21.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 86/27


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 284/2014 VAN DE RAAD

van 21 maart 2014

tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 269/2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 269/2014 van de Raad van 17 maart 2014 betreffende beperkende maatregelen met betrekking tot acties die de territoriale integriteit, soevereiniteit en onafhankelijkheid van Oekraïne ondermijnen of bedreigen (1), en met name artikel 14, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 17 maart 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 269/2014 vastgesteld.

(2)

Gezien de ernst van de situatie, is de Raad van oordeel dat bijkomende personen moeten worden toegevoegd aan de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 296/2014 opgenomen lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan beperkende maatregelen.

(3)

Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 296/2014 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in de bijlage bij deze verordening genoemde personen worden toegevoegd aan de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 296/2014.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de datum van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

D. KOURKOULAS


(1)  PB L 78 van 17.3.2014, blz. 6.


BIJLAGE

Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 1

 

Naam

Identificatiegegevens

Redenen

Datum van plaatsing op de lijst

1.

Rogozin, Dmitry Olegovich

geboren op 21.12.1963, Moskou

Vicepremier van de Russische Federatie.

Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim

21.3.2014

2.

Glazyev, Sergey

geboren op 1.1.1961, Zaporozhye, (Socialistische Sovjet-republiek Oekraïne)

Adviseur van de president van de Russische Federatie.

Heeft openlijk opgeroepen tot annexatie van de Krim.

21.3.2014

3.

Matviyenko, Valentina Ivanova

geboren op 7.4.1949, Shepetovka, Khmelnitskyi oblast (Socialistische Sovjet-republiek Oekraïne)

Voorzitter van de Federatieraad. Heeft op 1 maart 2014 openlijk de inzet van Russische troepen in Oekraïne gesteund in de Federatieraad.

21.3.2014

4.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

geboren op 27.10.1954,

St Petersburg (voorheen Leningrad)

Voorzitter van de Staatsdoema. Heeft openlijk de inzet van Russische troepen in Oekraïne gesteund. Heeft openlijk het Verdrag tot hereniging van Rusland en de Krim en de bijbehorende federale constitutionele wet gesteund.

21.3.2014

5.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

geboren op 26.4.1954

Op 9 december 2013 bij presidentieel decreet benoemd tot hoofd van het persbureau "Rossiya Segodnya" van de Russische Federatie.

Spilfiguur van de regeringspropaganda ter verdediging van het inzetten van Russische troepen in Oekraïne.

21.3.2014

6.

Nosatov, Alexander Mihailovich

geboren op 27.3.1963 Sevastopol, (Socialistische Sovjet-republiek Oekraïne)

Plaatsvervangend bevelhebber van de Zwartezeevloot, divisieadmiraal-bevelhebber van

de Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten.

21.3.2014

7.

Kulikov, Valery Vladimirovich

geboren op 1.9.1956, Zaporozhye, (Socialistische Sovjet-republiek Oekraïne)

Plaatsvervangend bevelhebber van de Zwartezeevloot, divisieadmiraal-bevelhebber van de

Russische troepen die soeverein Oekraïens grondgebied bezetten.

21.3.2014

8.

Surkov, Vladislav Yurievich

geboren op 21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk

Assistent van de president van de Russische Federatie. Heeft op de Krim mede het proces georganiseerd waarbij plaatselijke gemeenschappen van de Krim werden gemobiliseerd om acties op te zetten ter ondermijning van de Oekraïense autoriteiten op de Krim.

21.3.2014

9.

Mikhail Malyshev

Voorzitter van de verkiezingscommissie van de Krim

Verantwoordelijk voor het organiseren van het referendum op de Krim. Verantwoordelijke onder het Russische bestel voor de ondertekening van de uitslag van het referendum.

21.3.2014

10.

Valery Medvedev

Voorzitter van de verkiezingscommissie van Sevastopol

Verantwoordelijk voor het organiseren van het referendum op de Krim. Verantwoordelijke onder het Russische bestel voor de ondertekening van de uitslag van het referendum.

21.3.2014

11.

Lt.-Gen. Igor Turchenyuk

Bevelhebber van de Russische strijdkrachten op de Krim

Feitelijke bevelhebber van de Russische troepen die op het terrein zijn ingezet op de Krim (door Rusland nog steeds officieel "plaatselijke zelfverdedigingsmilities" genoemd).

21.3.2014

12.

Elena Borisovna Mizulina

Parlementslid in de Staatsdoema

Ligt aan de basis van en heeft mede in Rusland de recente wetgevingsvoorstellen gedaan waardoor regio's van andere landen de mogelijkheid hebben om zich zonder voorafgaand akkoord van hun centrale autoriteiten aan te sluiten bij Rusland.

21.3.2014