8.11.2019   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 289/59


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie

(Publicatieblad van de Europese Unie L 269 van 10 oktober 2013)

Bladzijde 23, artikel 34, lid 7, inleidende zin:

in plaats van:

“7.   De douaneautoriteiten kunnen BTI-beschikkingen intrekken:”,

lezen:

“7.   De douaneautoriteiten trekken BTI-beschikkingen in:”.