1.11.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 315/44


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 31 oktober 2014

betreffende de vaststelling van Universal Business Language versie 2.1 als referentie bij openbare aanbestedingen

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/771/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1025/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende Europese normalisatie, tot wijziging van de Richtlijnen 89/686/EEG en 93/15/EEG van de Raad alsmede de Richtlijnen 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG, 98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG en 2009/105/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Beschikking 87/95/EEG van de Raad en Besluit nr. 1673/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad (1), en met name artikel 13, lid 1,

Na raadpleging van het Europees multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie en sectorale deskundigen,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Normalisatie speelt een belangrijke rol bij de ondersteuning van de Europa 2020-strategie, zoals beschreven in de mededeling van de Commissie „Europa 2020: een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei” (2). Verschillende vlaggenschipinitiatieven van de Europa 2020-strategie benadrukken het belang van vrijwillige normalisatie in de markten voor producten en diensten teneinde de compatibiliteit en interoperabiliteit tussen diensten en producten te waarborgen, technische ontwikkelingen te stimuleren en innovatie te ondersteunen.

(2)

In de digitale samenleving worden normalisatieproducten onmisbaar om de interoperabiliteit tussen apparatuur, toepassingen, dataopslagplaatsen, diensten en netwerken te waarborgen. In de mededeling van de Commissie „Een strategische visie voor Europese normen: de duurzame groei van de Europese economie tussen nu en 2020 bevorderen en versnellen” (3) worden de specifieke omstandigheden van de normalisatie van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) erkend, waarbij ICT-oplossingen, -toepassingen en -diensten vaak worden ontwikkeld door wereldwijde ICT-fora en -consortia die zich tot leidende organisaties voor de ontwikkeling van ICT-normen hebben ontpopt.

(3)

Verordening (EU) nr. 1025/2012 heeft tot doel het Europese kader voor normalisatie te moderniseren en te verbeteren. Er wordt een systeem opgezet waarbij de Commissie kan besluiten tot vaststelling van de relevantste en meest algemeen aanvaarde technische ICT-specificaties die zijn afgegeven door een organisatie die geen Europese, internationale of nationale normalisatieorganisatie is. De mogelijkheid om het volledige scala van technische ICT-specificaties te gebruiken bij de aankoop van hardware, software en informatietechnologiediensten maakt interoperabiliteit mogelijk, kan helpen te voorkomen dat overheidsdiensten aan een bepaalde technologie vast komen te zitten en bevordert de concurrentie bij de levering van interoperabele ICT-oplossingen.

(4)

De technische ICT-specificaties die in aanmerking kunnen komen als referentie bij openbare aanbestedingen, moeten voldoen aan de voorschriften van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1025/2012. Het voldoen aan deze voorschriften geeft de overheden de zekerheid dat de technische ICT-specificaties zijn vastgesteld in overeenstemming met de beginselen van openheid, eerlijkheid, objectiviteit en non-discriminatie, die op het gebied van de normalisatie door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn erkend.

(5)

Na raadpleging van het Europese multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie dat is opgericht bij Besluit van de Commissie (4), aangevuld met andere vormen van raadpleging van sectorale deskundigen, moet het besluit om de ICT-specificaties vast te stellen, worden goedgekeurd.

(6)

Op 22 mei 2014 heeft het Europese multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie Universal Business Language versie 2.1 (UBL 2.1) geëvalueerd aan de hand van de voorschriften van bijlage II bij Verordening (EU) nr. 1025/2012 en heeft het een positief advies uitgebracht om UBL 2.1 als referentie bij openbare aanbestedingen vast te stellen. De evaluatie van UBL 2.1 is vervolgens ter raadpleging aan sectorale deskundigen voorgelegd, die ook een positief advies over de identificatie ervan hebben uitgebracht.

(7)

UBL 2.1 is ontwikkeld door de Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS, organisatie ter bevordering van gestructureerde informatiestandaarden) en is een gratis bibliotheek van standaarddocumenten voor elektronische bedrijfsvoering in Extensible Markup Language (XML). UBL 2.1 is ontworpen om rechtstreeks aan te sluiten op bestaande zakelijke, juridische, controle- en archiefbeheerpraktijken en in een standaardbedrijfskader te werken zoals ISO 15000 (ebXML) om een volledige, op standaarden gebaseerde infrastructuur te bieden waarmee de voordelen van de bestaande systemen voor elektronische gegevensuitwisseling (EDI) kunnen worden uitgebreid tot ondernemingen van alle grootten,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Universal Business Language versie 2.1, die is ontwikkeld door de Organization for the Advancement of Structured Information Standards, komt in aanmerking als referentie bij openbare aanbestedingen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 31 oktober 2014.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 316 van 14.11.2012, blz. 12.

(2)  COM(2010) 2020 final van 3 maart 2010.

(3)  COM(2011) 311 final van 1 juni 2011.

(4)  Besluit van de Commissie van 28 november 2011 tot oprichting van een Europees multi-stakeholderplatform inzake ICT-normalisatie (PB L 349 van 30.11.2011, blz. 4).