28.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 354/86


VERORDENING (EU) Nr. 1385/2013 VAN DE RAAD

van 17 december 2013

tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 850/98 en (EG) nr. 1224/2009, en Verordeningen (EG) nr. 1069/2009, (EU) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad in verband met de wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 349,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Parlement (1),

Na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (2),

Na raadpleging van het Comité van de Regio's,

Handelend volgens de een bijzondere wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Besluit 2012/419/EU van de Europese Raad (3), heeft de Europese Raad de status van Mayotte ten aanzien van de Unie met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Bijgevolg zal Mayotte vanaf deze datum niet langer een land of gebied overzee zijn, maar een ultraperifeer gebied in de zin van artikel 349 en artikel 355, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Naar aanleiding van deze wijziging in de rechtspositie van Mayotte zal met ingang van 1 januari 2014 het recht van de Unie van toepassing zijn op Mayotte. Het is wenselijk te voorzien in bepaalde specifieke maatregelen die gerechtvaardigd zijn door de bijzondere structurele sociale en economische situatie van Mayotte op een aantal gebieden, die wordt bemoeilijkt door de grote afstand, het insulaire karakter, de kleine oppervlakte en het moeilijke reliëf en klimaat.

(2)

Op het gebied van visserij en diergezondheid moeten de volgende verordeningen worden gewijzigd.

(3)

Wat betreft Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad (4): de wateren rond Mayotte als nieuwe ultraperifere regio moeten worden opgenomen in het toepassingsgebied van deze verordening en het gebruik van ringzegens ten aanzien van scholen van tonijn en aanverwante vissoorten binnen de zone van 24 mijl vanaf de basislijnen van het eiland moet worden verboden teneinde de scholen grote trekkende vissen in de buurt van het eiland Mayotte in stand te houden.

(4)

Wat betreft Verordening (EU) nr. 1379/2013 van het Europees Parlement en de Raad (5): wegens de zeer versnipperde en onderontwikkelde afzetregelingen van Mayotte zou de toepassing van de regels inzake de etikettering van visserijproducten voor de kleinhandelaren een belasting met zich meebrengen die niet in verhouding staat tot de informatie die aan de consument zal worden verstrekt. Het is derhalve wenselijk te voorzien in een tijdelijke afwijking van de regels inzake de etikettering van visserijproducten die voor verkoop in het klein aan de eindverbruiker in Mayotte worden aangeboden.

(5)

Wat betreft Verordening (EU) nr. 1380/2013 van het Europees Parlement en de Raad (6) moeten er specifieke maatregelen worden ingevoerd met betrekking tot de vangstcapaciteit en het vissersvlootregister

(6)

Er is een groot deel van de vloot dat de Franse vlag voert en vanuit het Franse departement Mayotte opereert, samengesteld uit vaartuigen met een lengte van minder dan 10 meter. Deze vaartuigen bevinden zich verspreid rond het eiland, hebben geen specifieke aanlandingsplaats en moeten nog steeds worden geïdentificeerd, gemeten en uitgerust met minimale veiligheidsvoorzieningen om te kunnen worden opgenomen in het register van vissersvaartuigen van de Unie. Bijgevolg zal Frankrijk niet in staat zijn om het register tegen 31 december 2021 te voltooien. Frankrijk moet evenwel een voorlopig vlootregister bijhouden en voor een minimale identificatie van de vaartuigen uit dit segment zorgen om te voorkomen dat het aantal informele vissersvaartuigen toeneemt.

(7)

Gezien het feit dat Frankrijk bij de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) een ontwikkelingsplan heeft ingediend waarin de indicatieve omvang van de vloot van Mayotte en de verwachte evolutie van de onderontwikkelde vloot van mechanische beugschepen korter dan 23 meter en vaartuigen die met de ringzegen vissen met basis in Mayotte als zijn nieuwe ultraperifere regio wordt beschreven, en dat geen enkele overeenkomstsluitende partij van de IOTC, met inbegrip van de Unie, daartegen bezwaar heeft gemaakt, is het voor kleinere vaartuigen evenwel dienstig om de referentieniveaus van dit plan te gebruiken als maxima voor de capaciteit van de in Mayotte geregistreerde vloot van mechanische beugschepen korter dan 23 meter en vaartuigen die met de ringzegen vissen In afwijking van de algemeen toepasselijke EU-voorschriften moet, vanwege de huidige bijzondere sociale en economische omstandigheden van Mayotte, voldoende tijd worden uitgetrokken om Frankrijk in staat te stellen de capaciteit van het onderontwikkelde deel van zijn vloot van kleinere vaartuigen tot 2025 uit te breiden.

