30.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 320/20


VERORDENING (EU) Nr. 1223/2013 VAN DE COMMISSIE

van 29 november 2013

houdende verlaging in 2013 en de daaropvolgende jaren van het aan Polen toegewezen quotum voor de zalmvisserij in de ICES-deelsectoren 22-31 wegens overbevissing in 2012

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1224/2009 van de Raad van 20 november 2009 tot vaststelling van een communautaire controleregeling die de naleving van de regels van het gemeenschappelijk visserijbeleid moet garanderen, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 847/96, (EG) nr. 2371/2002, (EG) nr. 811/2004, (EG) nr. 768/2005, (EG) nr. 2115/2005, (EG) nr. 2166/2005, (EG) nr. 388/2006, (EG) nr. 509/2007, (EG) nr. 676/2007, (EG) nr. 1098/2007, (EG) nr. 1300/2008 en (EG) nr. 1342/2008 en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 2847/93, (EG) nr. 1627/94 en (EG) nr. 1966/2006 (1), en met name artikel 105, leden 1 en 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EU) nr. 1256/2011 van de Raad (2) was aan Polen voor 2012 een quotum voor Atlantische zalm in de EU-wateren van de ICES-deelsectoren 22-31 toegewezen.

(2)

Bij kruiscontroles van de gegevens die werden geregistreerd en gemeld tijdens geïnspecteerde en niet-geïnspecteerde visreizen, heeft de Commissie in de Poolse gegevens over de zalmvisserij in 2012 onregelmatigheden geconstateerd. Deze onregelmatigheden in de kennisgeving betreffende de samenstelling van de vangst werden bevestigd door verschillende in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1224/2009 in Polen uitgevoerde audit- en verificatiebezoeken. Op basis van het verzamelde bewijs kan de Commissie vaststellen dat deze lidstaat zijn quotum voor zalm in 2012 heeft overschreden met 1776 stuks.

(3)

Overeenkomstig artikel 105, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 moet de Commissie, wanneer zij vaststelt dat een lidstaat de hem toegewezen vangstquota heeft overschreden, de toekomstige vangstquota van die lidstaat verlagen.

(4)

In artikel 105, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 is vastgesteld dat de verlagingen op het quotum het volgende jaar of de volgende jaren worden toegepast.

(5)

Ter compensatie van deze overbevissing moeten verlagingen worden toegepast op het aan Polen toegewezen quotum voor Atlantische zalm in 2013. De overbevissing wordt door de Commissie gekwantificeerd op minder dan 100 ton. Overeenkomstig artikel 105, lid 2, laatste zin, dient bijgevolg geen vermenigvuldigingsfactor te worden toegepast op de verlaging.

(6)

Indien het quotum van 2013 op het ogenblik van de inwerkingtreding van deze verordening echter reeds in die mate is opgebruikt dat het niet mogelijk is de verlaging in haar geheel op dat quotum toe te passen, worden de resterende hoeveelheden in overeenstemming met de richtsnoeren van de Commissie voor de verlaging van quota op grond van artikel 105, leden 1, 2 en 5, van Verordening (EG) nr. 1224/2009 (3) in mindering gebracht op het quotum voor Atlantische zalm dat aan deze lidstaat in 2014 kan worden toegekend,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Het bij Verordening (EU) nr. 1256/2011 aan Polen in 2013 toegewezen vangstquotum voor Atlantische zalm (Salmo salar) in de uniale wateren van de ICES-deelsectoren 22-31 wordt verlaagd zoals aangegeven in de bijlage.

Artikel 2

Indien de verlagingen die in het kader van artikel 1 moeten worden toegepast, hoger zijn dan het nog beschikbare quotum en niet geheel kunnen worden toegepast in 2013, worden de overblijvende hoeveelheden in mindering gebracht op het quotum voor Atlantische zalm (Salmo salar) in de uniale wateren van de ICES-deelsectoren 22-31 dat in 2014 aan Polen kan worden toegekend.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 november 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 343 van 22.12.2009, blz. 1.

(2)  PB L 320 van 3.12.2011, blz. 3.

(3)  PB C 72 van 10.3.2012, blz. 27.


BIJLAGE

Bestand

2012

Verlaging in 2013

Initieel quotum

Aangepast quotum

Vastgestelde vangsten

Verschil quotum-vangsten

(overbevissing)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776