22.11.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 335/22


BESLUIT VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 15 oktober 2014

houdende de tenuitvoerlegging van het derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties

(ECB/2014/40)

(2014/828/EU)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, inzonderheid het eerste streepje van artikel 127, lid 2,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid het tweede streepje van artikel 12.1, in samenhang met het eerste streepje van artikel 3.1 en artikel 18.1,

Overwegende:

(1)

Overeenkomstig artikel 18.1 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank (hierna: de „statuten van het ESCB”) mag de Europese Centrale Bank (ECB), samen met nationale centrale banken van de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna: de „NCB's”), op de financiële markten opereren, onder andere door de rechtstreekse aan- en verkoop van verhandelbaar papier.

(2)

Op 4 september 2014 heeft de Raad van bestuur besloten dat een nieuw programma voor de aankoop van gedekte obligaties (hierna: het „CBPP3”) opgestart moet worden. Naast het ABS-aankoopprogramma (ABSPP) en de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO's) (1), zal het CBPP3 de doorwerking van het monetaire beleid verder versterken, kredietverlening aan de eurogebiedeconomie bevorderen, positieve doorwerking naar andere markten bewerkstelligen en, ten gevolge daarvan, de monetairebeleidskoers van de ECB ontspannen, en ertoe bijdragen dat de inflatie de 2 % weer zal naderen.

(3)

De rechtstreekse aankoop van in aanmerking komende gedekte obligaties door de centrale banken van het Eurosysteem krachtens het CBPP3 moet overeenkomstig dit besluit uniform en gedecentraliseerd ten uitvoer gelegd worden,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Invoering en toepassingsgebied van de rechtstreekse aankoop van gedekte obligaties

Het Eurosysteem voert bij deze het CBPP3 in op basis waarvan de centrale banken van het Eurosysteem in aanmerking komende gedekte obligaties aankopen zoals bedoeld in artikel 2. Krachtens het CBPP3 kan een centrale bank van het Eurosysteem in aanmerking komende gedekte obligaties aankopen van in aanmerking komende wederpartijen in de primaire en de secondaire markt, zulks overeenkomstig de geschiktheidscriteria van artikel 3.

Artikel 2

Geschiktheidscriteria voor gedekte obligaties

Gedekte obligaties die in aanmerking komen voor monetairebeleidstransacties overeenkomstig paragraaf 6.2.1 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14 (2) en bovendien voldoen aan de voorwaarden om aanvaard te worden als onderpand voor eigen gebruik, zoals bedoeld in paragraaf 6.2.3.2 (vijfde alinea) van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14, en zijn uitgegeven door kredietinstellingen met rechtspersoonlijkheid in het eurogebied, komen in aanmerking voor directe aankoop uit hoofde van het CBPP3. Multi-cédulas die in aanmerking komen voor monetairebeleidstransacties overeenkomstig paragraaf 6.2.1 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14 en die worden uitgegeven door SPV's met rechtspersoonlijkheid in het eurogebied, komen in aanmerking voor directe aankoop uit hoofde van CBPP3.

De bovengenoemde gedekte obligaties komen in aanmerking voor directe aankopen uit hoofde van CBPP3, mits zij voldoen aan de volgende aanvullende eisen:

1.

Een minimum first-bestkredietbeoordeling van kredietkwaliteitsstap 3 (CQS3, momenteel equivalent aan een externe kredietbeoordelingsinstellingsrating (EKBI) of „BBB-” of equivalent), toegekend door minstens een van de EKBI's die zijn aanvaard binnen het Eurosysteemkredietbeoordelingskader (ECAF), is van toepassing.

2.

Van toepassing is een 70 %-aandelenlimiet per internationaal effectenidentificatienummer voor gezamenlijke deelnemingen uit hoofde van het eerste (3) en tweede (4) aankoopprogramma voor gedekte obligaties (het CBPP1 en CBPP2, respectievelijk) en het CBPP3 en de overige deelnemingen van centrale banken van het Eurosysteem.

3.

Gedekte obligaties luiden in euro en worden in het eurogebied aangehouden en afgewikkeld.