(8)

Wat betreft Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad (7): het zij opgemerkt dat Mayotte niet over de industriële capaciteit beschikt om dierlijke bijproducten te verwerken. Het is derhalve wenselijk Frankrijk een periode van vijf jaar toe te kennen om de infrastructuur op te bouwen die nodig is om, met volledige inachtneming van Verordening (EG) nr. 1069/2009, dierlijke bijproducten in Mayotte te kunnen identificeren, hanteren, vervoeren, behandelen en verwijderen.

(9)

Wat betreft Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad (8): het blijkt dat Frankrijk niet in staat zal zijn om tegen de datum waarop Mayotte een ultraperifeer gebied wordt, te voldoen aan alle controleverplichtingen van de Unie voor het segment "Mayotte". Pelagische en demersale soorten. Lengte < 10 m" van de vloot van Mayotte. De vaartuigen van dit segment, die zich verspreid rond het eiland bevinden, hebben geen specifieke aanlandingsplaatsen en moeten nog steeds worden geïdentificeerd. Bovendien moeten vissers en controleurs worden opgeleid en moet de geschikte administratieve en materiële infrastructuur worden opgebouwd. Het is daarom noodzakelijk om, ten aanzien van dit segment van de vloot, te voorzien in een tijdelijke afwijking van bepaalde regels inzake de controle van vissersvaartuigen, alsmede van hun kenmerken, hun activiteiten op zee, hun vistuig en hun vangsten, in elk stadium van het vaartuig tot de markt. Om ten minste enkele van de belangrijkste doelstellingen van Verordening (EG) nr. 1224/2009 te bereiken, moet Frankrijk evenwel een nationale controleregeling vaststellen zodat het de activiteiten van dit segment van de vloot kan controleren en monitoren, en het kan voldoen aan de internationale rapportageverplichtingen van de Unie.

(10)

Verordeningen (EG) nr. 850/98, (EG) nr. 1069/2009, (EG) nr. 1224/2009, (EU) nr. 1379/2013 en (EU) nr. 1380/2013 moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EG) nr. 850/98

Verordening (EG) nr. 850/98 wordt als volgt gewijzigd:

1)

Artikel 2, lid 1, onder h), wordt vervangen door:

"h)

Gebied 8:

Alle wateren voor de kust van de Franse departementen Réunion en Mayotte die onder de soevereiniteit of de jurisdictie van Frankrijk vallen.".

2)

Het volgende artikel wordt ingevoegd:

"Artikel 34 nonies

Beperkingen op de visserij in de 24-mijlszone rond Mayotte

Het is vaartuigen verboden in de zone van 24 mijl gemeten vanaf de basislijnen vanwaar de territoriale wateren worden gemeten, van de kusten van Mayotte, als ultraperiferio regio in de zin van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, ten aanzien van scholen van tonijn en aanverwante soorten ringzegens te gebruiken.".

Artikel 2

Wijziging in Verordening (EU) nr. 1379/2013

In artikel 35 van Verordening (EU) nr. 1379/2013 wordt het volgende lid 6 ingevoegd:

"6.   Tot 31 december 2021 gelden de leden 1, 2 en 3 niet voor producten die voor verkoop in het klein worden aangeboden aan de eindverbruiker in Mayotte als ultraperifere regio in de zin van artikel 349 VWEU.".

Artikel 3

Wijziging in Verordening (EU) nr. 1380/2013

Verordening (EU) nr. 1380/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 23 wordt het volgende lid toegevoegd:

"4.   In afwijking van lid 1 is Frankrijk, tot en met 31 december 2025, gemachtigd om nieuwe capaciteit toe te voegen aan de diverse segmenten in Mayotte, als ultraperiferio regio in de zin van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "Mayotte"), als bedoeld in bijlage II, zonder daarvoor een gelijkwaardige capaciteit te moeten onttrekken.".

2)

Aan artikel 36 worden de volgende leden toegevoegd:

"5.   In afwijking van lid 1 is Frankrijk tot en met 31 december 2021 vrijgesteld van de verplichting om in zijn register van de vissersvaartuigen van de Unie vaartuigen op te nemen met een lengte over alles van minder tien meter die opereren vanuit Mayotte.

6.   Tot en met 31 december 2021 houdt Frankrijk een voorlopig register bij van de vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan tien meter die vanuit Mayotte opereren. Dit register bevat voor elk vaartuig ten minste de naam, de lengte over alles en een identificatiecode. Vaartuigen die in het voorlopig register zijn opgenomen, worden beschouwd als in Mayotte geregistreerde vaartuigen.".

