26.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 315/34


VERORDENING (EU) Nr. 1197/2013 VAN DE COMMISSIE

van 25 november 2013

tot wijziging van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten (1), en met name artikel 31, lid 1,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Naar aanleiding van de publicatie van de wetenschappelijke studie „Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk” in 2001 concludeerde het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten, dat nadien door het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC) werd vervangen bij Besluit 2004/210/EG van de Commissie van 3 maart 2004 tot instelling van wetenschappelijke comités op het gebied van de consumentenveiligheid, de volksgezondheid en het milieu (2), dat de mogelijke risico's van het gebruik van haarkleurmiddelen tot bezorgdheid stemmen. Het WCC adviseerde de Commissie om verdere maatregelen te treffen om het gebruik van haarkleurstoffen te reguleren.

(2)

Voorts beval het WCC een algemene veiligheidsbeoordelingsstrategie voor haarkleurstoffen aan, met voorschriften voor het testen van in haarkleurmiddelen gebruikte stoffen op hun mogelijke genotoxiciteit of mutageniteit.

(3)

Naar aanleiding van de adviezen die het WCC heeft uitgebracht, is de Commissie met de lidstaten en de belanghebbende partijen een algemene strategie overeengekomen voor de regulering van stoffen die in haarkleurmiddelen worden gebruikt, die inhoudt dat de industrie dossiers met bijgewerkte wetenschappelijke gegevens over de veiligheid van haarkleurstoffen voor een risicobeoordeling aan het WCC moet voorleggen.

(4)

Het WCC, later vervangen door het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) bij Besluit 2008/721/EG van de Commissie van 5 augustus 2008 tot instelling van een adviesstructuur van wetenschappelijke comités en deskundigen op het gebied van consumentenveiligheid, volksgezondheid en het milieu en tot intrekking van Besluit 2004/210/EG (3), heeft de veiligheid beoordeeld van afzonderlijke stoffen waarvoor door de industrie bijgewerkte dossiers waren ingediend.

(5)

Wat betreft de evaluatie van de mogelijke gezondheidsrisico's voor de consument als gevolg van reactieproducten die tijdens het haarkleuringsproces door oxidatieve haarkleurstoffen worden gevormd, heeft het WCC op grond van de tot dusverre beschikbare gegevens in zijn advies van 21 september 2010 geen aanleiding tot grote bezorgdheid gezien ten aanzien van de genotoxiciteit en carcinogeniteit van de momenteel in de Unie gebruikte haarkleurmiddelen en hun reactieproducten.

(6)

Om de veiligheid van haarkleurmiddelen voor de volksgezondheid te waarborgen is het wenselijk de maximumconcentraties van 21 beoordeelde haarkleurmiddelen te beperken en deze op te nemen in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009, rekening houdend met de definitieve adviezen van het WCCV over de veiligheid ervan.

(7)

Naar aanleiding van de beoordeling van het WCCV van de stof Toluene-2,5-Diamine, opgenomen in vermelding 9a van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009, is het wenselijk dat de maximaal toelaatbare concentraties in het cosmetische eindproduct worden gewijzigd.

(8)

De definitie van een haarproduct in Verordening (EG) nr. 1223/2009 sluit de toepassing op wimpers uit. Deze uitsluiting werd ingegeven door het feit dat de omvang van het risico anders is wanneer cosmetische producten toegepast worden op respectievelijk het hoofdhaar en de wimpers. Het was derhalve noodzakelijk om de toepassing van haarkleurmiddelen op wimpers aan een specifieke veiligheidsbeoordeling te onderwerpen.

(9)

In zijn advies van 12 oktober 2012 inzake haarkleurstoffen en waterstofperoxide die in producten om de wimpers te kleuren worden gebruikt, concludeerde het WCCV dat de in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 opgenomen en voor gebruik in haarkleurmiddelen veilig bevonden oxidatieve haarkleurstoffen p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole en 2,6-Diaminopyridine beroepsmatig veilig gebruikt kunnen worden in producten die bestemd zijn voor het kleuren van de wimpers. Het WCCV concludeerde tevens dat een hoeveelheid waterstofperoxide tot 2 %, zoals vermeld bij referentienummer 12 in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009, veilig kan worden geacht voor consumenten wanneer dit op de wimpers wordt toegepast.

