30.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 128/61


BESLUIT VAN DE RAAD

van 14 april 2014

inzake de ondertekening, namens de Europese Unie, van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang

(2014/243/EU)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 16 juli 1999 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om in het kader van de Raad van Europa, namens de Europese Gemeenschap, te onderhandelen over een verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang.

(2)

Het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang („het verdrag”) werd op 24 januari 2001 door de Raad van Europa vastgesteld.

(3)

Het verdrag schept een regelgevingskader dat nagenoeg identiek is aan dat in Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad (1).

(4)

Het verdrag is op 1 juli 2003 in werking getreden en staat open voor ondertekening door de Unie.

(5)

De ondertekening van het verdrag zou ertoe kunnen bijdragen dat soortgelijke bepalingen als die van Richtlijn 98/84/EG ook buiten de grenzen van de Unie van toepassing zijn, en dat een voor het gehele Europese continent geldend recht inzake diensten gebaseerd op voorwaardelijke toegang wordt ingesteld.

(6)

Het verdrag dient, namens de Unie, te worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Er wordt namens de Unie machtiging verleend voor de ondertekening van het Europees Verdrag betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (2), onder voorbehoud van de sluiting van het verdrag.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt, namens de Unie, gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om het verdrag te ondertekenen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te Luxemburg, 14 april 2014.

Voor de Raad

De voorzitter

A. TSAFTARIS


(1)  Richtlijn 98/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 1998 betreffende de rechtsbescherming van diensten gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang (PB L 320 van 28.11.1998, blz. 54).

(2)  De tekst van dit verdrag is bekendgemaakt in PB L 336 van 20.12.2011, blz. 2.