3)

De vermeldingen ten aanzien van Mayotte, opgenomen in de bijlage bij deze verordening, worden ingevoegd in de tabel in bijlage II van Verordening (EU) nr. 1380/2013, na de vermelding "Guadeloupe: pelagische soorten. I >12 m".

Artikel 4

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1069/2009

In Verordening (EG) nr. 1069/2009 komt artikel 56 als volgt te luiden:

"Artikel 56

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing vanaf 4 maart 2011.

Artikel 4 is echter van toepassing op Mayotte als ultraperifere regio in de zin van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "Mayotte") met ingang van 1 januari 2021. Dierlijke bijproducten en afgeleide producten die vóór 1 januari 2021 in Mayotte zijn geproduceerd, worden verwijderd in overeenstemming met artikel 19, lid 1, onder b), van deze verordening.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.".

Artikel 5

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1224/2009

In Verordening (EG) nr. 1224/2009 wordt het volgende artikel ingevoegd:

"Artikel 2 bis

Toepassing van de controleregeling van de Unie op bepaalde segmenten van de vloot voor Mayotte als ultraperifere regio

1.   Tot en met 31 december 2021 zijn artikel 5, lid 3, en de artikelen 6, 8, 41, 56, 58 tot en met 62, 66, 68 en 109 niet van toepassing op Frankrijk wat betreft vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 10 meter die opereren vanuit Mayotte als ultraperifere regio in de zin van artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna "Mayotte"), hun activiteiten en hun vangsten.

2.   Tegen 30 september 2014 stelt Frankrijk een vereenvoudigde en voorlopige controleregeling vast die van toepassing is op vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 10 meter die vanuit Mayotte opereren. Die regeling omvat elementen betreffende de volgende onderwerpen:

a)

kennis van vangstcapaciteit;

b)

toegang tot de wateren van Mayotte;

c)

nakoming van verplichtingen tot aangifte;

d)

aanwijzing van de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de controleactiviteiten;

e)

maatregelen om ervoor te zorgen dat handhaving op vaartuigen van meer dan tien meter lengte op niet-discriminerende wijze verloopt.

Tegen 30 september 2020 legt Frankrijk de Commissie een actieplan voor waarin de te nemen maatregelen worden uiteengezet om ervoor te zorgen dat Verordening (EG) nr. 1224/2009 met ingang van 1 januari 2022 volledig ten uitvoer wordt gelegd ten aanzien van vissersvaartuigen met een lengte over alles van minder dan 10 meter die vanuit Mayotte opereren. Frankrijk en de Commissie zullen overleg plegen in verband met het actieplan. Frankrijk neemt alle nodige maatregelen om dat actieplan uit te voeren.".

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 december 2013.

Voor de Raad

De voorzitter

L. LINKEVIČIUS


(1)  Advies van 12 december 2013 ( nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

(2)  PB C 341 van 21.11.2013, blz. 97.

(3)  Besluit 2012/419/EU van de Europese Raad van 11 juli 2012 houdende wijziging van de status van Mayotte ten aanzien van de Europese Unie (PB L 204 van 31.7.2012, blz. 131).

(4)  Verordening (EG) nr. 850/98 van de Raad van 30 maart 1998 voor de instandhouding van de visbestanden via technische maatregelen voor de bescherming van jonge exemplaren van mariene organismen (PB L 125 van 27.4.1998, blz. 1).

(5)  Zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad.

(6)  Zie bladzijde 22 van dit Publicatieblad.

(7)  Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1).

(8)  Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008, (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1).


BIJLAGE

MAXIMALE VANGSTCAPACITEITEN VOOR VISSERSVLOTEN GEREGISTREERD IN MAYOTTE ALS ULTRAPERIFERE REGIO IN DE ZIN VAN ARTIKEL 349 VWEU

Mayotte. Zegenvisserijvaartuigen

13 916 (1)

24 000 (1)

Mayotte.

Mechanische beugschepen < 23 m

2 500 (1)

8 500 (1)

Mayotte.

Demersale en pelagische soorten. Vaartuigen < 10 m

p.m. (2)

p.m. (2)


(1)  Volgens het op 7 januari 2011 bij de Commissie voor de tonijnvisserij in de Indische Oceaan (IOTC) ingediende ontwikkelingsplan.

(2)  De maxima worden in deze tabel opgenomen zodra zij beschikbaar zijn, en uiterlijk op 31 december 2025.