(10)

Op basis van de wetenschappelijke beoordeling van deze stoffen moet het gebruik ervan worden toegestaan in producten die bestemd zijn voor het kleuren van de wimpers in dezelfde concentraties als in haarkleurmiddelen. Om echter elk risico te voorkomen dat verbonden is aan het zelf toepassen door de consument van producten die bestemd zijn voor het kleuren van de wimpers, mogen zij alleen voor professioneel gebruik worden toegestaan. Om professionele gebruikers in staat te stellen de consumenten te informeren over de mogelijke schadelijke gevolgen van het kleuren van de wimpers en het risico op huidsensibilisatie voor die producten te verkleinen, moeten er passende waarschuwingen op de etiketten worden vermeld.

(11)

Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(12)

Om een onderbreking van het handelsverkeer als gevolg van de overgang van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976 inzake cosmetische producten (4) naar Verordening (EG) nr. 1223/2009 te vermijden, moet deze verordening op dezelfde datum van toepassing worden als Verordening (EG) nr. 1223/2009.

(13)

Er moet voorzien worden in een voldoende lange overgangsperiode om er voor te zorgen dat de marktdeelnemers zich conformeren aan de nieuwe waarschuwingen voor producten die bestemd zijn voor het kleuren van de wimpers.

(14)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 11 juli 2013.

De volgende bepalingen in de bijlage zijn evenwel van toepassing met ingang van 1 juli 2014:

a)

de bepalingen in kolom i van punt 1 en van de punten 3 tot en met 9 met betrekking tot het gebruik van stoffen in voor het kleuren van de wimpers bestemde producten;

b)

de punten 2 en 10.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 november 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.

(2)  PB L 66 van 4.3.2004, blz. 45.

(3)  PB L 241 van 10.9.2008, blz. 21.

(4)  PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.


BIJLAGE

Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende vermelding 8b wordt ingevoegd:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„8b

p-Fenyleendiamine en zouten daarvan

p-Phenylenediamine;

p-Phenylenediamine HCl;

p-Phenylenediamine Sulphate

106-50-3 / 624-18-0 / 16245-77-5

203-404-7 / 210-834-9 / 240-357-1

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2 %, berekend als vrije base

Alleen voor professioneel gebruik

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na een haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.

Bevat fenyleendiaminen.

Geschikte handschoenen dragen.” ”

2)

Vermelding 9a wordt vervangen door:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„9a

1,4-Benzeendiamine, 2-methyl-

2,5-Diaminotolueensulfaat

Toluene-2,5-Diamine

Toluene-2,5-Diamine sulfate (1)

95-70-5

615-50-9

202-442-1

210-431-8

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Algemeen gebruik

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers of wenkbrauwen.”

b)

Professioneel gebruik

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2 % (berekend als vrije base) of 3,6 % (berekend als sulfaat)

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bevat fenyleendiaminen (tolueendiaminen).

Geschikte handschoenen dragen.” ”

3)

Vermelding 12 wordt vervangen door:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„12

Waterstofperoxide en andere verbindingen of mengsels waaruit waterstofperoxide vrijkomt, zoals ureum-waterstofperoxide en zinkperoxide

Hydrogen peroxide

7722-84-1

231-765-0

a)

Haarproducten

a)

12 % H2O2 (40 volumedelen), aanwezig of vrijkomend

 

Voor a) en f): Geschikte handschoenen dragen

Voor a), b), c) en e):

Bevat waterstofperoxide.

Contact met de ogen vermijden.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.

b)

Huidproducten

b)

4 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

c)

Nagelverstevigers

c)

2 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

d)

Mondproducten, met inbegrip van mondspoelmiddelen, tandpasta en tandbleekmiddelen

d)

≤ 0,1 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

e)

Tandbleekmiddelen

e)

tussen 0,1 % en 6 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

e)

Alleen te verkopen aan beoefenaren der tandheelkunde.

Voor elke gebruikscyclus, eerste gebruik door beoefenaren der tandheelkunde zoals omschreven in Richtlijn 2005/36/EG (1) of onder hun rechtstreeks toezicht als een gelijkwaardig veiligheidsniveau gewaarborgd is. Vervolgens alleen ter beschikking van de consument te stellen voor de rest van de gebruikscyclus

Niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar

e)

Concentratie van H2O2, aanwezig of vrijkomend, uitgedrukt als percentage.

Niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar.

Alleen te verkopen aan beoefenaren der tandheelkunde. Voor elke gebruikscyclus, het eerste gebruik uitsluitend door beoefenaren der tandheelkunde of onder hun rechtstreeks toezicht als een gelijkwaardig veiligheidsniveau gewaarborgd is. Vervolgens alleen ter beschikking van de consument te stellen voor de rest van de gebruikscyclus."

f)

Wimperproducten

f)

2 % H2O2, aanwezig of vrijkomend

f)

Alleen voor professioneel gebruik

f)

Te vermelden op het etiket:

„Alleen voor professioneel gebruik.

