30.9.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 284/48


BESLUIT VAN DE RAAD

van 25 september 2014

houdende benoeming van een Brits lid in het Comité van de Regio's

(2014/683/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 305,

Gezien de voordracht van de Britse regering,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 22 december 2009 en 18 januari 2010 heeft de Raad Besluit 2009/1014/EU (1) en Besluit 2010/29/EU (2) houdende benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Comité van de Regio's voor de periode van 26 januari 2010 tot en met 25 januari 2015 vastgesteld. Op 11 maart 2014 is de heer Andrew LEWER bij Besluit 2014/C 74/01 van de Raad (3) tot lid benoemd tot en met 25 januari 2015.

(2)

Er is een zetel van lid vrijgekomen door het beëindigen van het mandaat van de heer Andrew LEWER,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Wordt benoemd tot lid van het Comité van de Regio's voor de resterende duur van de ambtstermijn, te weten tot en met 25 januari 2015:

mevrouw Ann STRIBLEY, Councillor.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 25 september 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

F. GUIDI


(1)  PB L 348 van 29.12.2009, blz. 22.

(2)  PB L 12 van 19.1.2010, blz. 11.

(3)  Besluit van de Raad van 11 maart 2014 houdende benoeming van vier Britse leden in het Comité van de Regio's (PB C 74 van 13.3.2014, blz. 1).