13.6.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 174/42


BESLUIT 2014/349/GBVB VAN DE RAAD

van 12 juni 2014

tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (1), EULEX KOSOVO

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 28, artikel 42, lid 4, en artikel 43, lid 2,

Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De Raad heeft op 4 februari 2008 Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB vastgesteld (2).

(2)

Op 8 juni 2010 heeft de Raad Besluit 2010/322/GBVB (3) vastgesteld, waarbij Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB werd gewijzigd, en de duur van de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX KOSOVO) met een periode van twee jaar werd verlengd tot en met 14 juni 2012.

(3)

Op 6 juni 2012 heeft de Raad Besluit 2012/291/GBVB (4) vastgesteld, waarbij Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB werd gewijzigd, en de duur van EULEX KOSOVO met een periode van twee jaar werd verlengd tot en met 14 juni 2014.

(4)

Overeenkomstig de aanbevelingen in de strategische evaluatie die in 2014 is aangenomen, dient de duur van EULEX KOSOVO met nog eens twee jaar te worden verlengd.

(5)

De Raad heeft op 27 mei 2013 Besluit 2013/241/GBVB (5) vastgesteld, waarbij Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB werd gewijzigd, teneinde te voorzien in een nieuw financieel referentiebedrag dat de uitgaven dekt voor de periode van 15 juni 2013 tot en met 14 juni 2014. Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB moet worden gewijzigd om te voorzien in een nieuw financieel referentiebedrag voor de overgangsperiode van 15 juni 2014 tot en met 14 oktober 2014.

(6)

EULEX KOSOVO zal worden uitgevoerd in een mogelijk verslechterende situatie die de verwezenlijking van de doelstellingen van het externe optreden van de Unie als geformuleerd in artikel 21 van het Verdrag kan hinderen,

(7)

Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

a)

het volgende lid wordt ingevoegd:

„1 bis.   Het hoofd van de missie is de vertegenwoordiger van de missie. Het hoofd van de missie kan, onder zijn algemene verantwoordelijkheid, beheerstaken betreffende personeels- en financiële aangelegenheden delegeren aan personeelsleden van de missie.”;

b)

lid 5 wordt geschrapt;

c)

lid 9 wordt vervangen door:

„9.   Het hoofd van de missie zorgt ervoor dat EULEX KOSOVO in voorkomend geval nauw samenwerkt met de bevoegde Kosovaarse autoriteiten en belangrijke internationale actoren, zoals de NAVO/KFOR, de Unmik, de OVSE en derde staten die een rol spelen met betrekking tot de rechtsstaat in Kosovo.”.

2)

Artikel 9, lid 4, wordt vervangen door:

„4.   Alle personeelsleden vervullen hun plichten en handelen in het belang van de missie. Alle personeelsleden nemen de beveiligingsbeginselen en -minimumnormen in acht die zijn vastgesteld bij Besluit 2013/488/EU van de Raad (6).

(6)  Besluit 2013/488/EU van de Raad van 23 september 2013 betreffende de beveiligingsvoorschriften voor de bescherming van gerubriceerde EU-informatie (PB L 274 van 15.10.2013, blz. 1).”."

3)

Artikel 10, lid 3, wordt vervangen door:

„3.   De arbeidsvoorwaarden en de rechten en plichten van het internationale en het plaatselijke personeel worden neergelegd in contracten die moeten worden gesloten tussen EULEX KOSOVO en het betrokken personeelslid.”.

4)

Artikel 14, lid 7, wordt vervangen door:

„7.   Het hoofd van de missie zorgt voor de bescherming van gerubriceerde EU-gegevens overeenkomstig Besluit 2013/488/EU.”.

5)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 15 bis

Wettelijke regelingen

EULEX KOSOVO heeft de bevoegdheid diensten en leveringen aan te besteden, contracten en administratieve regelingen te sluiten, personeel in dienst te nemen, bankrekeningen te bezitten, eigendommen te verkrijgen of te vervreemden en haar schulden te vereffenen, en in rechte op te treden, zoals vereist om uitvoering te geven aan dit gemeenschappelijk optreden.”.

6)

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

a)

lid 1 wordt vervangen door:

„1.   Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van EULEX KOSOVO tot en met 14 oktober 2010 moet dekken, bedraagt 265 000 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van EULEX KOSOVO van 15 oktober 2010 tot en met 14 december 2011 moet dekken, bedraagt 165 000 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van EULEX KOSOVO van 15 december 2011 tot en met 14 juni 2012 moet dekken, bedraagt 72 800 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van EULEX KOSOVO van 15 juni 2012 tot en met 14 juni 2013 moet dekken, bedraagt 111 000 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van EULEX KOSOVO van 15 juni 2013 tot en met 14 juni 2014 moet dekken, bedraagt 110 000 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag dat de uitgaven van EULEX KOSOVO van 15 juni 2014 tot en met 14 oktober 2014 moet dekken, bedraagt 34 000 000 EUR.