4.

Gedekte obligaties die zijn uitgegeven door voor Eurosysteemkrediettransacties geschorste instellingen zijn uitgesloten van aankopen uit hoofde van het CBPP3, zulks voor de duur van hun schorsing.

5.

Voor gedekte obligaties die thans in Cyprus en Griekenland geen CQS3-rating hebben, is een minimumactivarating vereist op het niveau van de maximaal haalbare rating voor gedekte obligaties zoals vastgesteld door de respectieve EKBI voor de jurisdictie, zulks zolang de Eurosysteemminimumkwaliteitsdrempel niet wordt toegepast in de onderpandbeleenbaarheidsvereisten voor door de Griekse of Cypriotische regeringen (krachtens artikel 8, lid 2 van Richtsnoer ECB/2014/31 (5)), uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldinstrumenten, en tevens geldt een 30 %-effectenemissielimiet per internationaal effectenidentificatienummer die van toepassing zou zijn op de gezamenlijke deelnemingen van de CBPP1, CBPP2, CBPP3 en overige deelnemingen van centrale banken van het Eurosysteem, mits de gedekte obligaties voldoen aan de volgende aanvullende vereisten om risico-equivalentie te realiseren:

a)

maandelijkse rapportage aangaande de coverpoolkenmerken, waaronder loonniveaugegevens, aan de NCB van het vestigingsland van de emittent, alsook structurele programmakenmerken en emittenteninformatie; het rapportagesjabloon stelt de betrokken NCB beschikbaar aan de wederpartijen;

b)

25 % geoormerkte minimum extra zekerheidsstelling; de bepalingen voor de berekening van de geoormerkte extra zekerheidsstelling stelt de betrokken NCB beschikbaar aan de wederpartijen;

c)

valutahedges met wederpartijen met een BBB-rating of hoger voor niet in euro luidende vorderingen die deel uitmaken van de coverpool van het programma dan wel, bij wijze van alternatief, minstens 95 % van de activa luiden in euro, en

d)

de kredietvorderingen in de coverpool zijn vorderingen op in het eurogebied gevestigde debiteuren.

6.

Door hun emittent aangehouden gedekte obligaties komen in aanmerking voor aankoop uit hoofde van het CBPP3, mits deze voldoen aan de hierboven uiteengezette geschiktheidscriteria.

Artikel 3

In aanmerking komende wederpartijen

De volgende partijen zijn in aanmerking komende wederpartijen voor het CBPP3, zowel voor directe transacties en voor effenuitleningstransacties met gedekte obligaties die worden aangehouden in de CBPP3-Eurosysteemportefeuilles: a) binnenlandse wederpartijen die deelnemen aan de monetairebeleidstransacties van het Eurosysteem zoals omschreven in paragraaf 2.1 van bijlage I bij Richtsnoer ECB/2011/14; en b) andere wederpartijen die een centrale bank van het Eurosysteem gebruikt voor de investeringen van haar in euro luidende beleggingsportefeuilles, waaronder niet-eurogebiedwederpartijen die werkzaam zijn op het gebied van gedekte obligaties.

Artikel 4

Slotbepaling

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op de bekendmaking ervan op de ECB-website.

Gedaan te Frankfurt am Main, 15 oktober 2014.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  Besluit ECB/2014/34 van 29 juli 2014 betreffende met gerichte langerlopende herfinancieringstransacties verband houdende maatregelen (PB L 258 van 29.8.2014, blz. 11).

(2)  Richtsnoer ECB/2011/14 van 20 september 2011 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1).

(3)  Besluit ECB/2009/16 van 2 juli 2009 houdende de tenuitvoerlegging van het programma voor de aankoop van gedekte obligaties (PB L 175 van 4.7.2009, blz. 18).

(4)  Besluit ECB/2011/17 van 3 november 2011 houdende de tenuitvoerlegging van het tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties (PB L 297 van 16.11.2011, blz. 70).

(5)  Richtsnoer ECB/2014/31 van 9 juli 2014 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9. (PB L 240 van 13.8.2014, blz. 28).