24.7.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 218/6


BESLUIT 2014/491/GBVB VAN DE RAAD

van 22 juli 2014

houdende wijziging van Besluit 2013/189/GBVB tot oprichting van een Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 42, lid 4,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 22 april 2013 Besluit 2013/189/GBVB (1) tot oprichting van een Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA) vastgesteld.

(2)

Besluit 2013/189/GBVB voorziet in een financieel referentiebedrag dat de uitgaven van de EVDA gedurende de eerste twaalf maanden na het sluiten van de financieringsovereenkomst, van 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014, moet dekken.

(3)

Op 25 maart 2014 heeft het bij Besluit 2013/189/GBVB ingestelde bestuur besloten dat de looptijd die gedekt wordt door de financieringsovereenkomst in overeenstemming moet worden gebracht met de jaarlijkse verslagperiode, die loopt van 1 januari tot en met 31 december, zodat met ingang van 2016 slechts één stel rekeningen vereist is.

(4)

Voor de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2015 moet daarom een nieuw financieel referentiebedrag worden vastgesteld.

(5)

Besluit 2013/189/GBVB moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 16, lid 2, van Besluit 2013/189/GBVB wordt vervangen door:

„2.   Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van het EVDA moet dekken gedurende de eerste twaalf maanden na de sluiting van de in lid 3 bedoelde financieringsovereenkomst bedraagt 535 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van de EVDA gedurende de periode van 1 augustus 2014 tot en met 31 december 2015 moet dekken, is 756 000 EUR.

Over de financiële referentiebedragen die de uitgaven van de EVDA voor de volgende perioden moeten dekken, wordt door de Raad besloten.”.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Brussel, 22 juli 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

C. ASHTON


(1)  Besluit 2013/189/GBVB van de Raad van 22 april 2013 tot oprichting van een Europese Veiligheids- en defensieacademie (EVDA) en houdende intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 2008/550/GBVB (PB L 112 van 24.4.2013, blz. 22).