Contact met de ogen vermijden.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.

Bevat waterstofperoxide.”

4)

Vermelding 22 wordt vervangen door:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„22

1,3-Benzeendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en b):

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,25 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bevat resorcinol.

Na het aanbrengen het haar goed uitspoelen.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.

Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers of wenkbrauwen.”

b)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

b)

Alleen voor professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

Bevat resorcinol.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.”

c)

Haarlotions en shampoo

c)

0,5 %

 

c)

Bevat resorcinol.”

5)

Vermelding 203 wordt vervangen door:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„203

6-Methoxy-N 2-methyl-2,3-pyridinediaminehydrochloride en -dihydrochloride (17)

6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl

90817-34-8 / 83732-72-3

– / 280-622-9

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en c): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,68 %, berekend als vrije base (1,0 % als dihydrochloride).

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,68 % als vrije base (1,0 % als dihydrochloride)

Voor a), b) en c):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

b)

Kan een allergische reactie veroorzaken

c)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

 

c)

Alleen voor professioneel gebruik

c)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.” ”

6)

Vermelding 217 wordt vervangen door:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„217

m-Aminofenol en zouten daarvan

m-Aminophenol

m-Aminophenol HCI

m-Aminophenol sulfate

591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9

209-711-2 / 200-125-2 / 269-475-1

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,2 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

b)

Alleen voor professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.” ”

7)

Vermelding 229 wordt vervangen door:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„229

5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-cresol

2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol

55302-96-0

259-583-7

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

b)

Alleen voor professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.” ”

8)

De vermeldingen 241 en 242 worden vervangen door:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„241

5-Amino-o-cresol

4-Amino-2-Hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

b)

Alleen voor professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.”

242

2,4-Diaminofenoxyethanol en het hydrochloride en sulfaat daarvan

2,4-Diaminophenoxyethanol HCl

2,4-Diaminophenoxyethanolsulfate

70643-19-5/ 66422-95-5 / 70643-20-8

– / 266-357-1 / 274-713-2

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2,0 % (als hydrochloride)

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

b)

Alleen voor professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.” ”

9)

De vermeldingen 244 en 245 worden vervangen door:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„244

4-Amino-m-cresol

4-Amino-m-Cresol

2835-99-6

220-621-2

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

b)

Alleen voor professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.”

245

2-[(3-Amino-4-methoxyfenyl)amino]ethanol en het sulfaat daarvan

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole

2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate

83763-47-7 /

83763-48-8

280-733-2 /

280-734-8

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar of de wimpers aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,5 % (als sulfaat)

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

b)

Alleen voor professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.” ”

10)

De volgende vermeldingen 265 tot en met 285 worden toegevoegd:

a

b

c

d

e

f

g

h

i

„265

1,4-Diaminoantrachinon

Disperse Violet 1

128-95-0

204-922-6

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

0,5 %

Verontreiniging van Disperse Violet 1 voor haarkleurmiddelen met Disperse Red 15 moet minder zijn dan 1 % (m/m)

 

266

Ethanol, 2-[(4-amino-2-nitrofenyl)amino]-

HC Red No 3

2871-01-4

220-701-7

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,45 %

Voor a): Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

3,0 %

Voor a) en b):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

Voor a) en b):

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken. Volg de instructies. Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

267

[7-Hydroxy-8-[(2-methoxyfenyl)azo]-2-naftyl]trimethylammoniumchloride

Basic Red 76

68391-30-0

269-941-4

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

2,0 %

 

 

268

2-[[4-(Dimethylamino)fenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazoliumchloride

Basic Red 51

77061-58-6

278-601-4

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,5 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,0 %

 

 

269

Fenol, 2-amino-5-ethyl-, hydrochloride

2-Amino-5-Ethylphenol HCl

149861-22-3

 

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

270

Fluoresceïne, 2',4',5',7'-tetrabroom-4,5,6,7-tetrachloor-, dinatriumzout (CI 45410)

Acid Red 92

18472-87-2

242-355-6

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2,0 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,4 %

 

 

271

Mengsel van 1), 2) en 3) in dispergeermiddel (lignosulfaat):

Disperse Blue 377 is een mengsel van drie kleurstoffen:

 

 

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

2,0 %

 

 

1)

9,10-antraceendion, 1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]

1)

1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]antra-9,10-chinon

1)

4471-41-4

1)

224-743-7

2)

9,10-antraceendion, 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]-

2)

