18.11.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 331/28


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 14 november 2014

tot wijziging van de Besluiten 2010/470/EU en 2010/472/EU met betrekking tot de veterinairrechtelijke voorschriften wat scrapie betreft voor de handel in en de invoer van embryo's van schapen en geiten in de Unie

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 8339)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/802/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo's waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, bij Richtlijn 90/425/EEG (1) geldt, en met name artikel 11, lid 3, derde streepje, artikel 17, lid 2, onder b), artikel 18, lid 1, eerste streepje, en artikel 19, inleidende zin en onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In bijlage IV, deel A, bij Besluit 2010/470/EU van de Commissie (2) is het model van gezondheidscertificaat vastgesteld voor de handel binnen de Unie van zendingen van na 31 augustus 2010 gewonnen of geproduceerde eicellen en embryo's van schapen en geiten.

(2)

In bijlage IV, deel 2, bij Besluit 2010/472/EU van de Commissie (3) is het model van gezondheidscertificaat vastgesteld voor de invoer van zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Unie.

(3)

Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad (4) legt voorschriften vast inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën (TSE's) bij runderen, schapen en geiten. Bijlage VIII, hoofdstuk A, bij die verordening bevat de voorwaarden voor de handel binnen de Unie in levende dieren, sperma en embryo's. Daarnaast zijn in bijlage IX bij die verordening de voorwaarden voor de invoer in de Unie van levende dieren, embryo's, eicellen en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen vastgelegd.

(4)

In het licht van nieuwe wetenschappelijke gegevens is Verordening (EG) nr. 999/2001 gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 630/2013 van de Commissie (5). De wijzigingen, die betrekking hebben op scrapie, zijn in Uitvoeringsbesluit 2013/470/EU van de Commissie (6) nader uitgewerkt in het in bijlage IV, deel A, bij Besluit 2010/470/EU vastgestelde model van gezondheidscertificaat voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten en het in bijlage IV, deel 2, bij Besluit 2010/472/EU vastgestelde model van gezondheidscertificaat voor de invoer van zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Unie, met een overgangstermijn tot en met 31 december 2014.

(5)

In overeenstemming met het op 24 januari 2013 uitgebrachte wetenschappelijk advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) over het risico op overdracht van klassieke scrapie via transplantatie van in vivo verkregen embryo's bij schapen, waarin zij concludeerde dat het risico dat klassieke scrapie wordt overgedragen door implantatie van homozygote of heterozygote ARR-schapenembryo's als verwaarloosbaar beschouwd mag worden, mits de aanbevelingen en procedures van de OIE met betrekking tot embryotransplantatie worden gevolgd, zijn de desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. 999/2001 gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1148/2014 van de Commissie (7).

(6)

Het in bijlage IV, deel A, bij Besluit 2010/470/EU vastgestelde model van gezondheidscertificaat voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten en het in bijlage IV, deel 2, bij Besluit 2010/472/EU vastgestelde model van gezondheidscertificaat voor de invoer van zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Unie moeten daarom worden gewijzigd om de voorschriften die zijn vastgelegd in Verordening (EG) nr. 999/2001, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 1148/2014, hierin over te nemen.

(7)

Daarnaast moeten ter voorkoming van onduidelijkheden in het in bijlage IV, deel A, bij Besluit 2010/470/EU vastgestelde model van gezondheidscertificaat voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten enkele verwijzingen naar Verordening (EG) nr. 999/2001 worden gewijzigd.

(8)

Bovendien is een preciezere formulering nodig voor het in bijlage IV, deel 2, bij Besluit 2010/472/EU vastgestelde model van gezondheidscertificaat voor de invoer van zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Unie, om duidelijk te maken dat de testregelingen voor epizoötische hemorragische ziekte (EHD) betrekking hebben op vrouwelijke donorschapen en -geiten.

(9)

De Besluiten 2010/470/EU en 2010/472/EU moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(10)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage IV bij Besluit 2010/470/EU wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

Bijlage IV bij Besluit 2010/472/EU wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 14 november 2014.

Voor de Commissie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

(2)  Besluit 2010/470/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 tot vaststelling van modellen van gezondheidscertificaten voor de handel binnen de Unie in sperma, eicellen en embryo's van paardachtigen, schapen en geiten en in eicellen en embryo's van varkens (PB L 228 van 31.8.2010, blz. 15).

(3)  Besluit 2010/472/EU van de Commissie van 26 augustus 2010 inzake de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Unie (PB L 228 van 31.8.2010, blz. 74).

(4)  Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1).

(5)  Verordening (EU) nr. 630/2013 van de Commissie van 28 juni 2013 tot wijziging van de bijlagen bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 179 van 29.6.2013, blz. 60).

(6)  Uitvoeringsbesluit 2013/470/EU van de Commissie van 20 september 2013 tot wijziging van de Besluiten 2010/470/EU en 2010/472/EU met betrekking tot de veterinairrechtelijke voorschriften wat scrapie betreft voor de handel in en de invoer van sperma, eicellen en embryo's van schapen en geiten in de Unie (PB L 252 van 24.9.2013, blz. 32).

(7)  Verordening (EU) nr. 1148/2014 van de Commissie van 28 oktober 2014 tot wijziging van de bijlagen II, VII, VIII, IX en X bij Verordening (EG) nr. 999/2001 van het Europees Parlement en de Raad houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrijding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (PB L 308 van 29.10.2014, blz. 66).


BIJLAGE I

In bijlage IV bij Besluit 2010/470/EU wordt deel A vervangen door:

„DEEL A

Model van gezondheidscertificaat IV A voor de handel binnen de Unie in zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten die na 31 augustus 2010 zijn gewonnen of geproduceerd overeenkomstig Richtlijn 92/65/EEG en worden verzonden door een erkend embryoteam/embryoproductieteam, dat de eicellen/embryo's heeft gewonnen/geproduceerd

Image

Image

Image


BIJLAGE II

In bijlage IV bij Besluit 2010/472/EU wordt deel 2 vervangen door:

„DEEL 2

Model van gezondheidscertificaat voor de invoer van zendingen eicellen en embryo's van schapen en geiten

Image

Image

Image

Image

Image