15.2.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 45/24


UITVOERINGSBESLUIT VAN DE COMMISSIE

van 13 februari 2014

tot wijziging van Beschikking 93/195/EEG wat betreft veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer naar Mexico, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties en tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens over Mexico in de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 692)

(Voor de EER relevante tekst)

(2014/86/EU)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, bij Richtlijn 90/425/EEG geldt (1), en met name artikel 17, lid 3, onder a),

Gezien Richtlijn 2009/156/EG van de Raad van 30 november 2009 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van paardachtigen en de invoer van paardachtigen uit derde landen (2), en met name artikel 12, leden 1 en 4, en artikel 19, inleidende zin en onder a) en b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Richtlijn 2009/156/EG worden veterinairrechtelijke voorschriften vastgesteld voor de invoer in de Unie van levende paardachtigen. Overeenkomstig artikel 13, lid 1, onder a), is een van de voorwaarden voor het toestaan van de invoer van paardachtigen in de Unie dat het derde land sedert twee jaar vrij is van Venezolaanse paardenencefalomyelitis.

(2)

Beschikking 93/195/EEG van de Commissie (3) voorziet in modellen van gezondheidscertificaten voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties.

(3)

Beschikking 2004/211/EG van de Commissie (4) stelt een lijst vast van derde landen of delen daarvan waar regionaliseringsmaatregelen van toepassing zijn, waaruit de lidstaten de invoer van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s daarvan moeten toestaan. Die lijst is opgenomen in bijlage I bij die beschikking.

(4)

Uitvoeringsbesluit 2013/167/EU van de Commissie (5) tot wijziging van de lijst van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG bepaalt dat de tijdelijke toelating van geregistreerde paarden, het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties, de invoer van geregistreerde paardachtigen of van als fok- en gebruiksdier gehouden paardachtigen en de invoer van sperma, eicellen en embryo’s van paarden thans niet is toegestaan.

(5)

De Commissie heeft een door de Franse bevoegde instanties uitgevoerde risicobeoordeling ontvangen betreffende het opnieuw binnenbrengen van paarden waarvan de tijdelijke uitvoer naar Mexico-City (Mexico) is gepland. Die beoordeling bevat uitvoerige details over de bioveiligheidsmaatregelen die het Théâtre équestre Zingaro treft ter bescherming van de gezondheidsstatus van zijn paarden tijdens hun verblijf in Mexico-City alsook de quarantainemaatregelen die de Franse bevoegde instanties opleggen bij de terugkeer van de paarden.

(6)

Gelet op de mate van veterinair toezicht, de overeengekomen routinegezondheidscontroles en de afscheiding van paardachtigen met een lagere gezondheidsstatus, is het mogelijk specifieke veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering vast te stellen voor het opnieuw binnenbrengen van deze paarden na tijdelijke uitvoer voor een periode van minder dan 90 dagen met het oog op deelneming aan specifieke culturele manifestaties in de paardensector in Mexico-City.

(7)

Beschikking 93/195/EEG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)

Aangezien de maatregelen waarin dit besluit voorziet, uitsluitend betrekking hebben op een regio op grote hoogte en tijdens het droge en gematigde winterseizoen met een verminderd risico op door vectoren overgedragen vesiculeuze stomatitis of bepaalde subtypes van Venezolaanse paardenencefalomyelitis, moet het opnieuw binnenbrengen van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties na tijdelijke uitvoer voor een periode van minder dan 90 dagen naar het Hoofdstedelijk gebied Mexico-City, een regio waarin Venezolaanse paardenencefalomyelitis sedert meer dan twee jaar niet is gerapporteerd, worden toegestaan.

(9)

De vermelding voor dat derde land in bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG moet daarom worden gewijzigd.

(10)

Besluit 2004/211/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(11)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Beschikking 93/195/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 1 wordt het volgende streepje ingevoegd:

„—

voor zover het paarden betreft die aan specifieke culturele manifestaties in het Hoofdstedelijk gebied Mexico-City hebben deelgenomen, aan de eisen van het gezondheidscertificaat dat is opgesteld overeenkomstig het in bijlage X bij deze beschikking vastgestelde model, voldoen.”.

2)

Een nieuwe bijlage X wordt toegevoegd, zoals vastgesteld in bijlage I bij dit besluit.

Artikel 2

Bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij dit besluit.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 februari 2014.

Voor de Commissie

Tonio BORG

Lid van de Commissie


(1)  PB L 268 van 14.9.1992, blz. 54.

(2)  PB L 192 van 23.7.2010, blz. 1.

(3)  Beschikking 93/195/EEG van de Commissie van 2 februari 1993 inzake veterinairrechtelijke voorschriften en veterinaire certificering voor het opnieuw binnenbrengen, na tijdelijke uitvoer, van geregistreerde paarden voor wedrennen, wedstrijden en culturele manifestaties (PB L 86 van 6.4.1993, blz. 1).

(4)  Beschikking 2004/211/EG van de Commissie van 6 januari 2004 tot vaststelling van de lijst van derde landen en delen van hun grondgebied waaruit de lidstaten de invoer toestaan van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden en tot wijziging van de Beschikkingen 93/195/EEG en 94/63/EG (PB L 73 van 11.3.2004, blz. 1).

(5)  Uitvoeringsbesluit 2013/167/EU van de Commissie van 3 april 2013 tot wijziging van bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wat betreft de gegevens voor Mexico in de lijst van derde landen en delen daarvan waaruit de invoer in de Unie van levende paardachtigen en sperma, eicellen en embryo’s van paarden is toegestaan (PB L 95 van 5.4.2013, blz. 19).


BIJLAGE I

„BIJLAGE X

Image

Image


BIJLAGE II

In bijlage I bij Beschikking 2004/211/EG wordt de vermelding voor Mexico vervangen door:

„MX

Mexico

MX-0

Het hele land

D

 

MX-1

Hoofdstedelijk gebied Mexico-City

D

X

Geldig tot en met 15 april 2014”.