20.5.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 148/86


GEDELEGEERDE RICHTLIJN 2014/76/EU VAN DE COMMISSIE

van 13 maart 2014

tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft een vrijstelling voor kwik in handgemaakte lichtbuizen voor gebruik in uithangborden, decoratieve of architecturale en gespecialiseerde verlichting en verlichtingskunst

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (1), en met name artikel 5, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Richtlijn 2011/65/EU verbiedt het gebruik van kwik in elektrische en elektronische apparatuur die in de handel wordt gebracht.

(2)

Handgemaakte lichtbuizen (hierna: „HLB's”) zijn met de hand vervaardigde lampen voor bijzondere doeleinden die in veel verschillende soorten bestaan. Voorbeelden zijn neonuithangborden, individuele architecturale verlichting en speciale lichtbronnen voor chemisch-analytisch onderzoek. Aangezien HLB's zowel binnen en buiten en met een individuele samenstelling van het kleurenspectrum worden gebruikt, moeten zij betrouwbaar functioneren onder gevoelige en koude omstandigheden en zij moeten een zeer hoge verwachte levensduur hebben omdat zij vaak moeilijk toegankelijk zijn. Om onder deze omstandigheden behoorlijk te functioneren, hebben HLB's een minimale hoeveelheid kwik nodig.

(3)

De verwijdering of vervanging van kwik in HLB's en de volledige vervanging van HLB's door andere technologieën (zoals led) is om wetenschappelijke en technische redenen onmogelijk. Het gebruik van kwik in HLB's voor gebruik in uithangborden, decoratieve of architecturale en gespecialiseerde verlichting en verlichtingskunst moet derhalve van het verbod worden vrijgesteld. Het gebruik van kwik dient te worden beperkt tot het noodzakelijke minimum en de geldigheidstermijn dient te eindigen op 31 december 2018 om negatieve gevolgen voor de innovatie te vermijden.

(4)

Richtlijn 2011/65/EU moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2

1.   De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op de laatste dag van de zesde maand na de inwerkingtreding aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen vaststellen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.   De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 3

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 4

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 maart 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.


BIJLAGE

In bijlage III bij Richtlijn 2011/65/EU wordt het volgende punt 4(g) ingevoegd:

„4(g)

Kwik in handgemaakte lichtbuizen voor gebruik in uithangborden, decoratieve of architecturale en gespecialiseerde verlichting en verlichtingskunst, waarbij het kwikgehalte als volgt wordt beperkt:

a)

20 mg per paar elektroden + 0,3 mg per cm buis zonder 80 mg te overschrijden voor toepassingen buiten en voor toepassingen binnen met blootstelling aan temperaturen beneden 20 °C;

b)

15 mg per paar elektroden + 0,24 mg per cm buis zonder 80 mg te overschrijden voor alle andere toepassingen binnen.

Vervalt op 31 december 2018.”.