11.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 332/14


VERORDENING (EU) Nr. 1283/2013 VAN DE COMMISSIE

van 10 december 2013

houdende rectificatie van de Franse versie van Verordening (EG) nr. 865/2006 houdende gedetailleerde uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (1), en met name artikel 19, leden 2, 3 en 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In de Franse versie van bijlage VII bij Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie van 4 mei 2006 houdende gedetailleerde uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (2) is een fout geslopen. De fout, die geen invloed heeft op de geldigheid van vergunningen en certificaten of aanvragen voor vergunningen en certificaten, betreft de code die is toegewezen aan de omschrijving van het specimen „Kaviaar”.

(2)

Verordening (EG) nr. 865/2006 moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Betreft alleen de Franse versie.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 10 december 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1.

(2)  PB L 166 van 19.6.2006, blz. 1.