1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3-hydroxypropyl)amino]antra-9,10-chinon

2)

67674-26-4

2)

266-865-3

3)

9,10-antraceendion, 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino-

3)

1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]antra-9,10-chinon

3)

67701-36-4

3)

266-954-7

272

4-Aminofenol

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,9 %

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

273

4,5-Diamino-l-(2-hydroxyethyl)-1H-pyrazoolsulfaat (1:1)

1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate

155601-30-2

429-300-3

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 3,0 %

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

274

Chinolinium, 4-formyl-1-methyl-, zout met 4-methylbenzeensulfonzuur (1:1)

4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate

223398-02-5

453-790-8

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2,5 %

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

275

Pyridinium, 1-methyl-4-[(methylfenylhydrazono)methyl]-, methylsulfaat

Basic Yellow 87

68259-00-7

269-503-2

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,0 %

 

 

276

2-[(4-Aminofenyl)azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazoliumchloride

Basic Orange 31

97404-02-9

306-764-4

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,5 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,0 %

 

 

277

2,6-Pyridinediamine, 3-(3-pyridinylazo)-

2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine

28365-08-4

421-430-9

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,25 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,25 %

 

 

278

4-[(4-Amino-3-methylfenyl)(4-imino-3-methyl-2,5-cyclohexadieen-1-ylideen)methyl]-2-methylfenylaminemonohydrochloride (CI 42520)

Basic Violet 2

3248-91-7

221-831-7

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,5 %

 

 

279

2,3-Diamino-6,7-dihydro-1H,5H-pyrazolo[1,2-a]pyrazool-1-on- dimethaansulfonaat

2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone Dimethosulfonate

857035-95-1

469-500-8

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 2,0 %

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

280

2-Amino-4,6-dinitrofenol en 2-amino-4,6-dinitrofenol, natriumzout

Picramic Acid en Sodium Picramate

96-91-3

831-52-7

202-544-6

212-603-8

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,6 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,6 %

 

 

281

1-Methylamino-2-nitro-5-(2,3-dihydroxypropyloxy)benzeen

2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline

80062-31-3

279-383-3

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,8 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,0 %

Voor a) en b):

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

 

282

1-Propaanaminium, 3-[[9,10-dihydro-4-(methylamino)-9,10-dioxo-1-antracenyl]amino]-N,N-dimethyl-N-propyl-, bromide

HC Blue 16

502453-61-4

481-170-7

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

3,0 %

Niet gebruiken samen met nitroserende agentia

Maximaal gehalte aan nitrosamine: 50 μg/kg

Bewaren in nitrietvrije recipiënten

 

283

3-Amino-2-chloor-6-methylfenol

3-Amino-4-chloor-6-methylfenol, hydrochloride

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol

5-Amino-6-Chloro-o-Cresol HCl

84540-50-1

80419-48-3

283-144-9

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

0,5 %

 

 

284

Fenol, 2,2'-methyleenbis[4-amino-, dihydrochloride

2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl

27311-52-0

63969-46-0

440-850-3

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

a)

Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 1,0 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Haarkleurstof in niet-oxidatieve haarkleurmiddelen

b)

1,0 %

 

 

285

Pyridine-2,6-diyldiamine

2,6-Diaminopyridine

141-86-6

205-507-2

a)

Haarkleurstof in oxidatieve haarkleurmiddelen

 

Voor a) en b): Na menging onder oxiderende omstandigheden mag de op het haar aangebrachte maximumconcentratie niet meer bedragen dan 0,15 %

a)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

ImageHaarkleurstoffen kunnen ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

Kleur uw haar niet als:

u last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

u eerder een reactie na een haarkleuring heeft gehad,

u in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna” ”

b)

Voor het kleuren van de wimpers bestemde producten

b)

Alleen voor professioneel gebruik

b)

Te vermelden op het etiket:

De mengverhouding

„Alleen voor professioneel gebruik.

ImageDit product kan ernstige allergische reacties veroorzaken.

Volg de instructies.

Dit product is niet bestemd voor gebruik bij personen jonger dan 16 jaar.

Tijdelijke tatoeages met „zwarte henna” kunnen leiden tot een verhoogd risico op een allergische reactie.

De wimpers dienen niet te worden gekleurd wanneer de consument:

last heeft van uitslag in het gezicht of van een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde hoofdhuid,

eerder een reactie na haarkleuring of wimperkleuring heeft gehad,

in het verleden een reactie heeft gehad na een tijdelijke tatoeage met „zwarte henna”.

Bij contact met de ogen onmiddellijk uitspoelen.” ”


(1)  PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22.”