Het financiële referentiebedrag voor de daaropvolgende periode voor EULEX KOSOVO wordt vastgesteld door de Raad.”;

b)

de leden 4 tot en met 6 worden vervangen door:

„4.   EULEX KOSOVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting van de missie. Daartoe ondertekent de missie een overeenkomst met de Commissie.

5.   EULEX KOSOVO is met ingang van 15 juni 2014 verantwoordelijk voor eventuele vorderingen en verplichtingen die uit de uitvoering van het mandaat voortvloeien, met uitzondering van vorderingen met betrekking tot ernstig wangedrag van het hoofd van de missie, waarvoor de verantwoordelijkheid op laatstgenoemde blijft rusten.

6.   De uitvoering van de financiële regelingen laat de bevelslijn zoals bepaald in de artikelen 7, 8 en 11 onverlet, en voldoet aan de operationele vereisten van de missie EULEX KOSOVO, met inbegrip van de verenigbaarheid van uitrusting en de interoperabiliteit van haar teams.

7.   De uitgaven komen voor financiering in aanmerking vanaf de datum waarop gemeenschappelijk optreden in werking treedt.”.

7)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

„Artikel 16 bis

Projectcel

1.   EULEX KOSOVO beschikt over een projectcel om projecten vast te stellen en uit te voeren. Op gebieden die verband houden met het mandaat van EULEX KOSOVO en ter bevordering van de doelstellingen ervan, zal EULEX KOSOVO, in voorkomend geval, de projecten die door de lidstaten en derde staten onder hun verantwoordelijkheid worden uitgevoerd, coördineren, faciliteren en van advies voorzien.

2.   EULEX KOSOVO is gemachtigd financiële bijdragen van de lidstaten of van derde staten aan te wenden voor de uitvoering van projecten die zijn aangemerkt als een consistente aanvulling op andere acties van de missie EULEX KOSOVO, op voorwaarde dat:

a)

het project is opgenomen in het financieel memorandum bij dit gemeenschappelijk optreden; of

b)

het project tijdens de duur van het mandaat op verzoek van het hoofd van de missie wordt geïntegreerd door middel van een wijziging van het financieel memorandum. EULEX KOSOVO sluit een regeling met de betrokken staten, waarin met name wordt vastgelegd welke specifieke procedures worden gevolgd voor de behandeling van klachten van derden betreffende schade die is opgelopen als gevolg van handelingen of nalatigheden van EULEX KOSOVO bij de besteding van de middelen die door deze staten ter beschikking zijn gesteld. In geen geval wordt de Unie of de HV door de bijdragende staten aansprakelijk gesteld voor handelingen of nalatigheden van EULEX KOSOVO in verband met de besteding van de middelen van die staten.

3.   Het PVC fiatteert de aanvaarding van een financiële bijdrage van derde staten voor de projectcel.”.

8)

In artikel 18 worden de leden 1 en 2 vervangen door:

„1.   De HV wordt hierbij gemachtigd gerubriceerde gegevens en documenten van de Europese Unie die ten behoeve van EULEX KOSOVO zijn opgesteld, overeenkomstig Besluit 2013/488/EU vrij te geven aan de Verenigde Naties, de NAVO/KFOR en aan derden die bij dit gemeenschappelijk optreden betrokken zijn, met inachtneming van de respectieve rubriceringsniveaus. Te dien einde zullen plaatselijke technische regelingen worden opgesteld.

2.   Indien er sprake is van een concrete en onmiddellijke operationele behoefte, is de HV voorts gemachtigd gerubriceerde gegevens en documenten van de EU tot op het niveau „RESTREINT UE/EU RESTRICTED” die ten behoeve van EULEX KOSOVO zijn opgesteld, overeenkomstig Besluit 2013/488/EU vrij te geven aan de bevoegde plaatselijke autoriteiten. In alle andere gevallen worden deze gegevens en documenten aan de bevoegde plaatselijke autoriteiten vrijgegeven volgens de toepasselijke procedures op het niveau van de samenwerking van deze autoriteiten met de EU.”.

9)

In artikel 20 wordt de tweede alinea vervangen door:

„Het verstrijkt op 14 juni 2016.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 12 juni 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

Y. MANIATIS


(1)  Deze benaming laat de standpunten over de status van Kosovo onverlet, en is in overeenstemming met Resolutie 1244/1999 van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.

(2)  Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB van de Raad van 4 februari 2008 inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO (PB L 42 van 16.2.2008, blz. 92).

(3)  Besluit 2010/322/GBVB van de Raad van 8 juni 2010 tot wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO (PB L 145 van 11.6.2010, blz. 13).

(4)  Besluit 2012/291/GBVB van de Raad van 5 juni 2012 tot wijziging en verlenging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO (PB L 146 van 6.6.2012, blz. 46).

(5)  Besluit 2013/241/GBVB van de Raad van 27 mei 2013 tot wijziging van Gemeenschappelijk Optreden 2008/124/GBVB inzake de rechtsstaatmissie van de Europese Unie in Kosovo, EULEX KOSOVO (PB L 141 van 28.5.2013, blz. 47).