natriumfosfaten

E 340

Kaliumfosfaten

E 341

Calciumfosfaten

E 343

Magnesiumfosfaten

E 450

Difosfaten (1)

E 451

Trifosfaten

E 452

Polyfosfaten

2)

Deel E wordt als volgt gewijzigd:

a)

bij categorie 06.2.1 „Meel, bloem” wordt na de vermelding voor E 338 – E 452 de volgende vermelding ingevoegd:

 

„E 450 (ix)

Magnesiumdiwaterstofdifosfaat

15 000

(4) (81)

alleen zelfrijzend bakmeel

 

(81): De totale hoeveelheid fosfaten mag het maximum voor E 338 – E 452 niet overschrijden.”

b)

bij categorie 06.5 „Noedels” wordt na de vermelding voor E 338 – E 452 de volgende vermelding ingevoegd:

 

„E 450 (ix)

Magnesiumdiwaterstofdifosfaat

2 000

(4) (81)

 

 

(81): De totale hoeveelheid fosfaten mag het maximum voor E 338 – E 452 niet overschrijden.”

c)

bij categorie 06.6 „Beslag” wordt na de vermelding voor E 338 – E 452 de volgende vermelding ingevoegd:

 

„E 450 (ix)

Magnesiumdiwaterstofdifosfaat

12 000

(4) (81)

 

 

(81): De totale hoeveelheid fosfaten mag het maximum voor E 338 – E 452 niet overschrijden.”

d)

bij categorie 07.1 „Brood en broodjes” wordt na de vermelding voor E 338 – E 452 de volgende vermelding ingevoegd:

 

„E 450 (ix)

Magnesiumdiwaterstofdifosfaat

15 000

(4) (81)

alleen pizzadeeg (bevroren of gekoeld) en „tortilla” ”

e)

bij categorie 07.2 „Banketbakkerswaren” wordt na de vermelding voor E 338 – E 452 de volgende vermelding ingevoegd:

 

„E 450 (ix)

Magnesiumdiwaterstofdifosfaat

15 000

(4) (81)

 

 

(81): De totale hoeveelheid fosfaten mag het maximum voor E 338 – E 452 niet overschrijden.”


(1)  met uitzondering van E 450 (ix).”


BIJLAGE II

In de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 wordt na de specificaties voor levensmiddelenadditief E 450 (vii) de volgende vermelding ingevoegd:

E 450 (ix) MAGNESIUMDIWATERSTOFDIFOSFAAT

Synoniemen

Zuur magnesiumpyrofosfaat, monomagnesiumdiwaterstofpyrofosfaat, magnesiumdifosfaat, magnesiumpyrofosfaat

Definitie

Magnesiumdiwaterstofdifosfaat is het zure magnesiumzout van difosforzuur. Het wordt verkregen door een waterige dispersie van magnesiumhydroxide langzaam toe te voegen aan fosforzuur, tot een molverhouding tussen Mg en P van ongeveer 1:2 is bereikt. Tijdens de reactie wordt de temperatuur onder de 60 °C gehouden. Aan het reactiemengsel wordt ongeveer 0,1 % waterstofperoxide toegevoegd, waarna de slurry wordt verwarmd en vermalen.

Einecs-nummer

244-016-8

Chemische naam

Monomagnesiumdiwaterstofdifosfaat

Molecuulformule

MgH2P2O7

Relatieve molecuulmassa

200,25

Gehalte

P2O5-gehalte minimaal 68,0 % en maximaal 70,5 %, uitgedrukt als P2O5

MgO-gehalte minimaal 18,0 % en maximaal 20,5 %, uitgedrukt als MgO

Beschrijving

Witte kristallen of wit poeder

Identificatie

 

Oplosbaarheid

Moeilijk oplosbaar in water, nagenoeg onoplosbaar in ethanol

Deeltjesgrootte

De gemiddelde deeltjesgrootte ligt tussen 10 en 50 μm

Zuiverheid

 

Gewichtsverlies bij gloeien

Maximaal 12 % (30 minuten bij 800 °C)

Fluoride

Maximaal 20 mg/kg, uitgedrukt als fluor

Aluminium

Maximaal 50 mg/kg

Arseen

Maximaal 1 mg/kg

Cadmium

Maximaal 1 mg/kg

Lood

Maximaal 1 mg/kg”