29.10.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 287/90


Rectificatie van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (herschikking)

( Publicatieblad van de Europese Unie L 269 van 10 oktober 2013, blz. 1 )

Bladzijde 7, overweging (57), tweede zin

in plaats van:

"(…). De overige bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 juni 2016."

lezen:

"(…). De overige bepalingen zijn van toepassing vanaf 1 mei 2016.".

Bladzijde 88, artikel 288, lid 2

in plaats van:

"2.   De andere dan de in lid 1 vermelde artikelen zijn van toepassing met ingang van 1 juni 2016."

lezen:

"2.   De andere dan de in lid 1 vermelde artikelen zijn van toepassing met ingang van 1 mei 2016.".