17.5.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/17


UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 458/2013 VAN DE COMMISSIE

van 16 mei 2013

houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 589/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („integrale-GMO-verordening”) (1), en met name artikel 121, onder d), juncto artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie (2) zijn bepalingen vastgesteld ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 wat betreft de handelsnormen voor eieren. De formulering van de in artikel 1 van die verordening vastgestelde definitie van „partij” moet worden verduidelijkt om uiteenlopende interpretaties en daaruit voortvloeiende verschillen tussen de in de lidstaten gehanteerde praktijken te voorkomen.

(2)

Verordening (EG) nr. 589/2008 moet derhalve dienovereenkomstig worden gerectificeerd.

(3)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Beheerscomité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1, tweede alinea, onder i), van Verordening (EG) nr. 589/2008 wordt vervangen door:

„i)   „partij”: eieren in verpakkingen of los, die afkomstig zijn van éénzelfde productie-inrichting of pakstation en zich op één plaats bevinden, met éénzelfde legdatum of datum van minimale houdbaarheid of verpakkingsdatum, dezelfde houderijmethode, en in het geval van gesorteerde eieren, dezelfde kwaliteits- en gewichtsklasse;”.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 mei 2013.

Voor de Commissie

De voorzitter

José Manuel BARROSO


(1)  PB L 299 van 16.11.2007, blz. 1.

(2)  PB L 163 van 24.6.2008, blz. 6.