19.3.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 80/6


Verklaring van de Commissie

2014/C 80/03

Hierbij verklaart de Commissie dat zij voornemens is het vervoersgedeelte van de Connecting Europe Facility ten uitvoer te leggen overeenkomstig de indicatieve bedragen voor elke financieringsprioriteit, zoals vermeld in de mededeling van de Commissie (COM(2013) 940) (1), onverminderd de flexibiliteit die nodig is voor de tenuitvoerlegging van de begroting.

De indicatieve bedragen kunnen worden herzien na de halftijdse evaluatie van de Connecting Europe Facility, die uiterlijk op 31 december 2017 moet zijn uitgevoerd, zoals bepaald in artikel 27, lid 1, van de verordening betreffende de Connecting Europe Facility (2).


(1)  Mededeling van de Commissie „Bouw van het kernvervoersnet: kernnetwerkcorridors en de Connecting Europe Facility” COM(2013) 940.

(2)  Verordening (EU) nr. 1316/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 913/2010 en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 680/2007 en (EU) nr. 67/2010 (PB L 348 van 20.12.2013).